ಮೆದುಳು ಕಂಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
AxesAnatomieCerveau
BrainCaMRIMark

ಮೆದುಳುದ ಕಂಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾತ ಮೆದುಳು ಕಂಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್. ಅಧ್ಯಯನವೊಂಜೆನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್‌‌ಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಕಿರಣೊಲು. ಅನುವಂಶಿಕವಾದ್ ಈ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾತಿನಿ ಶೇ. 5ದಾತ್ ಮಾತ್ರ. 'ಮೆದುಳುದ ಕಂಡೆ(ಗೆಡ್ಡೆ')ಪಂಡ ಮೆದುಳುಡು ಅಸಹಜವಾದ್ ಬುಳೆಪುನ ಜೀವಕೋಸೊಲು, ಉಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ (ಮಾಲಿಗಂಟ)ಆತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್ಂದಿನ ಕಂಡೆ (ಗೆಡ್ಡೆ)(ಬೆನಿಗ್ನ್)ಳಾದುಪ್ಪೆರೆಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು[೧]. ಉಂದೆನ್ ತರೆ ಬುರುಡೆದುಲಯಿದ ಕಂಡೆ(ಗೆಡ್ಡೆ) ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಸೊಲೆನ ವಿಭಜನೆದ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೆದುಳುದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏರೆಗ್‌ಲ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೆದುಳುದ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶೊಲು ಅಗತ್ಯೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆದ್ ಕಂಡೆದ ರೂಪ ತಾಳ್‌ದ್ ಮೆದುಳ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ್ ಮೆದುಳುದ ಕ್ಷಮತೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ರೋಗ. ಮೆದುಳುದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ಗ್ ಮೆದುಳುದ ಜೀವಕೋಶೊಲೆ ಕಂಡೆದ ರೂಪ ಪಡೆದಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೆದುಳುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅಂಗೊಲೆನ ಜೀವಕೋಶೊಲು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಾದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮೆದುಳುಗುಲ ಪರಡ್‌ದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.ಮೆದುಳುದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುದ ಸುರುತ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಮೆದುಳುದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒರೊಟ್ಟೆ ಪರಡುಜ್ಜಿ ಬದಲಾದ್ ನಿಧಾನವಾದ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶೊಡ್ದು ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಾದ್ ಕಂಡೆದ ರೂಪವಾದ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷೊಲೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು.ಅಂಚಾದ್ ಸುರುಟೆ ಉಂದು ಉಪ್ಪುನೆನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಉಂದೆತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಡುನ ಸಾಧ್ಯತೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸುರುಕು ಜೋಕುಲೆಡ ಪೊಸ್ಟೆರಿಯರ್ ಕ್ರೇನಲ್ ಫೊಸ್ಸಾಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸೆರೆಬ್ರಿಯಲ್ನಡ್ ಈ ಕಂಡೆದಂಚಿನ ಬಾಪು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾಯದಕುಲೆಡ ಮೆದುಳುದ ರಡ್ಡ್ ,ಮೂಜಿ ಅಂಶದ ಬುರುಡೆ ಭಾಗೊಡು ಉಂದೆತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಶೊಲು ಮೆದುಳುದ ಒವ್ವೆ ಭಾಗೊಗು ಪಸರುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡ್ 2005ತ ಅಂದಾಜಿಗ್ ಸುಮಾರ್ 43,800 ಮೆದುಳು ಕಂಡೆದ (ಗೆಡ್ಡೆ) ಪೊಸ ಪ್ರಕರಣೊಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದ್ಂಡ್. ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊ ಮೆದುಳುದ ಕಂಡೆ (ಗೆಡ್ಡೆ) ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಾಪುದ ರೋಗೊಡ್ದು 13,000 ಸಾವಿರದಾತ್ ಜನೊಕುಲು ಸೈಪೆರ್.

ಕಾರಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿನಿಲ್ ಕ್ಲೊರೈಡ್‌ಗ್ ಸರೀರೊನು ಒಡ್ಡುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿರಣೊದ ಕಣೊಕು ಸರೀರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುನೆಡ್ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮೆದುಳುದ ಕಂಡೆ (ಗೆಡ್ಡೆ)ದ ರೋಗೊಗು ಒವ್ವೆ ಪರಿಸರದ ಅಂಶೊಲು ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನನಲ ಪತ್ತೆಯಾದಿಜ್ಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ್ ಮೆದುಳುದ ಕಂಡೆ(ಗೆಡ್ಡೆ)ದ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವರದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್‌ಲು ಕೊಡಾ ಮೆದುಳುದ ಗೆಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಾಪುಗು ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ತಂಕುಲೆನ ವಾದೊನು ದುಂಬುದೀತೆರ್. ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗೊಗು ಕಾರಣವಾಪಿನ ಅನೊಫಿಲಿಸ್ ಪನ್ಪಿ ಉಮಿಲಿ ಈ ರೋಗುಗು ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಪಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರದಿಲೆಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ರೋಗೊದ ಸೂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್‌ದ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಮೆದಳು ಊತದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಂಡೆದ ಲಕ್ಷಣೊಲೆಡ್ ರಡ್ದ್ ಬಗೆ:ಕಂಡೆದ ಗಾತ್ರ(ಅಯಿತ ಆಕಾರ) ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೆದ ಜಾಗೆ. ಉಂದು ಆಪುನ ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪೊಲು ಕೆಲವು ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ಹೊಂದುದುಂಡು.("ಬೆನಿಗ್ನ್ "ಪಂಡ "ನಿಧಾನೊಡು ಬಳಪುನ ನಿಧಾನೊಡು ಲಕ್ಷಣತೋಜಾಪಿನ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೇಗ ಬಳತ್‌ದ್/ಕೂಡ್ಲೆ ಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ತೋಜಾವುನ) ಗುಣೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅದಗದಗ ವೈದ್ಯರೆನ ಸಲಹೆ/ನೆರವುನು ಪಡೆಪುನ ಎಡ್ಡೆ. ತರೆ ಬೇನೆ, ಕೈಕಾರ್ ಪಿಜಿನ್ ಪರತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುನೆ, ನೆನಪು ಶಕ್ತಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ನಡಪುನಗ ಸಮತೋಲನ ಇಜ್ಜಾಂದಾಪಿನಿ, ವಾಂಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕುನೆ, ಪಾತೆರ, ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೆಬಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾಪಿನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷಣೊಲು[೨]

ಮರ್ದ್(ಚಿಕಿತ್ಸೆ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆದುಳು ಕಂಡೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧೊಕುಲುಂಡು. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್‌‌ದ ಹಂತೊನು ಗೇಣೊಡು ದೀವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಮೆದುಳು ಕಂಡೆ ಸುರುತ ಹಂತೊಡಿತ್ತ್ಂಡ ರೋಗಿಲು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಮಾತಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನವು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಮೆದುಳು ಸರೀರೊನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿನೆಡ್ದಾತ್ರ, ಮೆದುಳು ಕಂಡೆಡ್ದ್ ಸರೀರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಆಪುನ ಪರಿಣಾಮಲು; ಕಂಡೆ ಮೆದುಳುದ ವ ಭಾಗೊಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆದ ಮಿತ್ತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು. ಮೆದುಳುದ ಬೊಕ್ಕ ನರಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಗದ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್. ಮೆದುಳು ಕಂಡೆದ ಗಾತ್ರ, ಬಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆದುಳುದ ವ ಭಾಗೊಡುಂಡು ಪಂದ್ ತೂದು, ರೋಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯೊನು ಗೇಣೊಡು ದೀವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋ ಥೆರಪಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ರಡ್ಡೆನ್‌ಲಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಕಿಮೋ ಥೆರಪಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗಡ್ಡೆನ್ ಅಲ್ಪನೆ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೂರಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದೆ ಗಡ್ಡೆದ ಒಂತೆ ಅಂಶ ಒಲಾಂಡಲ ಒರಿದಿತ್ತ್‌ಂಡ ಅವೆನ್ ಕಿಮೋ ಥೆರಪಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೩]

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಬೊಕ್ಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜಿದ್‌ ಬತ್ತ್ಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜವುನವು ಬಾರೀ ಅಗತ್ಯ. ಮೆದುಳುದ ಭಾಗವೊಂಜಿ ಬಾತ್‍ದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್‌ಲು ಬೋಡಾದ್ ಬರು. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್‌ರ್ದ್ ಒರಿನ ಕಾಯಿಲೆಲು ತೋಜುನೆರ್ದ್ ಆದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಮರ್ದ್‌ನೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಬುರುಡೆಡ್ ನೀರ್(ದ್ರವ) ಪರಿಪೆರೆ ಸುರುವಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯಾತೆ ಉಂಡು. ಬೇಜಾರ್, ಕೋಪ, ಕನ್‌ಫ್ಯೂಷನ್‌(ಅಂದಾಜಾವಂದೆ)ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯಾತೆ ಉಂಡು. ಅಯಿಕಾತ್ರ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕೆರೆಡ್ದ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೊರೊಲಿ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]