ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ನಾರ್‍ಗಟ್ಟುನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗೊದ ನಾರ್‍ಗಟ್ಟುನು

ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗೊಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಲಿವರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ನಾರ್‍ಗಟ್ಟುನೆಕ್ಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಲಿವರ್[೧] ಸಿರೋಸಿಸ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಾರ್‍ಗಟ್ಟುನು ಪಂಡ ದಾದ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸ್ತ್ ಸಮಯೊರ್ದಿಂಚ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗೊಗ್ ಕಾಯಿಲೆಲು ಬತ್ತಿತ್ತ್ಂಡ ಜೇವಕಣೊಕುಲ್ನ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಜೀವಕಣೊಕುಲು ಪಿರ ಪುಟ್ಟುದು ಗಂಟ್ ಗಂಟ್‍ದ ರೂಪೊಡು ತೋಜೆರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಗ್ಗುಂಡು. ನೆತ್ತ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದ ಬೇತೆ ಅಂಗೊಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಮಾತೆತ್ತಲಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವರೂಪೊನು 'ಸಿರೋಸಿಸ್' ಅತ್ತ್ಂಡ 'ನಾರ್‌‌‌‍ಗಟ್ಟುನು' ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೩]

ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬಿರೆಲ್‍ದ ತುದಿ ಉಬ್ಬುನು
  2. ಚರ್ಮ ಒರಟಾಪುನು
  3. ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಣೊತ್ತ ಕೊರತೆ
  4. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ
  5. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ನಾರ್‍ಗಟ್ಟುನ ಕಾಯಿಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕುಲ್ನೆಟ್ಟ್ ಶೇ.೨೫ ಜನೊಕುಲು ೫ ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆರ್. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಶೇ. ೫೦ ಜನೊಕುಲು ೧೦ ವರ್ಷ ಬದ್‍ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray1086-liver.PNG#filelinks
  2. en:Liver
  3. http://www.medicinenet.com/cirrhosis/article.htm