ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

NOTE: Some of the pages transcluded in here are subpages of Template:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ - namely:

  • ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color
  • ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/genetic2
  • ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/map


colspan="3" style="text-align: center; font-size:110%; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color;" |ಉಪಯೋಗಗ್ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊ ತೂಲೆ
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ 
ಪ್ರದೇಸೊಲು:
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/statesregion
ಒಟ್ಟು 
ಪಾತೆರುನಕುಲು:
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/genetic2
colspan="3" style="text-align: center; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color;" |ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-1: ಒವುಲಾ ಇದ್ದಿ
ISO 639-2: ಸೇರಾವೊಡು
ISO/FDIS 639-3:

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/IPA notice