ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ತುಳು ಯೋಜನೆ/ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪೊಂಜೊಲೆ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಆಪಿನ ಇಸಯೊಲೆ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊನು ದೀವೊಂದೊ.

ತಾರೀಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಒಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ ಡ್ದ್ ೨೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ಗು ಮುಟ್ಟ.
 • ಆನ್‌ಲೈನ್ - ನಿಕ್ಲೆನವೇ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕೊಡ್ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊಲೆಡ್ದ್
 • ಪೊಂಜೊಲೆ ಆರೋಗ್ಯೊ - ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ. ಅಪ್ಪೆ-ಬಾಲೆದ ಆರೋಗ್ಯೊ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜೊಗು ಸಾದಿ ಆವು. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಚನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಉಂದು ಆವೊಂದುಂಡು.

ನಿಯಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ ಪುಟೊಡಿಪ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿವರೊ
 • ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊಡು ಪೊಸ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಅಂಚನೆ ಪರತ್ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನೆ
 • ಒವ್ವೇ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊಡು ಸೇರೊನೊಲಿ.
 • ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಲೇಕನೊಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಪುಟೊಡು ಉಂಡು.
 • ಪೊಸತಾದ್ ಸ್ರಿಸ್ಟಿಸಾಯಿನ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪಾದಿಸಯಿನ ಲೇಕನೊಗು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು.
 • ಪೊಸತ್ ಬೊಕ್ ಸಂಪೊಲಿತಿನ ಲೇಕೊನೊಗು {{ವಿಕಿ ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಕನೊ}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಡು.

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಅಕ್ಲೆನ ಲೇಕನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೨೯, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST) ೧) ಬಂಜಿನಾಲ್; ೨)ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ[ಉತ್ತರೊ]
 2. --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೭, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 3. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೨೯, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 4. --Ashoka KG (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 5. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೦೬, ೨೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)೧)ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್:೨)ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ;೩)ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ;೪)ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್;೫)ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್;೬)ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನಿ;೭)ಮೆದುಳು ಕಂಡೆ;೮)ಗರ್ಭಕೋಶ;೯)ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್[ಉತ್ತರೊ]
 6. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೫೮, ೨೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಲೇಕನೊಲೆ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಸಂಕ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಲೇಕನೊ ತುಳು ಲೇಕನೊದ ಪುದರ್ ಗುಣಮಟ್ಟೊ
Postpartum hemorrhage ಪೆದಿ ಬುಕ್ಕೊ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುನೆ(ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ)
Preeclampsia
Obstructed labour
Puerperal infections
Pelvic inflammatory disease
Eclampsia
Bacterial vaginosis
Cerebral palsy
Endometriosis
೧೦ Candidal vulvovaginitis
೧೧ Preterm birth ಪ್ರಸವ ಜನನೊತಿಂಗೊಲು ಆವಂದೆ ಪುಟ್ಟುನೆ
೧೨ Menopause ಪಿದಯಿದ ಕುದಿ ಉಂತುನೆ(ಋತುಬಂಧ)
೧೩ Sudden infant death syndrome
೧೪ Ectopic pregnancy]Ectopic pregnancy ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ
೧೫ Polycystic ovary syndrome
೧೬ Pregnancy ಬಂಜಿನಾಲ್ (೧೭,೮೯೫ ಬೈಟ್‍ಲು)
೧೭ Miscarriage ಗರ್ಬ ಪೋಪುನೆ/ಗರ್ಭಪಾತ
೧೮ Turner syndrome
೧೯ Klinefelter syndrome
೨೦ Spina bifida
೨೧ Cleft lip and palate
೨೨ Fetal alcohol spectrum disorder
೨೩ Premenstrual syndrome
೨೪ Menstruation ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ
೨೫ Women's health in India
೨೬ Hinduism and abortion
೨೭ Abuse during childbirth
೨೮ Vaginal anomalies
೨೯ Vaginal cancer
೩೦ Adipomastia
೩೧ Breast atrophy
೩೨ Breast cyst|Breast cyst|Breast cyst
೩೩ Breast disease
೩೪ Breast hematoma
೩೫ Breast hypertrophy
೩೬ Duct ectasia of breast
೩೭ Nipple discharge
೩೮ Tuberous breasts
೩೯ Amyloidosis
೪೦ Women's health
೪೧ Dysmenorrhea
೪೨ Uterine fibroid
೪೩ Ovarian cyst
೪೪ Breastfeeding ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ
೪೫ Congenital heart defect
೪೬ Hyperemesis gravidarum
೪೭ Down syndrome
೪೮ Circumcision
೪೯ Trichomoniasis
೫೦ Marfan syndrome
೫೧ Chlamydia infection
೫೨ Systemic lupus erythematosus
೫೩ Morning sickness
೫೪ Childbirth
೫೫ Gestational diabetes
೫೬ Infectious mononucleosis
೫೭ Human papillomavirus infection
೫೮ Scoliosis
೫೯ Caesarean section
೬೦ Prader–Willi syndrome
೬೧ Kawasaki disease
೬೨ Thalassemia
೬೩ Haemophilia
೬೪ Phenylketonuria
೬೫ Muscular dystrophy
೬೬ Triple X syndrome
೬೭ Duchenne muscular dystrophy
೬೮ Edwards syndrome
೬೯ Tetralogy of Fallot
೭೦ Strabismus
೭೧ Stillbirth
೭೨ Interstitial cystitis
೭೩ Baby colic
೭೪ Lead poisoning
೭೫ Osteogenesis imperfecta
೭೬ Pinworm infection
೭೭ Myocarditis
೭೮ Phimosis
೭೯ Mercury poisoning
೮೦ Williams syndrome
೮೧ Intussusception
೮೨ Pyloric stenosis
೮೩ Ehlers–Danlos syndrome
೮೪ Angelman syndrome
೮೫ Fragile X syndrome
೮೬ Tay–Sachs disease
೮೭ Abusive head trauma
೮೮ Molluscum contagiosum
೮೯ Postpartum depression
೯೦ Gilbert's syndrome
೯೧ DiGeorge syndrome
೯೨ Gastroschisis
೯೩ Harlequin-type ichthyosis
೯೪ Roseola
೯೫ Rett syndrome
೯೬ Club foot
೯೭ Cystocele
೯೮ Cleidocranial dysostosis
೯೯ Treacher Collins syndrome
೧೦೦ Hip dysplasia
೧೦೧ XYY syndrome
೧೦೨ Bronchiolitis
೧೦೩ Birth defect
೧೦೪ Mastitis
೧೦೫ Placental abruption
೧೦೬ Placenta praevia
೧೦೭ Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency
೧೦೮ Neonatal jaundice
೧೦೯ Achondroplasia
೧೧೦ Necrotizing enterocolitis
೧೧೧ Obstetric fistula
೧೧೨ Growth hormone deficiency
೧೨೩ Hirschsprung's disease
೧೨೪ Rickets
೧೨೫ Precordial catch syndrome
೧೨೬ Savant syndrome
೧೨೭ Epidermolysis bullosa
೧೨೮ Xeroderma pigmentosum
೧೨೯ Abnormal uterine bleeding
೧೨೦ Endometritis
೧೨೧ Ovarian torsion
೧೨೩ Bartholin's cyst
೧೨೪ Uterine rupture
೧೨೫ Esophageal cancer
೧೨೬ Pancreatic cancer
೧೨೭ Brain tumor ಮೆದುಳು ಕಂಡೆ
೨೮ Cancer
೧೨೯ Leukemia
೧೩೦ Lymphoma
೧೩೧ Cervical cancer
೧೩೨ Colon cancer
೧೩೩ Breast cancer ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
೧೩೪ Skin cancer
೧೩೫ Prostate cancer
೧೩೬ Stomach cancer
೧೩೭ Ovarian cancer
೧೩೮ Endometrial cancer ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
೧೩೯ Melanoma
೧೪೦ Glioblastoma multiforme
೧೪೧ Lung cancer ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
೧೪೨ Mesothelioma
೧೪೩ Multiple myeloma
೧೪೪ Non-Hodgkin lymphoma
೧೪೫ Hodgkin's lymphoma
೧೪೬ Head and neck cancer
೧೪೭ Liver cancer
೧೪೮ Myelodysplastic syndrome
೧೪೯ Neurofibromatosis
೧೫೦ Neuroblastoma
೧೫೧ Basal-cell carcinoma
೧೫೨ Squamous cell skin cancer
೧೫೩ Bladder cancer ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
೧೫೪ Thyroid cancer
೧೫೫ Meningioma
೧೫೬ Benign prostatic hyperplasia
೧೫೭ Lipoma
೧೫೮ Kaposi's sarcoma
೧೫೯ Testicular cancer
೧೬೦ Acute myeloid leukemia
೧೬೧ Chronic lymphocytic leukemia
೧೬೨ Acute lymphoblastic leukemia
೧೬೩ Teratoma
೧೬೪ Leukorrhea ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನಿ
೧೬೫ 3D ultrasound