ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ತುಳುತ್ತವೇ ಆಯಿನ ರಡ್ಡ್ ಪುದರುಲು- ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟ್. ಉಂದೆನ್ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಳಿಯಕಟ್ಟ್ಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಡಲಾ ಅವು ಅಯಿತ್ತ ಪಿದಯಿದಕುಲು ಅವೆನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಲೆಯಿದಿನ ಪುದರುಲು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.