ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಛಿನ್ನಮಸ್ತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ
ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗ ದೇವತೆ
Member of ಪತ್ತ್ ಮಹಾವಿದ್ಯೊಲು
ಛಿನ್ನಮಸ್ತ
ದೇವನಾಗರಿछिन्नमस्ता
Affiliationಮಹಾದೇವಿ,
ಮಹಾವಿದ್ಯ ,
ದೇವಿ ,
ಪಾರ್ವತಿ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಮಸಣ
ಹತಾರ್khatri – scimitar
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಕಬಂದನ ರೂಪೊಡು ಶಿವ
/ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕ

ಛಿನ್ನಮಸ್ತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: छिन्नमस्ता,ತನ್ನ ತರೆನ್ ತಾನೇ ಕಡ್ತೊಂದಿನ ದೇವಿ)ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ, ಈ ದೇವಿನ್ ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗನಿ ಮಾ(ಭಾರತೊದ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್) ಪಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ದೇವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ. ಶಿರಚ್ಛೇದಿತ (ತನ್ನ ತರೆನ್ ಸ್ವಯಂ ಕಡ್ತೊಂದಿನ), ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ದೇವತೆ ಮಲ್ಲ ಕಮಲದ ಪುರ್ಪೊದುಲಯಿ ಉಂತುದೆರ್. ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ನನೊಂಜೈಟ್ ಕತ್ತೆರ್ದಿನ ಮಂಡೆ. ತರೆರ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಜಪ್ಪುನ ದೃಶ್ಯೊ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಪೊಂಜೊವುಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಲುದು ಮೈತ್ತ ಬಣ್ಣೊದಕುಲು ಉಂತುದುನ ದೃಶ್ಯೊ.[೧] ದೇವಿ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಜನೊನ್ ಪತೊಂದೆರ್. ಕಂಟೆಲ್‌ಡ್ ತರೆಬುರುಡೆದ-ಮಾಲೆ, ಉಚ್ಚು, ತರೆಬುರುಡೆದ ಮಾಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದಿನ ದೃಶ್ಯೊನ್ ದೇವಿನ ಪಟೊಟ್ಟು ತುವೊಲಿ. ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ವೈರುದ್ಯೊದ ದೇವತೆ.ಈ ದೇವಿಡ ದೇವಿಡುಪ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಅಂಸೊಲಾ ಉಂಡು: ಒಂಜಿ ಜೀವೊ ಕೊರ್ಪಿನವು ನನೊಂಜಿ ಜೀವೊ ದೆಪ್ಪುನವು.

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯೊದ ಪ್ರಕಾರೊಡ್ ಶಕ್ತಿ ದರ್ಮೊದ ಕಲಿಕುಲ ವರ್ಗೊದಕುಲು ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ , ಮೆರೆಗ್ ಮೀಸಲಾಯಿನ ದೇವಾಲಯೊಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ (ಎಚ್ಚಾದ್ ನೇಪಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ಬಾರತೊಡ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು) ಅಂಚನೆ ದೇವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜೆ ಅಪರೂಪೊಗ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.[೨]ಶಿವ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರಂತೊಲ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರ್ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮಗ್ರಂತೊಲೆಡ್ ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಕುಲು ಉಲ್ಲ.

ಪುದರ್ದ ಅರ್ತೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ಪುದರ್ ಡ್ ಛಿನ್ನ ಪಂಡ್ಂಡ ಕತ್ತೆರ್ದಿನ ಮಸ್ತ ಪಂಡ್ಂಡ ಮಂಡೆ. ಅಂಚಾದ್ ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ಪಂಡ್ಂಡ ಕತ್ತೆರ್ದಿನ ಮಂಡೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ತ.

ದೇವಿನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಪ್ರಚಂಡ ಚಂಡಿಕಾ.
 • ಛಿನ್ನಮಸ್ತಿಕಾ.
 • ಜೋಗಿನಿ ಮಾ.[೩]

ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿನ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಿಂತಪೂರ್ಣಿ ಶಕ್ತಿಪೀಟ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಪೊತ್ತುದ್ ಬಸ್ಮ ಆಯಿನ ಸತಿನ ಸರೀರೊನ್ ಪತೊಂದ್ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಶಿವನ್ ಸಮದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಸತಿನ ಸರೀರೊನ್ ಅರೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುರ್ದ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಡ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರೊಡ್ ಸತಿನ ಸರೀರೊನು ಕತ್ತೆರುವೆರ್. ಇಂಚ ಸತಿನ ಸರೀರೊ ಸುಮಾರ್ ಬಾಗೊಲಾದ್ ಬೂಮಿಗ್ ಬೂರುಂಡು. ಇಂಚ ದೇವಿನ ಸರೀರೊದ ಬಾಗೊಲು ಬೂಮಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೊಲೆಡ್ ಬೂರ್ದು ಶಕ್ತಿಪೀಟೊಲು ಆಪ . ಆ ಶಕ್ತಿಪೀಟೊಲೆಡ್ ಚಿಂತಪೂರ್ಣಿ ಶಕ್ತಿಪೀಟೊಲಾ ಒಂಜಿ. ಇಂಚ ದೇವಿನ ಕಾರ್‍ದ ಬಾಗೊ ಬೂರಿನ ಜಾಗೆನ್ ಚಿಂತಪೂರ್ಣಿ ಶಕ್ತಿಪೀಟ ಆಪುಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿಪೀಟೊಡ್ ಛಿನ್ನಮಸ್ತ/ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೪]

ದೇವಿನ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾರ್ಖಂಡೇಯ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರೊ, ದೇವಿನ ರಡ್ಡ್ ಸೇವಕಿನಕುಲು(ಅತ್ತ್ಂಡ ಯೋಗಿನಿ ಪಂದ್ಲಾ ಪನೊಲಿ) ಜಯಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಾ ಸುಮಾರ್ ಯುದ್ದೊಲೆಡ್ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ಅಕ್ಲೆನ ನೆತ್ತೆರ್ ನ್ ಪರ್ಪೆರ್. ಈತಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತೆರ್ ದ ಬಡವು ಉತುಂಜಿ. ಅಕ್ಲ್ ನನಲಾ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೋಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ದೇವಿಡ ಕೇನೊನ್ವೆರ್. ರೌದ್ರಾವತಾರೊಡ್ಲಾ ದೇವಿ ಕರುಣೆನ್ ತೋಜಾದ್ ತನ್ನ ರುಂಡೊನೇ ಕತ್ತೆರ್ದ್ ಕಂಟೆಲ್‍ಡುಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ನರೊರ್ದ್ಲಾ ನೆತ್ತೆರ್ ಪಿದಯಿ ರಟ್ಟು ಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ರುಂಡೊನ್ ಕತ್ತೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ನರೊನ್ ಪತೊಂದ್ ರಟ್ಟುನ ನೆತ್ತೆರ್ ನ್ ತಾನೇ ಪರೊಂದ್ , ಒರಿದಿನ ರಡ್ಡ್ ನರೊರ್ದ್ ಜಯಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಾ ಸೇವಕಿನಕುಲು ನೆತ್ತೆರ್ ನ್ ಪರ್ಪೆರ್. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ದೇವಿನ್ ಛಿನಮಸ್ತಿಕಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೫]

ದೇವಸ್ತಾನೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಚಿಂತಪೂರ್ಣಿ ದೇವಸ್ತಾನೊ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ.[೬][೭]
 • ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಸ್ತಾನೊ, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ, ಝಾರ್ಖಂಡ್.[೮]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "Chinnamasta". Retrieved 7 February 2023.
 2. https://www.hinduismfacts.org/hindu-gods-and-goddesses/chinnamasta/. Retrieved 7 February 2023. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
 3. "Chinnamasta - The Goddess Who Cut Her Head". Hinduism Facts. Retrieved 7 February 2023.
 4. https://www.hinduismfacts.org/hindu-gods-and-goddesses/chinnamasta/. Retrieved 7 February 2023. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
 5. "ಛಿನ್ನಮಸ್ತ ದೇವಿ". Retrieved 7 February 2023.
 6. "History and Mythology | Jai Mata Shri Chintpurni". www.matashrichintpurni.com. Retrieved 7 February 2023.
 7. "ಚಿಂತಪೂರ್ಣಿ". Retrieved 7 February 2023.
 8. "Chhinnamasta Temple (छिन्नमस्तिक, चिन्नमस्तिक मंदिर), Rajrappa, Jharkhand, timings, best time to visit, how to reach". thedivineindia.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 7 February 2023.