ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆಕೊರ್ಪುನೆ
ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನಿ
ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ(ಬೊಗ್ಗಿ)ಅಯಿತ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಕೊರ್ಪುನೆ

ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಯಿತ ಕಿನ್ನಿಗ್ ಮಿರೆ ತಿನ್ಪಾವುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊವು ಪೆದ್ದ್‌ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್‍ಪಾಲ್ ಸುರುತ ಮಿರೆಪೇರ್ ಮಂದವಾದ್ ಮಂಜಳ್ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೇರ್ ಬಾಲೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ದೆ .ಸುರುತಪೇರ್‌ಗ್ ಕೊಲಸ್ಟ್ರಮ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಎದೆತ ಮಿತ್ತ್ ಬಜಿ ಮೈಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪಾದ್ ಮಿರೆ ತಿನ್ಪಾವೊಡು ಅಪ್ಪೆನ ಎದೆ ಬಡಿತ ಬಾಲೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂಡು ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆದಕುಲೆನ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬಾಲೆ ತಾನೆ ಮಿರೆ ತೊಟ್ಟುನು ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು.[೧]

ಮಿರೆ ಪೇರ್‌ ಪರ್ದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಬಾಲೆಗ್ ಸುರುತ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತಿನ ತೆನಸ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆಪೇರ್[೨]
 • ಬಾಲೆದ ಬಾಜೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಬಾಲೆದ ಮೆದುಳು, ಕಣ್ಣ್, ಸರೀರೊದ ಒವ್ವೆ ಭಾಗದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆಪೇರ್ ಎಡ್ದೆ
 • ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆಪೇರ್ ತಿಂದಿನ ಬಾಲೆಗ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು
 • ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಬಾಲೆದ ಸರೀರೊದ ತೂಕೊನು ಸಮತೋಲನಡ್ ದೀಪುಂಡು.ಬೇತೆ ತೆನಸ್ಸ್ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಂಡ ಬಾಲೆದ ಸರೀರೊ ಪೆರ್ಚಿದ್ ಬೊಜ್ಜು ಬಳಪುಂಡು
 • ಬಾಲೆದ ಕೂಲಿದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗ್ ಮಿರೆಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ

ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪೆ‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ನಗ ಬಾಲೆ ಬೇಗ ಶಾಂತ ಆಪುಂಡು[೩]
 • ಮಿರೆಪೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಿದಯಿದ ಪೇರ್‌ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು
 • ಪೊಂಜೊಳು ಪೆದ್ದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಪೋಪಿನೆಡ್ದ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಬಾಲೆ ಮಿರೆ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆನ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕುದಿ ಆಪಿನ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೇತ್‌ಡ್ದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೇತ್‌ಗ್ ಅಂತರ ದೀಯೆರೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.
 • ಮಿರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು

ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರೊಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟಿ ಪುರು ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಿನೊಕು ೮ಡ್ದ್ ೧೨ ಸರ್ತಿ ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ೪ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೯೦ ನಿಮಿಷೊಗೊರ ಮಿರೆ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಿರೆಪೇರ್ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬಡವುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ೩ಗಂಟೆದುಲಯಿಡ್ ಮಿರೆ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳುಡ್ದುಬೊಕ್ಕ ದಿನೊಕು ೭-೮ ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ಂಡಲ ಯಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸುಮಾರ್ ೧೫ಡ್ದ್ ೨೦ ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ತು.

ತೊಂದರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸವೊಡಾಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮಿರೆತ ತೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮೆದು ಉಪ್ಪುವನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸುರುತ ಪೇತ್‌ಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಕೊರ್ನಗ ಮಿರೆತ ತೊಟ್ಟು ಪುಡದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೇನೆಲ ಆಪುಂಡ ಅದಗ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಙ. ಸುರುತ ಪೇತ್‌ಡ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಿರೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿದುಪ್ಪುಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. https://www.pregnancybirthbaby.org.au/breastfeeding-you-and-your-baby
 2. https://kidshealth.org/en/parents/breastfeed-often.html
 3. https://www.pregnancybirthbaby.org.au/breastfeeding-your-baby