ಪಲ್ಲಿಪುತ್ರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಲ್ಲಿಪುತ್ರೆ

ಪಲ್ಲಿಪುತ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರರ್ದ್ ಮರಕ್ ರಾಪುನ ಉಚ್ಚು. ಅಂಚ ಪಂದ್ ಪಕ್ಕಿದಲೆಕ ರಾಪುನ ಅತ್ತ್. ಉಂದು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಲ್ಲಿಪುತ್ರೆ

ಈ ಉಚ್ಚುಗು ತುಳುಟು `ಪಲ್ಲಿಪುತ್ರೆ' ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಹಾರುವ ಹಾವು, ಬಟ್ಟೆ ಬಣಜಿಗ ಹಾವು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌‌ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟ್ರೀ ಸ್ನೇಕ್‌ (Golden tree snake)ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಉಚ್ಚುದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ 'ಕೈಸೋಪೆಲಿಯ ಆರ್ನೇಟ'. (Chrysopelea ornata)

ತೂಯೆರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಚ್ಚು ಚರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ್‌ದ್ ತೂಯರೇ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಅಯಿತ ಬೆರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್‍ದ ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತರೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಸರಿ ಉಂದು ಪಲ್ಲಿನ್ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ರಾವೊಂದು ಬರ್ಪುನಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ `ಪಲ್ಲಿಪತ್ರೆ' ಅತ್ತ್ಂಡ `ಪಲ್ಲಿಪುತ್ರೆ' ಪಂದ್ ಪುದರ್. ಎಲ್ಯ ಜೀವಿಲೆನ್ ತಿಂದ್‍ದ್ ಬದುಕುಂಡು. ತೂಯರೇ ಒಂತೆ ಕಡಂಬಳಲೆಕನೇ ತೋಜುನೆರ್ದಾವರ ಜನಕುಲು ವಿಷತ್ತ ಉಚ್ಚು ಪಂದ್ ಒಂದೆನ್ ಕೆರ್ಪೆರ್.

ರಾಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಯಿತ ಜೂವೊಗು ಅಪಾಯ ಉಂಡುಂದು ತೋಜಿಂಡ, ಅತ್ತ್ಂಡ ತಿನರೆ ದಾಲ ದೂರೊಡು ತೋಜಿಂಡ ಅಯಿತ ಮೈತ ಚೋಲಿನ್(ಚರ್ಮನ್) ಸಡಿಲ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಇತ್ತಿನ ಗಾಳಿನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬುಡುದು ಶರೀರೊನ್ `ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌'ದ ಲೆಕ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಗರಿನ್ ಬುಡ್ತಿನ ರೀತಿ ರಾಪುಂಡು.

ವಿಷ ಇಜ್ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಪುನ ಉಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಇಸ್ಮಯ. ಈ ಉಚ್ಚುಡ್ ವಿಷ ಉಪ್ಪುಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]