ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಂಡ ನರಮಾನಿಯನ ಸ್ವಾಸಕೋಸೊಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕುತ್ತೊ [೧]ಪಂಡ ಸ್ವಾಸಕೋಸೊದ ಅಂಗಾಂಸೊಲೆಡ್ ಜೀವಕೋಶದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆವೊಂದುಪೋಪುಂಡು . ಉಂದು ಕೈತಲ್‌ದ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಿತ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಸೊನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಗೊಲೆಗ್ ಪಗರುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ಲೆನ ಪೈಕಿ ಜಾಸ್ತಿದ ನಿದರ್ಸನೊಲು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಲು ಆದುಂಡು , ಪಿದಯಿದಪದರದ ಜೀವಕೋಸೊಲೆಡ್ದ್ ಅಯಿಕುಲು ಜನ್ಯವಾದಿಪ್ಪುವ.ಪೊಂಜೊಳೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೊಲೆಡ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಣೊಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು[೨] ತೆಮ್ಮ ,ತೆಮ್ಮ ದೀನಗ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನಿ,ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನಿ,ಉಸುಲು ಬುಡಿಯೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಉಂದು ಮಾತ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣೊಲು

ಚಿಹ್ನೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ರೋಗಲಕ್ಷಣೊಲು ಉಂದು ಮಾತ


 • ಉಸುಲು ಬುಡಿಯೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ
 • ಹಿಮೋಪ್ಟೈಸಿಸ್‌ (ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪುನಗ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನೆ)
 • ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪುನ ತೊಂದರೆ
 • ಉಬ್ಬೆಸದಲೆಕ್ಕ ಆಪಿನಿ
 • ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಿರುಬಂಜಿ ಬೇನೆ
 • ಬಚ್ಚಿದ್ ಸಪೂರ ಆಪಿನಿ (ತೂಕದ ನಷ್ಟ), ಬಚ್ಚೆಲ್, ಬೊಕ್ಕ ಬಡವು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪಿನಿ
 • ಡಿಸ್ಫೋನಿಯಾ (ಒರಟಾಯಿನ ಸ್ವರ)
 • ಡಿಸ್‌ಫ್ಯಾಜಿಯಾ (ನಿಂಗಿಯೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ)


ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಗಾಳಿ ಪೋಪುನ ಜಾಗಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಳತ್ಂಡ ಅವು ಗಾಳಿ ಪೋಯೆರೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ ಅವೆಡ್ಡ್ ಉಸುಲು ಬುಡಿಯೆರ್ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದ್ ತಡೆ ಆಯಿನಲ್ಪದ ಪ್ರದೇಶೊದ ಪಿರವು ಭಾಗೊಡು ಸ್ರವಿಕೆಲು ಸಂಗ್ರಹವಾದ್, ರೋಗಿಗ್ ನ್ಯುಮೋನಿಯೊ ಸಿಕ್ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು . ಮಸ್ತ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌‌ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುಂಡು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌‌ದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಮೆದು ಉಪ್ಪುನೆದ್ದಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌‌ ಭಾಗೊಡ್ದು ಗಾಳಿ ಪೋಪುನ ತಾದಿಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಉಂದೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಕ್ರಮೇಣ ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪುನಗ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಶ್ವಾಸಕೋಸೊದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ದ ಮಸ್ತ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣೊಲೆಗ್ ಈತೆ ಸಮಯಂದ್ (ಎಲು (ಗಂಟ್)ಬೇನೆ, ಜ್ವರ, ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪಿನಿ) ಪನಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ರೋಗಿಲೆಗ್ ಅಕುಲೆಗ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣೋದ ಗೊತ್ತಾದ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಯಿನ ಮೂಲಜಾಗೆಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಪಗರ್ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಥಾನಾಂತರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೆಲು ಪಂಡ ಮೆದುಳು, ಎಲು, ಅಡ್ರೀನಲ್‌ ಗ್ರಂಥಿಲು, ಎದುರು ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ತಿಗಲೆದ ಆವರಣ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡೋಲು ಸೇರ್ದುಂಡು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಜನೊಕುಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 10%ದಾತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ರೋಗಪರೀಕ್ಷೆದ ಪೊರ್ತುಡು ರೋಗಲಕ್ಷಣೊಲು ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಗಲೆದ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಕಾರಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯಿಪುನೆ (ಧೂಮಪಾನ)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕೊಲು ಒವ್ವೆ ಬಗೆತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೊಲು (ಪುಗರೆದ ಪುಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ), ಅಯಾನೀಕರಿಸವುನ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಣುದ ಸೋಂಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗ್ ಕಾರಣೊಲಾದುಂಡು. ಯಾಪಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯಿಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌‌ಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಸಿಗರೇಟ್‌ದ ‍ಪುಗೆಟ್ 60ಡ್ದ್‌ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕೊಲು ಸೇರ್ದುಂಡು .ನೈಟ್ರೋಸಮೈನ್‌, ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಜೋಪೈರೀನ್‌ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕೊಲು ಸೇರ್ದುಂಡು. ಬೇತೆದಕುಲು ಧೂಮಪಾನೊಡ್ದು ಬುಡ್ನ ಪುಗೆನ್ ನಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಸದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಸುರು ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಧೂಮಪಾನ ಮಲ್ಪುನ ,ದುಂಬು ಧೂಮಪಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊಲೆಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ಡ್ದ್ ತಯಿಪುನ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು

 • ರೇಡಾನ್‌ ಅನಿಲ

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ಗ್ ರಡ್ಡ್‌ನೆದ್ ಕಾರಣ ರೇಡಾನ್‌ ಅನಿಲ.ರೇಡಾನ್‌ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜ್ಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅನಿಲವಾದುಂಡು. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರೇಡಿಯಂದ ವಿಘಟನೆಡ್ದ್ ಅವು ಉಂಡಾಪುಂಡು. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ರೇಡಿಯಂಲ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಮೈಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಯುರೇನಿಯಂದ ಕ್ಷಯಿಸುವಿಕೆದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುಂಡು. ವಿಕಿರಣ ಕ್ಷಯಿಸುವಿಕೆದ ಉತ್ಪನ್ನೊಲು ತಳೀಯ ಮೂಲದ್ರವ್ಯೊನು ಅಯಾನೀಕರಿಸನಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಯಿಕುಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾರೊಕೊಲಾದ್ ಬದಲಾಪುಂಡು

 • ವೈರಾಣುಲು

ವೈರಾಣುಲು ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನರಮಾನಿಯಡಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಯಿಕುಲೆಗ್ ಉಂಡು .ಅಂಚಿತ್ತಿ ವೈರಾಣುಲಾಯಿನ ಮಾನವ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೋಮಾ ವೈರಾಣು. JC ವೈರಾಣು. ಸಿಮಿಯನ್‌ ವೈರಾಣು 40 (SV40), BK ವೈರಾಣು,ಬೊಕ್ಕ ಸೈಟೋಮೆಗಾಲೊ ವೈರಾಣು.ಈ ವೈರಾಣುಲು ಮಾತ ಜೀವಕೋಶ ಚಕ್ರದ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪೋಪ್ಟೋಸಿಸ್‌‌ನ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸವುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕಾಪುಂಡು.

 • ಹಾರ್ಮೋನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ದಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೆತೊನುನ ಪೊಂಜೊಳೆಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು

 • ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಗಳೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು.

ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಿಗಲೆದ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಗಳಸ್‌ದ್ ಮಲ್ತಿನ ತಲಲೇಖನದ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ) (CT ಕ್ಷಿಪ್ರಬಿಂಬ) ವಿದಾನೊಡ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌‌ನ್ ತೂವೊಲಿ.ಅಂಗಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅತ್ತ್ಂಡ CT- ವಿದಾನೊದ ಅಂಗಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.

ಚಿಕಿತ್ಸ ವಿಧಾನೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ರೋಗಿಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆನ್ ತಾಂಗುನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಉಲ್ಲೆರ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಸುರುಕು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಯಿಕ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮಾಪನೊಲು (ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ಒಲಾಂಡಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮಾಪನ ಉಸುಲುದ(ಉಸಿರಾಟದ) ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೋಜಾಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ

 1. ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಸರೀರೊದ ಭಾಗೊಗು ಕ್ಷ-ಕಿರಣೊ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಬುಳೆಯೆರೆ ಬುಡಂದೆ ಅವೆನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊಕುಲುಂಡು. ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಉಪಕರಣೊ ಸರೀರೊದ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣೊ ಮಾತ್ರ ಸರೀರೊದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಿನ್ಯ ವಯರ್‍ನ್ ಸರೀರೊದ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ನೇರವಾದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣೊದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಕೆರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕ್ ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ಸ್ಟೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ದ ವಿದೊನು ಅವಲಂಬಿಸದ್ ರೆಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಫಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು[೩].

 1. ಕಿಮೊಥೆರಫಿ

ಕಿಮೊಥೆರಫಿ ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊನು ಕೆರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶೊ ವಿಭಜನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು.ಕಿಮೊಥೆರಫಿ ಟ್ರಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಬಾಯಿಡೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು


ವಹಿಸೊಡಾಯಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯಿಪುನೆನ್ ಉಂತಾಪಿನಿ
 • ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯಿಪುನಕುಲೆಡ್ದ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಿ
 • ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಿ
 • ಆರೋಗ್ಯಕರ ವನಸ್ಸ್ ತೆನಸ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lung-cancer/symptoms-causes/syc-20374620
 2. https://www.healthline.com/health/lung-cancer
 3. https://www.medicinenet.com/lung_cancer/article.htm#lung_cancer_facts