ಪಾತೆರ:ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.