ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಎರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಕಲ್‌ನ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ (1879)

ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ೦ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಜೀವ ಜ೦ತುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊನ್ನ ವಿಜ್ನಾನ. ಜೀವ ಜ೦ತುಲೆಡ್ ಎಲ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಮಲ್ಲ ತಿಮಿ೦ಗಲ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಭೇದಲು ಸೇರುವ. ಅ೦ಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈಕುಲೆನ ಪ್ರಭೇದಲುಲ ಸೇರುವ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.