ತುಳು ಮೂಲ್ಯೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕರ ಮಲ್ಪುನು

ಮೂಲ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ. ಮೂಲ್ಯೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತ್ತೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮೊಕುಲೆಗ್ ಕುಲಾಲೆರ್, ಓಡಾರಿಲುಂದ್ಲ ಪಂದ್‍ಲಾ ಪುದರುಂಡು. ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆತಕುಲ್ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ ಸೇರಾವೇರ್. ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಡುಂಡ ಪಿದಯಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ್ ಕುಂಬಾರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಣ್ಣ್ ದ ಕರ-ಬಿಸಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೊಕ್ಲೆನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಆದುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲ್ಯ, ಕುಲಾಲ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್ ಪರಂಪರೆದ ಸಮೂದಾಯ. ಧರ್ಮದೈವ ಸತ್ಯೊಲೆನ್ ನಂಬುನ ಸಮುದಾಯ. ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಸಮೂದಾಯ ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲೆನ ಮೂಲ ದೇವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್. ಅದಿ ಅಲಾಡೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷರ್ದ್ ಇಂಚಿ ಅರಾಧನೆದ ಮೂಲತಾಣ. ಏಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕುಲೆನ ಶಕ್ತಿ ದ ಪ್ರತೀಕಲು .

ತುಲುನಾಡ್ಡ್ ಪದಿನಾಜಿ ಜಾತಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಕುಲಾಲೆರ್ ..ಜಾತಿ ಕೆಲಸದ ಅಧಾರೊಡು ಬತ್ತಿನೆರ್ದ್ ಅತ್ರ ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಕುಲಾರೆಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ .ಅ ಸಮಯೊಡು ಕುಲಾಲೆರ್ ಕರ ಮಲ್ತ್ ಬೇರ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದ್ ಇತ್ತೆರ್ .

ಸಮುದಾಯೋದ ವ್ಯವಸ್ತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಪಾತೆರ್ದ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೊಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆನ ಕುಟುಂಬ (ಮಾತೃ ಮೂಲ) ಬಾಂಧವ್ಯೊಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬಂಗೇರ, ಸಾಲಿಯಾನ್, ಬಂಜನ್, ಕುರ್ಕ್ಯಾನ್, ಕೊಂಬೆರನ್, ಬೆಂಜೆನ, ಉಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯೊಡು ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ್, ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ನಾಗಸ್ಥಾನ ಬನ ಪೂರಾ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯಡ್ ಉಂಡು. ಮೂಲ್ಯನಕ್ಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ ನಂಬುನಕ್ಕು . ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಅಪ್ಪೆ . ಅಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ..

ಕಟ್ಟ್ ಪಾಡುಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮುದಾಯಡ್ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧ (ಅಪ್ಪೆನ ಮೆಗ್ಯೆ, ಪಲಯೇ ಸಂಬಂಧ) ಮದಿಮೆ ಆವರೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆಸ್ತಿದ ಮೂಲ ಹಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಇತ್ತೇ ಉಂದು ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆನಂಚಿ ದಂಗ್ ದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪೊಂಜೊವು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು೦ಡ, ಆಣ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಆಯಿನ ‘ಬಯಕೆ’ ಕಾರ್ಯನು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯಿನ ಏಳನೇ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುಟ್ಟುನ ಸೂತಕನ್ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಚಾರ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಅತ್ತುಂಡ ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಪುನ ಮಣ್ಣುಡ್ ಕೌಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯನ್ ಪರಿಪುನ ನೀರ್ ಡ್ ಬುಡ್ಪೆರ್.


ಸಾವುದ ಸೂತಕ ಪದ್ರಾಡ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪದಿಮೂಜನೆ ದಿನ ಸಾವು ಕರಿಪವುವೆರ್... ಸಾವುದಾನಿ ಕರಿನ ಅತ್ಮನ್ ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು .ಅಯಿನ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕುಟುಮದ ದೈವದ ಸೇರಿಸಾವುನ ಕ್ರಮ . ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಕರಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಡಿಗೆ ನೆನಪು ದೀದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿ ಕ್ರಮ ಜಗತ್ತ್ ಡೇ ಮಹತ್ವರ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ..

ಕಸುಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲ್ಯ-ಕುಲಾಲೆರ್ನ ಮುಖ್ಯೊ ಕಸುಬು ಪಂಡ ಸಾಗುವಳಿ. ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಣ್ಣುದ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪುನವು. ಮಣ್ಣ್ ದ ಭಾಜನಗ್ ಇತ್ತೇ ಎಚ್ಚ ಕಾಯಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪುನ ಕುಟುಂಬೊಲು ಬಾರೀ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಸಮುದಾಯಡ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸೊಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊ೦ದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಇಂಚಿಪ ರಾಜಕಾರಣಾಡ್ಲಾ ಕೆಲವೆರ್ ದುಂಬು ಬೈದೆರ್. ಸಮುದಾಯದ ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ ದುಂಬು ಬರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ

. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ``ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಸಂಘ”, ಕರಾವಳಿ ಕುಲಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ದಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಲು ಸಮುದಾಯದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಗ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮೂಲ್ಯನಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಕೆಲಸೊಗುಲಾ ಪುದರ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ್. ಮದಿಮೆ, ನಿಶ್ಚಯ, ಬಯಕೆದಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಲೆಗ್ ಮೂಲ್ಯನಕುಲ್ ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡ್. ಭೂತಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನೊಡು ಮೂಲ್ಯ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಅಗೆಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು

ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಲಾಲ-ಮೂಲ್ಯೆರ್ ಧರ್ಮದೈವ ಸತ್ಯೋಲು ಮಾಯೆನ್ ಕುಟುಮೊಡು ದೈವರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ದೈವ-ಭೂತೊನು ನಂಬುವೆರ್. ಜಾತಿದ ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಮುತಲಿಕೆಡ್ ನಿಶ್ಚಯ, ಮದಿಮೆ, ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಪ್ಪೆನ ಕುಟುಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೆ ಮಾಮಣ್ಣಗ್ ಗುರು ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ..ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದಿಮೆಡ್ ದಾರೆ ಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಅಪುಜಿ ..ದೈವ ಕಾರ್ಯಲು ಅಕ್ಲು ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ಗುರು ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತ್ ಕುಟುಮನ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು.

ಬಯಕೆ, ಬೊಜ್ಜ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಿಸು, ಪರ್ಬೊ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬನ್ ಪೂರಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]