ಬರಿಂಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬರಿಂಕ

ಉಂದು ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರುನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ನೆನ್ನ್ Indian spotted chevrotain. ವೈಜ್ಙಾನಿಕ ಪುದರ್ Moschiola indica ಪನ್ಪೆರ್. ಅಲಿಯಂತ್ರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಪರೂಪೊದ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗಡ್ ಬರಿಂಕ (ಬರ್ಕ)ಪನ್ಪಿನ ಮುರ್ಗಲಾ ಒಂಜಿ.


ತೂಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಕೆಮ್ಮತ ಕುಂಙಿತ ಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತರೆಟ್ ಕೊಂಬು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಮೈತ ಚೋಲಿಟ್ ಕಲ ಕಲ ರಂಗ್‌ತ ಗೆರೆಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಅಂದಾಜಿDuckworth, J.W., Hem Sagar Baral & Timmins, R.J. (2008), https://www.iucnredlist.org/species/136585/61979067</ref>.ತುಳುಟು ಬರಿಂಕ ಅತ್ತುಂಡ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಲಾ ಬರ್ಕ ಪಂದೆ ಪುದರ್. ಉಂದು ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನವು. ನೆತ್ತ ಮುಸುಂಟು ಎಲಿತ್ತೆಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಲ್ಲುಂಡ ಚನಿಲ್ (ಕುಂಡಚ್ಚೆ)ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ದೂರೊಡು ತೂನಗ ಮುಲತ್ತಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಬಣ್ಣೊಲ ಸಾದಾರ್ಣ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಕನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರ್ಣ ನಾಯಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಜೀ ಪಾಪದ ಜೀವಿ. ಎಲ್ಯ ಕೆಬಿ, ಕಾರ್, ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ನೆಕ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಟ್ಟ್ ಒಟ್ಟುಗು ಪತ್ತ್ ವಿಧದ ಉಂಡುಗೆ. ಅಯಿತಾ ಆಣ್ ಜಾತಿದ ಪಂಜಿಗ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ದಾಡೆಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟೇ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ (ಕಡವೆ ಜಾತಿ)ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ನ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡದ್ ಅಯ್ನ್ ತುರಾಯಿ ಜಿಂಕೆ (tufted deer) ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಕ್ ದಾಡೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂಡೆದ ಕೂಜಲ್ ದಡಿತ್ ಎಲ್ಯ ಕೊಂಬುಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುಟು ಅಯಿನ್ಲಾ ಬರಿಂಕಂದೆ ಪನ್ಪುನು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆದ್ ಇತ್ತುದ್, ಇರೆ ಪಜಿರ್ ಲೆನ್ ತಿನ್ದ್ ಬದುಕುಂಡ್ .ಬರಿಂಕೊಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋಡಿಯಾದ್ ಇಜ್ಜಿ೦ಡ, ಒಂಟಿಯಾದೇ ಇಪ್ಪುವ. ಅಪರೂಪಗ್ ಗುಂಪಾದ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ.

ಎಲ್ಯ ಸಸ್ತನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೊಡೇ ಕಾರ್ ಡ್ ಗೊರಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನ ಬಜೀ ಎಲ್ಯ(ಸಸ್ತನಿ)ಪ್ರಾಣಿ ಆದುಂಡು.

ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಳ ಡ್ ಉನ್ದೆತಾ ಮೂಲ ಇತ್ತುದ್ . ಬರ್ಸನ್ ಆಧಾರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಕಾಡ್ ಲೆಡ್ ಉಂಧ್ ಬದುಕುಂಡ್ . ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಡ್ ಲಾ ನೆತ್ತಾ ವಾಸ ಉಂಡು .ಒರೊಕ್ಕು ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಯಿ ಬೀರಿಡ್ ಬೂರಂದ್ ಬರಿಂಕ ಚಂಗುಳಿ ತಿನಂದ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬರಿಂಕ&oldid=128010"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು