ಗರ್ಭಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗರ್ಭಕಂಠ ಸುತ್ತಲ್‌ದ ಅಂಗೊಲು
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಅಂಗ
WeiblicherGenitaltrakt

ಶ್ರೋಣೆದ ಪ್ರದೇಶೊಡುಪ್ಪುನ ಪೇರಳೆ ಆಕಾರದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಅಂಗೊನೊ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪನ್ಪೆರ್. ಗರ್ಭಕೋಶ ಪಂಡ ಪೊಂಜೊಳೆನ ಸರೀರೊಡುಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಅಂಗ. ಉಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾದ್ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ಆಕಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭಕೋಶೊ ಟೊಳ್ಳಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೇರಳೆ ಆಕಾರೊಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಮೂಜಿ ಪದರವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಲಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಭಾಗೊನು ಪಂಡಾಸ್(fundus)ಪನ್ಪೆರ್. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಉಲಯಿದ ಭಾಗೊನು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕುಹರ ಪನ್ಪೆರ್. ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ತಿರ್ತ ಸಪೂರದ ಭಾಗೊನು ಗರ್ಭಕಂಠ ಪನ್ಪೆರ್. ಗರ್ಭಕೋಶೊ ಮೂಜಿ ಪದರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಲಯಿದ ಪದರನ್ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಪದರ ಋತುಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗ್ ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ರಚನೆಯಾದುಪ್ಪುನವು ವಿಶೇಷತೆ. ನಡುತ ಪದರ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪವಾದಿತ್ತ್‌ದ್ ಮೆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಮೆಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಿದಯಿದ ಪದರೊನು ಪ್ರಿಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ಬೇಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊಲೆನ ಅಂಡಾಶಯೊಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ತೆತ್ತಿ(ಅಂಡಾಣು)ವೀರ್ಯಾಣುದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ಗರ್ಭಕೋಶೊಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅವು ಗರ್ಭಾಶಯೊಡು ಭ್ರೂಣ(ಬಾಲೆ)ವಾದ್ 9 ತಿಂಗೊಲುದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತಯೆರೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶೊನೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ಉಲಯಿದ ಪದರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಂಡ ಭ್ರೂಣದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪವಾದ್ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯಿಜ್ಜಿಂಡ ಆ ದಪ್ಪದ ಅಂಗಾಂಶ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿತ ಅವಧಿಡ್ ನೆತ್ತೆರ್‌ದೊಟ್ಟುಗು ಪಿದಯಿ ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಕುಡ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಋತುಚಕ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಉಂದೆಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಗರ್ಭಕೋಶದ ವಿರೂಪತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ತೆರಿನಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಪೊಂಜೊಳೆನ ಗರ್ಭಕೋಶೊಲು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಂಜೊಳೆನ ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ಗಾತ್ರೊಡು ಬದಲಾವಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿನ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ವಿರೂಪತೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೊಂಜೊಳೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತ ಸಮಯೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪಿನ, ಬೇನೆ, ಗೊಡ್ಡಾಪಿನ, ಅದಗದಗ ಗರ್ಭಪೋಪಿನಿ, ಉಂದು ಮಾತ ಅಸಹಜ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲಕ್ಷಣೊಲು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊಳು ಅಕುಲೆಗ್ ಅಸಹಜ ಗರ್ಭಕೋಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿದುಪ್ಪುಜೆರ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರ್ಭಕೋಶೊಗು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಡಿಂಬನಾಳ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಯೂಯೆಟ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪನ್ಪೆರ್. ಗರ್ಭಕೋಶ ಪೇರಳೆದ ಆಕಾರೊಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೃದಯದ ಆಕಾರೊಡಿತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಬಯೋಕಾರ್ನ್ಯೂಯೆಟ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪನ್ಪೆರ್[೨]

ಅಸಹಜ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ಪೊಂಜೊಳೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಗೊಡ್ಡು ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ಗರ್ಭ ಪೋಪುನೆ, ತಿಂಗೊಲುಡಗು ದುಂಬೇ(೯ ತಿಂಗೊಲ್ ಆಪುನೆಗ್ ದುಂಬೆ) ಪೆದ್ದುನೆ, ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಮಿನೊಟಿಕ್ ನೀರ್ ಬೇಕೊನೆ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನೆ. ಅಸಹಜತೆ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊಳು ಬಂಜಿನಕುಲಾನಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶ ದುರ್ಬಲವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ 9 ತಿಂಗೊಳು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಬಾಲೆನ್ ತಾಂಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ, ಪೊಂಜೊಳು ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಪಾತೆರಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ.

ಗರ್ಭಕೋಶದ ತೊಂದರೆದ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತಪಗ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುನೆ
 • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿಕ್ ದುಂಬೆ ಅದಗದಗ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪುನೆ
 • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುನೆ
 • ಪಟಿಗೆ ಮಯ್ಯಿಪುನಗ ಬೇನೆ ಆಪುನೆ
 • ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಬೇನೆ ಅಪುನೆ
 • ಸೊಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರಿ ಬೇನೆ ಆಪುನೆ

ಗರ್ಭಕೋಶ ದೆಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಭಕೋಶಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣೊಲೆಡ್ದ್ ರೋಗ ಸೋಂಕ್‌ದ್ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ತಿತಿಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಪಗ, ಗರ್ಭಕೋಸೊನು ದೆಪ್ಪುನವೆ ಎಡ್ಡೆ. ಆಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ದೆತ್ತ್ಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಾ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಗರ್ಭಕೋಶ ದೆಪ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಪಾತೆರ್ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಡು. ಗರ್ಭಕೋಶ ದೆಪ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಬೊ ಇಂಚ ಉಂಡು:

 1. ಗರ್ಭಕೋಶೊಡು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೆ ಅದಿತ್ತ್ಂಡ.
 2. ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಆಡಿತ್ತ್ಂಡ
 3. ಅಡಿನೋಮಯೋಸಿಸ್ ಪಂಡ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿತಪಗ ತಡೆಯೆರೆ ತೀರಂದಿನ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ
 4. ಬೇತೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಇತ್ತ್‌ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ
 5. ಕ್ರಾನಿಕ್ಪಿಐಡಿ ಪಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಅಂಡಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್‍‌ಲು ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಅಂಟೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು.

ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ 30ಡ್ದ್ 55 ವರ್ಷದುಲಯಿದ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಗರ್ಭಕೋಶೊದ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೆಡ್ಡೆಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಂಡೆಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಲಾದಿಪ್ಪುಜ. ಕುಟುಂಬೊಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ದ್‌‍ದಿತ್ತ್ಂಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಎಚ್ಚ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನಕುಲೆಡ ಈ ರೀತಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದೆತ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣೊಲು ಪಂಡ, ತಿಂಗೊಲ್ದ ರಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ, ಎದೆಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೆ, ಪಟಿಗೆ ಮಯ್ಪೆರೆ ತೊಂದರೆಯಾಪುನೆ, ಸಂಭೋಗದಪಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ತೊಂದರೆಯಾಪುನೆ, ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯೆರೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುನೆ, ಬೆರಿಬೇನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ಂಡಲ ಬಚ್ಚೆಲಾಪಿನೆ, ಸರೀರೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಅತ್ತ್ಂಡ ತಂಪು ಆಪುನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಂಡ ಗೊಡ್ಡಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಫೈಬ್ರಾಯಿಡ್ ಗೆಡ್ಡೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯೊಡು ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್‌ಜಿಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಬೇತೆ ಸೀಕ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು.

ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವೆಟ್‌ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಆರ್‌ಐ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಯೊಲಿ ಕಡಖಂಡಿತಾ ತಿರಿಯೊಡಾಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರೊಸ್ಕೋಪಿ ಮಲ್ತ್ ತೂವೊಲಿ.

ಮರ್ದ್ (ಚಿಕಿತ್ಸೆ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿನ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆಯಿತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಗುಣಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವು ತರತ ಗೆಡ್ಡೆಲೆಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಗೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ್ಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪೊಂಜೊಳೆಗ್ ನನ ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಬೋಡಾದಿಜ್ಜಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶೊನೆ ದೆಪ್ಪುನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ವನಸ್ಸ್ ತೆನಸ್ಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಗರ್ಭಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ತರಕಾರಿ
 • ವಿಟಮಿನ್ C,ಇತ್ತಿನ ಫಲ ಪರ್ಂದ್ಲೆನ್ ಅಂಚನೆ
 • ವಿಟಮಿನ್ E ಇತ್ತಿನ ದವಸ ದಾನ್ಯೊಲೆನ್ ತಿನೊಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/uterine/uterine-cancer/the-uterus/?region=on
 2. https://www.healthline.com/human-body-maps/uterus#anatomy-and-function
ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.