ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೊಂಜೊಳೆನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಅಂಗ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಂಜೊಳೆನ ಗರ್ಭಾಶಯೊಡ್ದು ಜನನಾಂಗೊದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿದಯಿ ಪೋಪಿನ ಬೊಲ್ದು ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ರೂಪದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್‌ಗ್ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಪೆರ್ . [೧]. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾ ಪನ್ಪೆರ್.ಪೊಂಜೊಳು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ತೆಳುವಾದ್ ನ್ಯೂಲಿದಂಚಿನ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಜನನಾಂಗದ ಆರೋಗ್ಯೊನು ಕಾಪುಂಡು.ಅವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವಾದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನೆದ(ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾದ) ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನೆಡ್(ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾದ)ರಡ್ಡ್ ಬಗೆಕುಲು ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೆಥೊಲೋಜಿಕಲ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾ

  • ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾ (Physiologic leukorrhea)

ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಸರೀರೊಡ್ದು ,ಜವ್ವಂದಿನ ಸರೀರೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆದ ಯೋನಿಡೆ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನೆನ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾ ಪನ್ಪೆರ್.

  1. ಪೊಂಜೊಳು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನವು ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ .ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಪದರ ದಪ್ಪ ಆಯೆರೆ ಗರ್ಭಕೋಸೊಗು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪನ್ಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ರವಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಹಾರ್ಮೊನ್ ಅಸಮತೋಲನದ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಆ ಸಮಯೊಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ೧೦-೧೩ ವಾರಮುಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು
  2. ಜವ್ವಂದಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸರೀರೊಡು ತೆತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿದ (ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ) ಸಮಯೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿಕ್ ದುಂಬು ಬೊಲ್ದು ಪೊಪಿನವು ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ.ಅಂಚನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆನಗಲ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ.ತೆಳುವಾದ್ ನ್ಯೂಲಿದಂಚಿನ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಜನನಾಂಗದ ಆರೋಗ್ಯೊನು ಕಾಪುಂಡ
  3. ಪುಟ್ಟಿನ ಪುರು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿತ ಯೋನಿಡ್ದ್ ಕೆಲವು ದಿನೊ ಮುಟ್ಟ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ.
  • ಪೆಥೊಲೋಜಿಕಲ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾ(pathological leukorrhea)

ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಿತ್ತ್‌ದ್ ವಾಸನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ಂಬೆಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಅಂಗೊಗು ಸೋಂಕು ಆದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂದೆನ್ ಪೆಥೊಲೋಜಿಕಲ್ ಲ್ಯೂಕೊರಿಯ ಪನ್ಪೆರ್.

  • ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಸರೀರೊಡುಪ್ಪುನ ಎಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಪನ್ಪಿ ಹಾರ್ಮೊನ್‌ದ ಅಸಮತೋಲನ,ಉಂದು ಪೊಣ್ಣು ಜವ್ವಂದಿ(ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಆನಗ)ಆನಗ, ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ಎಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಪನ್ಪಿ ಹಾರ್ಮೊನ್‌ದ ಸ್ರವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು .ಆ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ
  • ಪೆಥೊಲೋಜಿಕಲ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ,ಪಂಗಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾಣುಲೆನ ಸೋಂಕು ಆದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪುನವು ಜಾಸ್ತಿ ಆವು , ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದ್‌ಲ ಜನನಾಂಗ ಸೋಂಕು ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮಾತ ಪೆಥೊಲೋಜಿಕಲ್ ಲ್ಯುಕೊರಿಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಲ್ದು ಪೋಪುನ ಕೆಲವು ವರ್ಷೊ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅವು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ್‌ದ್ ವಾಸನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉಂದು ಜನನಾಂಗ ಅತ್ತ್ಂಡ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಉರಿಯೂತದ ರೋಗಲಕ್ಷಣವಾದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು[೨] ಅಯಿಕಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ಪಡೆಪುನ ಎಡ್ಡೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.
  1. https://www.epainassist.com/women/what-is-leukorrhea-and-how-is-it-treated
  2. https://www.avawomen.com/avaworld/leukorrhea-early-pregnancy-discharge/