ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

NOTE: Some of the pages transcluded in here are subpages of Template:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ - namely:

  • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/family-color
  • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/genetic2
  • ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/mapcolspan="3" style="text-align: center; font-size:110%; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color;" |ಉಪಯೋಗಕ್ ಚರ್ಚೆ ಪುಟ ತೂಲೆ
ಪಾತೆರುನ 
ಜಾಗೆ:
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/statesregion
ಒಟ್ಟು 
ಪಾತೆರುನಕುಲು:
ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/genetic2
colspan="3" style="text-align: center; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color;" |ಬಾಸೆತ ಸಂಕೇತಲು
ISO 639-1: none
ISO 639-2: to be added
ISO/FDIS 639-3:

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/IPA notice