ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪುನೆ

ಮದಿಮೆದ ಅಕೇರಿದ ಕಜ್ಜ, ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳೇನ ಕೈ ಪತ್ತುದು ಅಣ್ಣ್ ನ ಇಲ್ಲದಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನಾ.

ಸೋಬಾನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಡತಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೊಡ್ದಿ ಗಲೊಟು ಸೇರ್ದಿನಾ ಓ ಬಿನ್ನೆರೇ
ಉಡಲ ತುಡರ್ಗ್ ಐಸಿರಿದ ಸಿರಿ ಮಗಲೆ ದಾರೆನ್ ಮಯ್ತಯೇ
ಸಂತೆಸಿದ ಕೊಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆನ್ ಒಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಯೆ
ಕೋಡೆ ಪುಟಿಯೊಲ್ ಸಾದ ಬಲತೊಲು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿ ಬಾಲೆಯೇ..
ನಿಗಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ್ನ್ ಬಲತ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಂಟಡ್
ಅಲೆನ ಬಾಗ್ಗೆಡ್ ನಿಗಲೆ ಪುಣ್ಯೊಡ್ ಐಸಿರಿಲ ಉರ್ಕರಡ್
ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಬಾವೆ ಮೈತ್ನೆ ಮಾತೆರುಲ ಒಂಜಾವಡ್
ಸುರಿಯೆ ಚಂದಿರೆ ಇಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಐಸ್ರೊಡ್ ನನ ಬದ್ಕಡ್
ಪೊದು ಬಲ್ಲಪ್ಪೆ ಈಲ ಪೊದು ಬಲ್ಲಪ್ಪೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]