ತಾರಿ ಕಂಡೊಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದ್ ತುಲುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನೆಟ್ಟ್ ಸಮಾಜೊಡ್ ನರಮಾನಿ ಒರಿ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಬದ್ ಕ್ ದ ಕ್ರಮೊನ್ ಪನ್ಪುಂಡು.

ಗಾದೆತ ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಲುವೆರೆನ ಮುಕ್ಯ ಕಸುಬು ಬೇನ್ನಿ, ಬೇಸಾಯ, ನಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿತ್ ಪುಟ್ಟುನ ಈ ನಾಡ್ ಅಯಿನೆತ್ತರ ಈ ತಗ್ಗಿ ಕಂಡೊದ ಉದಾರ್ಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿತ ಲೆಕ ಮುಲ್ತ ಜನೊಕುಲುಲ ಮೆತ್ತೆನೆ ಅದ್ ತಾರ್‌ದಷ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ನಡಪುನಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಲ ಅರ್ತೊಲ ಉಂಡು.ತಗ್ಗ್‌ದ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ನಡತಿನಾಯಗ್ ಬಾಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ.ದಿಂಜ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಭಾವದಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರ್ ಸ್ವಾಮಿಲ ಭೂಮಿಲ ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ್ಕ ತಗ್ಗ್‌ದ್ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ನಡಪುಲ.ತಾರಿ ಕಂಡೊಗು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಂದ್.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿದ ಬಾಕಿಲ್ದ ತದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಪೋನಗ ತಗ್ಗ್ ದ್ ಪೋಪೊಡು. ಇಜ್ಜಾಂಡ ನೆತ್ತಿಗ್ ತಾಗುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಲಾ ಈ ಗಾದೆಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ವಿವರನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಗ್ಗ್‌ದ ಜಾಗೆಡ್ ನೀರ್ ಎಚ್ಚ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಂಡು. ಬಾರ್‌ದ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆನೇ ಆವೊಡು. ವರ್ಸೊ ಇಡಿಯ ನೀರ್ ಉಂತುನ ಜಾಗೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಏಣೆಲ್ ಬುಳೆ ಮಾತ ಕಂಡೊಡುಲಾ ಆಪುಂಡು. ಸುದೆ ಬರಿತ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಏಪಲಾ ದಿಂಜ ನೀರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.ನೆನ್ನ್ ಪಟ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಲು ಅಪಗಪಗ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದಾದ್ ಉಂದೆಟ್ ಏಣೆಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ವರ್ಸೊಡು ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನ ಕಂಡೊಲೆನ್ ಮಜಲ್ ಕಂಡ ಪನ್ಪೆರ್. ನೀರ್‌ದ ಆಸರೆ ದಾಂತೆ ಬರ್ಸೊದ ನೀರ್‌ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪುನ ಎತ್ತರೊದ ಜಾಗೆಡುಪ್ಪುನ ಕಂಡೊನು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇಸ್ಯ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಅಯಿಡ್ದ್ ದುಂಬೇ ಪಸೆ ಇತ್ತಿ ಕಂಡೊನು ದತ್ತ್‌ದ್(ಅಡತ್ತ್‌ದ್) ಕಳ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಕಂಡ ದಪ್ಪುವೆರ್. ಕಂಡ ದಪ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಕಂಡೊಗು ತಪ್ಪು, ಗೊಬ್ಬರ, ಬೊನ್ಯ, ಸುಂಟಾನ್ ಬಿರ್ಕ್‌ವೆರ್. ಕಂಡೊಡು ನಕ್ಕ್‌ರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ. ಅವು ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಒಗು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ದಪ್ಪುನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಈಟ್ ಪಾಡ್‌ಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಕಂಡ ದತ್ತ್‌ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಒಂಜೇ ಮಟ್ಟೊಡು ಉಂತೆರೆ ಪಲಾಯಿ ಮೊಟ್ಟುವೆರ್. ನುಗೊಕು ಕಟ್ಟ್‌ನ ಪಲಾಯಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಅಂಚಿ-ಇಂಚಿ ದೀದ್ ಉಂತೊಂದು ಉರಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಂಡ ಮೊಟ್ಟುದು ಏರ್- ತಗ್ಗ್ ಸಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ತಗ್ಗಿ ಕಂಡೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ಊರುತ ತಗ್ಗ್‌ಟ್ಟುಪುನ ಕಂಡೊಗ್ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕುತ್ಲ ನೀರು ದತ್ತ್ ತ್ ಬರುಪುಂಡು, ನುಸುಲು ಮಣ್ಣುಲ ಅದುಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾಂತ ವಿಸಯೊಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನ ತಾರಿ ಕಂಡೊಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಕ್ಲ್ ಅಯಿನ ಕೊಳಕೆ,ಸುಗ್ಗಿ, ಎನಿಲ್ ಬುಲೆಕ್ ಬೊಡಪಿನ ನೀರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ವಿರ್ದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ವಿರ್ದ ಅತ್ ತಗ್ಗ್‌ತ್ ಬಗ್ಗ್‌ತ್ ನಡಪುನಾಯಗ್ ನಾಲ್ ಗುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]