ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಮ್ಮ ತರವಾಡು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತರವಾಡು

ನಮ್ಮೊ ತರವಾಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವಾರಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋದ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿನವು. ಪ್ರಪಂಚೊನು ನಿಯಂತ್ರಣೊ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಯಕದ ಶಕ್ತಿನ್ ನರಮಾನಿಲು ತನ್ಕುಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯೋ ಅಂಶ.

 1. ಅಸುರೋ ಕ್ರಿಯೆಲ್:ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಧು_ಮಾಸೊ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲು ಅಸುರೊ ಕ್ರಿಯೆಡ್ತ್ ದೈವೋನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ್.ಉದಾ:ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ,ರಕ್ತೆಶ್ವರಿ,ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂಮಾವತಿ.
 2. ದೇವೋ ಕ್ರಿಯೆಲ್:ಸಾಮಾನ್ಯೊ ನರಮಾನಿಲೆಕೊ ಪುಟ್ಟುದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಾತ್ ದೇವೆರ್ನೊಟ್ಟು ಮಾಯಕ ಆದ್ ಜನಕ್ಲೆನೆಡ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವತೆಲು. ಉದಾ:ಕೊರಗಜ್ಜ,ಬಬ್ಬುಸ್ಸಾಮಿ,ಜೋಗಿ,ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ, ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ.

ತೀಯಾ ಸಮುದಾಯೊತ ಪರಪೋಕು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೋಳ ರಾಜೆರ್ನ ಸುರುತ್ತ ದಿನೊಟ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ರಾಜೆ ಕರಿಂಗಾಳ ಚೋಳೆ.ಆಯೆ ಸ್ರಿಲಂಕಾ ದೇಸೊಡ್ತ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಸಾವಿರ ಯುದ್ದ ಕೈದಿಲೆನ್ ಸೆರೆ ಪತ್ತುದ್ ಕಣತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಙ ಕೊರ್ಯೆ.ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸೊಡ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮುದಾಯೊ ಮೂಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ವಯನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶೊನ್ ಸೆರೊಂಡೆರ್.ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಕ್ಲು ಕುಲ ದೇವೆರ್‍ ಆಯಿನ ಸಿವೆ ದೇವೆರ್‍ನ್ ವಯನಾಟ್ ಕುಲವನ್ ದೇವ ಅತ್ತಂಡ ತೊಂಡಚ್ಚನ್ ದೈವವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.ಅಂಚಾದ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ "ತೀ-ಎರುಕ್ಕಾರ್" ಪನ್ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್.ಕಾಲ ಸಂದುಲೆಕ್ಕನೆ "ತೀಯರ್" ಪನ್ದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ್.

ತೀಯಾ ಸಮುದಾಯೊತ ಕ್ಷೇತ್ರೊ ಪೊಳಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ತೀಯಾ" ಪಂಡ ಮಲೆಯಾಳಿ ಬಿರ್ವೆರ್.ಮುಕ್ಲೆನೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಎಳ್ಮ ಗೋತ್ರೊಲ್ ಉಂಡ್. ನೆಲ್ಲಿ ಕತೀಯ(ಕುಂದರ್)

  1. ಬಾತೀಯ(ಬಂಗೇರ್)
  2. ಪಡಂಕುಡಿಯ(ಕೋಟ್ಯಾನ್)
  3. ಪಾಲಂತೀಯ(ಅಮೀನ್,ಗುಜರಾನ್,ನಾಂ ಗುಡಿಯ)
  4. ತೇನಾ ಕುಡಿಯ(ಸಾಲಿಯನ್)
  5. ಕಾರಕತೀಯ(ಕರ್ಕೇರ)
  6. ಪುಲ್ಲಿಯನ್ ಚೆಟ್ಟೆ(ಸುವರ್ಣ)
  7. ಪೈಂಬ ಕುರಿಯ(ಉಪ್ಪಿಯಾನ್)

ಆದಿ ತರವಾಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ್ಮ ತರವಾಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಚ್ಚ ದೈವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ

ವಯನಾಟ್ ಕುಲವನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]