ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Gynecology (1916) (14756535996)

ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೧೨ ವರ್ಷೊಡ್ದು ೧೬ ವರ್ಷದ ಉಲಯಿಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಜವ್ವಂದಿ ಆಪೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ೮ ವರ್ಷೊಡ್ದು ೧೨ ವರ್ಷದ ಉಲಯಿಡ್ ಋತುಮತಿ ಆಪೆರ್. ಋತುಮತಿ ಆಪುನ ೩ಡ್ದ್ ೬ ತಿಂಗೊಳು ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗೊಲೆಡ್ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂಚನೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರೀ ಅಗತ್ಯ[೧]

ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಜವ್ವಂದಿಲ್ ಆಪಿನೆಕ್ ದುಂಬು ಅಕುಲೆನ ಸರೀರೊಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರೀರೊದ ಆಕಾರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿನ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಜವ್ವಂದಿ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನವು ಅಕುಲೆನ ಸರೀರೊಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾಣೆಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪ್ರಾಯೊಡು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ನಿಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಎತ್ತರಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಸರೀರೊದ ಮಾತ ಭಾಗೊಲೆನ ಆಕಾರ ಬದಲಾಪುಂಡು.

ಸರೀರೊಡು ಕೂಜಲ್‌ದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಬನ್ನಗನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತರೆಟ್ ಕೂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಋತುಮತಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈತ ಅಡಿಟ್, ಬಂಜಿದ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಿರೆತ ತೊಟ್ಟುಡುಲ ಕೂಜಲ್ ಬಳಪುಂಡು. ಉಂದು ಸರೀರೊದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬದಲಾವಣೆದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು.

ಗುಪ್ತಾಂಗೊಡು ಕೂಜಲ್‌ದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿನ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಜವ್ವಂದಿಲ್ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆತ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಗುಪ್ತಾಂಗೊಡು ಕೂಜಲ್‌ ಬಳಪಿಯೆರೆ ಸುರು ಆಪಿನ. ಉಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಳಪಿಯೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೩ ವರ್ಷ ಬೋಡಾಪುಂಡು.

ಮೋನೆಡ್ ಮುದ್ವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಋತುಮತಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸರೀರೊದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಮತೋಲನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮೋನೆಡ್ ಮುದ್ವನ್ ಮೂಡುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಸುರು ಆಪುಂಡು.

ಮಿರೆತ ಆಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಜವ್ವಂದಿ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆತ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಮಿರೆತ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಿನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೯ ವರ್ಷೊಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಮಿರೆತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲಕುಲೆನ ಸರೀರೊದ ತೂಕ, ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸ್, ಪರಿಸರ ಇಂದೆನ್ ಆಧರಿಸಾದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಮಿರೆತ ಗಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ವಜೈನಲ್ ಡಿಸ್‌ಚಾರ್ಜ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಜನನದ್ವಾರೊಡು ಬೊಲ್ದು ಡಿಸ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸದ್ಯೊಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಪೆರ್ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೇಗನೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಪುಂಡುಂದು ಅರ್ಥ.

ಮಿರೆತ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಜನನಾಂಗದ ಮಿತ್ತ್ ಕೂಜಲ್ ಬಳಪೆರೆ ಸುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಋತುಮತಿ ಆಪಲ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ೩ಡ್ದ್ ೮ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಋತುಸ್ರಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳು ಅವ್ವೆ ಸಮಯೊಗು ಋತುಚಕ್ರ ಪಿರ ಆಪುಂಡು[೨].

ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆದ ಅಗತ್ಯ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.

  • ಪೊಣ್ಣು ೧೫-೧೬ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಋತುಮತಿ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.
  • ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ ಮಿರೆತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಸುರು ಆದ್ ೩ ವರ್ಷ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಋತುಮತಿ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ೧೩ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಿರೆತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಸುರು ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ್ ತೂವೊಡು.
  • ೯೦ ದಿನೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಋತುಮತಿ ಆವಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.
  • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯೊಗು ಆವಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.
  • ಏಳ್ ದಿನೊಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಇತ್ತ್ಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.
  • ಜಾಸ್ತಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಇತ್ತ್ಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.
  • ಋತುಮತಿ ಆಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.
  • ಋತುಮತಿ ಆಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜ್ವರ ಅತ್ತ್ಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು.

ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಒರ ಋತುಮತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ೨೮-೩೦ದಿನೊಕ್ಕು ಒರ ಋತುಸ್ರಾವ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ತಿಂಗೊಲುಗು ಒರ ಆಪಿನ ಋತುಸ್ರಾವೊನು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ (ಋತುಚಕ್ರ) ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಋತುಸ್ರಾವದ ಸುರುತ ದಿನೊಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಋತುಸ್ರಾವದ ಸುರುತ ದಿನೊಕು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ೨೮ ದಿನೊಕ್ಕು ಒರ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಕ್ರಮಾಗತವಾದ್ ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡಾ ಸರೀರೊಗು ಬೋಡಾಪಿನ ಹಾರ್ಮೊನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ ಅರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ಪೊಣ್ಣು ಗರ್ಭವತಿ ಆಯೆರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ತೆತ್ತಿ ಅಂಡಾಶಯೊಡು ಬುಳೆದ್ ಋತುಸ್ರಾವದ ಒಟ್ಟುಗು ಡಿಸ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು.

ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಋತುಮತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ರವಿಕೆದ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಸರೀರೊದ ಅರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ ಎಲು ಪೂರಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು.ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪದರ(ಗೋಡೆ)ನ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಭ್ರೂಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಪುಂಡು.

ಗರ್ಭವತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಋತುಸ್ರಾವ ಆದ್ ೧೪ ದಿನ ಆನಗ ಅಂಡಾಶಯೊಡು ಬುಳೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆದ್ ಡಿಂಬನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಗರ್ಭಾಶಯೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಆಣ್ ಸಂಭೋಗ ಮಲ್ತ್ಂಡ ವೀರ್ಯಾಣು ಬುಡುಗಡೆಯಾದ್ ಆ ವೀರ್ಯಾಣು ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭಾಶಯ ಸೇರ್ದ್ ಭ್ರೂಣವಾದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಭ್ರೂಣ ಗರ್ಭಾಶಯೊಡು ಬುಳೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಗರ್ಭವತಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಗರ್ಭವತಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ೯ ತಿಂಗೊಲು ಋತುಸ್ರಾವ ಆಪುಜಿ.

ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಉಂತುನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊವುಲುಲೆನ ಋತುಸ್ರಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೪೫ಡ್ದ್ ೫೫ ವರ್ಷೊದ ಉಲಯಿಡ್ ಉಂತುಂಡು ಉಂದೆನ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಉಂತುನಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/menstruation-and-menstrual-cycle
  2. https://www.plannedparenthood.org/learn/health-and-wellness/menstruation