ತರೆಬೇನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತರೆಬೇನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬರ್ಪುನ ರೋಗ ಪಂಡ ಅವು ತರೇಬೇನೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ತರೇಬೇನೆನ್ ತಡೆಯೊನುನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ತರೇಬೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ದೈಹಿಕ ತೊ೦ದರೆಡ್‍ ಈ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಂದು ರೋಗ ಶೇತ,ತೆಮ್ಮ,ಮೂಂಕುದಟ್ಟೆ,ಕಣ್ಣ್ ಬಚ್ಚಿಲೆಕ ಅಪುಮಂಡು, ಬಟ್ಟೆ ಅಯಿನ ಕೂಲಿ ,ಇಜಿಂಡ ಕೆಬಿ ಉರಿಪುನೆದ್ ಈ ರೋಗ ಬಪುಂಡು.ಜೋರುದ ಸೌಂಡುಗ ಮಸ್ತ್ ಮಧ‍್ಯಪಾನ ಪಂರ್ಡಲಾ ತರೇಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು.ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ತರೇಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರೆಬೇನೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಸ್ಪಿರೆನ್ನನ ಕೊರೋಡು,ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ದೆತೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ(ಜೆಪ್ಪುಲೆ)ಮಲ್ಪಲೆ, ಐದ್೯ ತರೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ಕಷ್ಪದ ಸಂಧಭ೯ ಬನ್ನಗ ದೂರ ಮಲ‍್ಪೊಡು ತರೇಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಜ್ವರ,ಕಾಕುನೆ,ದಿಟ್ಟಿ,ದೋಷ ಇತ್ತ್ಂಡ ವೈದ‍್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋಮೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]