ಜಲ್ಲ ಪಾಡುನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಬತಾರ್ದ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಬಾಕಿಮಾರ ಕಂಡೊಡು ಹರಿಜನ ಪಂಗಡದಕುಲು ಎದುರು ಬದ್ರಾದ್ ಉಂತುದು ಜಲ್ಲೊನು ಪರಸ್ಪರ ತಾಗಾವುನೆಕ್ ಜಲ್ಲಪಾಡುನಿಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ.

ಜಲ್ಲ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಬತಾರ್ದ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ದೇವೆರೆ ಬಲಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ತೇಸರೆರ್ ಅಂಚನೆ ಊರುದಕ್ಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಪಿದಾಯಿದ ಬಾಕಿಮಾರ ಕಂಡೊಗು ಪೋದು ಉಂತುಬೆರ್. ಅಪಗ ಹರಿಜನ ಪಂಗಡದ ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪುದಕ್ಲ್ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಡ್ದ್ ಎದುರು ಬದ್ರಾದ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಅಜಿಲೆರೆನ ಎದುರುಡು ಈ ಜಲ್ಲ ಪಾಡುನ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಜಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆದ್ರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಪೂರೊದ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಲೆಂಕಿರಿ. ಇಂದೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಗುಂಪುದ ಮುಕಾರಿನಕ್ಲ್ ಎದುರು ಬದ್ರಾದ್ ದೆರ್ತ್ದ್ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಡಿನ್ ತಾಗಾವೊನುಬೆರ್. ಬುಕೊ ಒರಿ ಎದುರುದಾಯನ ಕೋಲುನು ಅಂಚನೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಾದ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ತಾಗಾಬೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಡಪುಂಡು. ಬುಕೊ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆತಕುಲುಲಾ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಪೋಪೆರ್.

ಗೊಬ್ಬುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬುಲು ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ನಡಪುನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ತೂಟೆದಾರ, ತಾರಾಯಿದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ, ಅಡ್ಡಣ ಪಾರಾವುನಿ, ಅಡ್ಢಣ ಪೆಟ್ಟ್, ಅಂಬೊಡಿಗೊಬ್ಬು- ಇಂಚ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಜಲ್ಲ ಪಾಡುನ ಆಚರಣೆಲಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಂಬೊಡಿ ಗೊಬ್ಬುದಲೆಕೊನೆ ತೋಜುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಪಂಗಡೊದಕ್ಲ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನೊ ತೋಜಾಪಿ ಕ್ರಮೊತ್ತಲೆಕೊ ಈ ಆಚರಣೆ ತೋಜುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಸರಿಯಾಯಿ ಕಾಳಗೊನೇ ನಡತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡಾ ದಾನ್ನ. ಆಂಡ ಇನಿ ಬಜೀ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆ ಆದ್ ನಡಪುನೆನ್ ನಮೊ ತೂವೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]