ತುಳು ಮೂಲ್ಯೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕರ ಮಲ್ಪುನು

ಮೂಲ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ. ಮೂಲ್ಯೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮೊಕುಲೆಗ್ ಕುಲಾಲೆರ್ ಪಂದ್‍ಲಾ ಪುದರುಂಡು. ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆತಕುಲ್ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕುಲಾಲ್ ಪಂದ್ ಸೇರಾವೇರ್. ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುಡುಂಡ ಪಿದಯಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ್ ಕುಂಬಾರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಣ್ಣ್ ದ ಕರ-ಬಿಸಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೊಕ್ಲೆನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಆದುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲ್ಯ, ಕುಲಾಲ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಜನ್ಮ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲೊಡು ಪಾಂಡವೆರ್ ಕುಂಬಾರನ ಕೊಟ್ಯಡ್ ವಾಸೋ ಮಲ್ತುದು ಇತ್ತೆರುಂದು ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೇ ದುಂಬು ಯಾಗ, ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಣ್ಣ್ ದ ಪಾತ್ರೆನ್ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಅಕ್ಲಾದೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊ೦ದು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರ್ ಕುಂಬಾರನಕ್ಲೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಕಥೆಲಾ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕುಂಬಾರೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನ ಮೂಲದಕುಲು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಮಗೆ ಯಾನ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆವೊಡು ಪಂದ್ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ಆಯನ್ ಕುಂಬಾರೆ ಆದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಮುದಾಯೋದ ವ್ಯವಸ್ತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ಕುಂಬಾರೇರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುಂಡ, ಮೂಲ್ಯನಕುಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ದ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೊಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆನ ಕುಟುಂಬ (ಮಾತೃ ಮೂಲ) ಬಾಂಧವ್ಯೊಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬಂಗೇರ, ಸಾಲಿಯಾನ್, ಬಂಜನ್, ಅರ್ಕ್ಯಾನ್, ಕೊಂಬೆನ್, ಬೆಂಜೆನ, ಉಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯೊಡು ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ್, ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ನಾಗಸ್ಥಾನ ಪೂರಾ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯಡ್ ಉಂಡು.

ಕಟ್ಟ್ ಪಾಡುಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮುದಾಯಡ್ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧ (ಅಪ್ಪೆನ ಮೆಗ್ಯೆ, ಪಲಯೇ ಸಂಬಂಧ) ಮದಿಮೆ ಆವರೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆಸ್ತಿದ ಮೂಲ ಹಕ್ಕು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಇತ್ತೇ ಉಂದು ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆನಂಚಿ ದಂಗ್ ದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪೊಂಜೊವು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು೦ಡ, ಆಣ್ ಜೋಕುಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಆಯಿನ ‘ಬಯಕೆ’ ಕಾರ್ಯನು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯಿನ ಏಳನೇ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುಟ್ಟುನ ಸೂತಕನ್ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಚಾರ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಅತ್ತುಂಡ ಪುದರ್ ದೀಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಪುನ ಮಣ್ಣುಡ್ ಕೌಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯನ್ ನೀರ್ ಡ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಸಾವುದ ಸೂತಕ ಪದ್ರಾಡ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪದಿಮೂಜನೆ ದಿನ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಸುಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲ್ಯ-ಕುಲಾಲೆರ್ನ ಮುಖ್ಯೊ ಕಸುಬು ಪಂಡ ಸಾಗುವಳಿ. ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಣ್ಣುದ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪುನವು. ಮಣ್ಣ್ ದ ಭಾಜನಗ್ ಇತ್ತೇ ಎಚ್ಚ ಕಾಯಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪುನ ಕುಟುಂಬೊಲು ಬಾರೀ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಸಮುದಾಯಡ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸೊಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊ೦ದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಇಂಚಿಪ ರಾಜಕಾರಣಾಡ್ಲಾ ಕೆಲವೆರ್ ದುಂಬು ಬೈದೆರ್. ಸಮುದಾಯದ ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ ದುಂಬು ಬರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ. ``ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಸಂಘ”, ಕರಾವಳಿ ಕುಲಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ದಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಲು ಸಮುದಾಯದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಗ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮೂಲ್ಯನಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಕೆಲಸೊಗುಲಾ ಪುದರ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ್. ಮದಿಮೆ, ನಿಶ್ಚಯ, ಬಯಕೆದಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಲೆಗ್ ಮೂಲ್ಯನಕುಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡ್. ಭೂತಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನೊಡು ಮೂಲ್ಯ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತುಂಡು.

ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಲಾಲ-ಮೂಲ್ಯೆರ್ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಗಣೇಶ, ವಿಷ್ಣು, ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ದೇವೆರೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಕೆಲವು ದೈವ-ಭೂತೊನು ನಂಬುವೆರ್. ಜಾತಿದ ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಮುಕಾಂತರ ನಿಶ್ಚಯ, ಮದಿಮೆ, ಬಯಕೆ, ಬೊಜ್ಜ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಿಸು, ಪರ್ಬೊ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಗಣೇಶಚತುರ್ಥಿ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬನ್ ಪೂರಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]