ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನರಮಾನಿಯನ ಮೂತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಡ್ದಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಯಿನ ಮೂತ್ರಕೋಶ

ಮಾತ ಅಂಗೊಲೆಡ್ ಅಪಿನಂಚನೆ ಮೂತ್ರ ಕೋಸೊಡು ಅಪಿನ ಕಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಆದುಪ್ಪೆರೆಲ ಸಾದ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆಲ ಸಾದ್ಯ ಉಂಡು.ಆಂಡ ಮೂತ್ರ ಕೋಶೊಡಿತ್ತಿನ ಕಂಡೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅತ್ತ, ಅಂದಾ ತೆರಿಯುನವು ಮುಖ್ಯ.ಕಂಡೆಲು ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಪದರಡ್ದ್ ಮೂಡ್‌ದ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ ಸುತ್ತಲ್‌ಡ್ ಮಾತ ಪರಡುಂಡು.ಕ್ರಮೇಣ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ,ಪುಪ್ಪಸ,ಈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲುಕ್ಕುಲೆಗ್ ಪಗರುಂಡು.ಉಲಯಿದ ಪದರಡ್ ಮೂಡುನ ಕಂಡೆಲು ಕಿನ್ಯ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನೊಗು ಉಲಯಿದ ಮೈಕ್ ಬಳತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಬೇಗನೆ ಬಗ್ಗುನಂಚಿನ ರೋಗೊ ಉಂದೆನ್ ಪಾಪಿಲೋಮ ಮನ್ಪೆರ್.ನನ ಕೆಲವು ಪಿದಯಿದ ಮೈಕ್ ಬಳತೊಂದು ಸ್ನಾಯುಲೆಗ್ ಪಗರ್‌ದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸ್ನಾಯುಲೆಡೆ ಮೂಡ್‌ದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪರಡ್‌ದ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಬಗ್ಗಂದಿನ ಕಂಡೆಲು ಉಪ್ಪುವ. ಈರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ಕಂಡೆಲು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ತರತ ಕಂಡೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡೆಲು ಒವ್ವು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಶೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಯೊಡಾಂಪುಂಡು[೧]

ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಟಿಗೆ ಮಯ್ಯಿಪುನಗ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುನೆಮೂತ್ರಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪಟಿಕೆ ಮಯಿಪುನಗ ಪಟಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಟಿಕೆದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾದಿತ್ತ್ಂಡ ವೈದ್ಯೆರೆಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡಯಿನವು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ .ಒರ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋವಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಮೂತ್ರಕೋಸದ ಗಡ್ದೆ ಬಳತೋಂದು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋನಗನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ವೈದ್ಯೆರೆನ ಸಲಹೆ ಪಡೆಪುನ ಎಡ್ಡೆ[೨]
 • ಪಟಿಗೆ ಮಯ್ಯಿಪುನಗ ಬೇನೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪಟಿಕೆ ಮಯ್ಯಿಪುನಗ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ದೆ
 • ಉರಿಮೂತ್ರ
 • ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೇನೆ(ಕಿರುಬಂಜಿ ಬೇನೆ)
 • ಬಚ್ಚೆಲ್
 • ಬೆರಿಬೇನೆ

ಕಾರಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬೀಡಿ,ಪುಗೇರೆ ತಿನ್ಪುನಕುಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮೂತ್ರ ಕೋಶೊದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು
 • ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಡ್ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮೂತ್ರ ಕೋಶೊದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು
 • ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ(radiation theraphy)ಪಡೆದಿತ್ತಿನಕುಲು ಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ದುಂಬೆ ಕಿಮೊ ಥೆರಪಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚಿನಕುಲೆಗ್ ಬೇಗ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು
 • ಪ್ರಾಯೊ ಆನಗ ನರಮಾನಿಯಗ್ ೪೦ ವರ್ಷ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮೂತ್ರ ಕೋಶೊದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೆಟ್‌ಲ ಆಂಜೊಳೆಗ್ ಪೊಂಜೊಲೆಡ್ದ್ ಬೇಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ.
 • ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬೊಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯಗ್ ದುಂಬುಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚಿನಕುಲೆಗ್ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು

ಪರೀಕ್ಷೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಟಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಮೂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ)ಸುರುಕಾದ್ ಪಟಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರೋಗೊ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .
 • ಮೂತ್ರಕೋಶ ದರ್ಶಕ ಕ್ಯಾಮರ ಇತ್ತಿನ ಕಿನ್ಯ ಟ್ಯೂಬ್‌ನ್ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ತೆರಿಯೊಲಿ
 • ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಉಲಯಿ ಕಿನ್ಯ ಟ್ಯೂಬ್‌ನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದುಲಯಿ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶೊನು ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇತೆ ವಿಧಾನೊದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊನಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಯಾಪ್ಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದುಪ್ಪುಂಡು.
 • ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ನ್ ತೂವೊಲಿ.ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್‌ಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಳವಡಿಸಯಿನ ಎಕ್ಸ್‌ರೆ ಮಿಷನ್‌‌ದಂಚಿನ ಉಪಕರಣೊನು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಪಾಡ್‌‌‍‌‍‍‌‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರಿ‌ಡ್‍‌‌‍‌‍‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.
 • ಕ್ಷ-ಕಿರಣ

ಚಿಕಿತ್ಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸುರುತ ಹಂತೊಡಿತ್ತ್ಂಡ, ಕಿನ್ಯವಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಮೂತ್ರಕೋಶ ದರ್ಶಕದ ಮುಖಾಂತರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತ್‌ದ ದೆತ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕರೆಂಚದ್ ಬುಡೊಲಿ ಆಂಡ ಈ ರೋಗೊ ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಆವಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಇಡಿ ಮೂತ್ರ ಕೋಶೊಗು ಪರಡ್‌ದ್ ಬರಿತ ಸ್ನಾಯುಲೆಗ್, ಊತಕುಲೆಗ್ ಪಗರ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ ಇಡಿ ಮೂತ್ರಕೋಶೊನು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಲ್‌ದ ಭಾಗೊಡ್ದು ಪೊಸ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು
 • ಕಿಮೊ ಥೆರಪಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಮರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ದು ಅವೆತ ಚಟ ಮಾಜಾಪಿನ ಕ್ರಮ.ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ್ ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ಉಲಯಿಡ್ದ್ ವಿಕಿರಣ ಸಕ್ತಿದ ಬಂಗಾರ್ದ ಅತ್ತ್ಂಡ ಟಾಂಟಲಮ್ ಸರಿಗೆಲೆನ ಜೋಡಣೆದ ಮುಖಾಂತರಲ ,ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಟೆಲಿಕೋಬಾಲ್ಸ್ ವಿಕಿರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು

ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬೀಡಿ,ಪುಗರೆದ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು
 • ಬೀಡಿ ,ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಯಿನಕುಲು ಬುಡ್ಪುನ ಪುಗೆಡ್ದ್ ದೂರ ಉಪ್ಪೊಡು
 • ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಲ್ಡ್ ಪಿದಯಿ ಪೋಪುನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲಡ್ದ್ ದೂರ ಉಪ್ಪೊಡು
 • ದಿನನಿತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸ್ಸ್ ಪಂಡ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಫಲ ಪರ್ಂದ್ ತರಕಾರಿಲೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನೊಡು.
 • ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.