ನಾಗಸೊರೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನಾಗಸೊರೊ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಉಂದೆನು ಉರಿಪೆರೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ. ಉಂದೇನು ಮದಿಮೆ, ಉತ್ಸವೋ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಚ್ಚಯೊಲೆಡ್ ಬಳಸುವೆರು. ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಸೊರೊತ ಲೋಹೋ ಬಳಸಂದೆ ಮಲ್ತಿ ವಾದ್ಯೊ.

ನಾಗಸೊರೊ
ನಾಗಸ್ವರ ವಾದ್ಯವೃಂದ

ನಾಗಸ್ವರ ಉಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ. ಈ ವಾದ್ಯೊನು ಉರಿಪುನವು ಬಂಗ ಅಂಡಲಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭ್ಯಾಸೊಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಉರಿಪುವೆರ್. ಮಂಗಳಕರವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಲೆಡ್ ಈ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನವು. ಉಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಸ್ವರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ.

ವಾದ್ಯದ ರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಎಲ್ಯ ಆಕಾರ ಇತ್ತ್‌ದ್ ತಿರ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರತ್ತ ಕೊಳವೆ ಪೈಪುದಂಚಿನವು. ಉಂದೆತ್ತ ಉದ್ದ ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡೆರ್ದ್ ರಡ್ಡರೆ ಅಡಿ. ವಾದ್ಯದ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಲೋಹೊದ ಉರುಂಟುದ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಪೀಪಿನ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ತಿರ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಗಂಟೆದ ಆಕಾರದ ಲೋಹದ ಭಾಗೊನು ಸೇರಾದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕೆಲವು ಪೀಪಿಲು, ಪೀಪಿನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಂತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಡ್ಡಿಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಏಳ್ ಒಟ್ಟೆಲು, ತಿರ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಐನ್ ಒಟ್ಟೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಪ್ರಭೇದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗಸ್ವರೊಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ವಿಧೊಕುಲು ಉಂಡು. ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನ 'ಬಾರಿ' ಪನ್ಪು ವಾದ್ಯ. ನನೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ 'ತಿಮಿರಿ' ಪನ್ಪುನ ವಾದ್ಯ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಪ್ರಚಲಿತೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಶೆಹೆನಾಯ್ ನಾಗಸ್ವರತ್ತ ಅಂಚನೇ ಗಾಳಿವಾದ್ಯ ಅಂಡಲಾ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ಉಂಡು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾಕಾರೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]