ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರೊತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ

ವಿಸೇಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆದ್ದುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತೀರ್‌ದ್ ಪೋಪೊನೆನ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಡ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆನ್ ತಡೆಪುನೆ, ಪೆದ್ದ್‌ನಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ್ ಇಪ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯಾದುಂಡು. ಆಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಳು ಆಯಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ್ ಕೊರ್‌ದ್ ಅತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆನ್ (ರಕ್ತ ಹೀನತೆ)ಉಂತಾಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರೊ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುನ ಬಂಜಿದ ಬಾಲೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್‌ನ್ ತೋಜಾವುಂಡು

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದುಡ್ಡುಡು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿನಸ್ ಆಯಿನ ತಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಪೇರ್, ಪರಂದ್ ಕೆತ್ತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ತಿನ್ಯರ ಬೋಡಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲು ಪೆದ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ತಪ್ಪಂದೇ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರೊಡು.ಅಂಚಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಪುದ ತಿನಸ್ ತಿನೊಡು. ಪೆದ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ೩೦೦ ರೂ. ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ, ಬೊಕ್ಕ ೭೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿನಸ್ ತಿನ್ಯರ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.