ಬಳಕೆದಾರೆ:Vishwanatha Badikana/Tulu

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ವಿಶ್ವಕೋಶೊಗೂ ಈರೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೋನುವೊ!

ಈರೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಷ್ಟನ್ಡ ಪಂಡುತ್ ಈ ಪುಟೊಕ್ಕೂ ಬೈದರ್, ಇಂದೆಟ್ ಈರ್ ಬಾಸೆಟ್ ಮೋಕೆ ದೀದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಸದಸ್ಯೆರಾದುಲ್ಲರ್ಂದ್ ನಂಬೊನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳುವೆರಾ ಅಸ್ತಿ ಂದು ಏನ್ನುಪೇ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಸದಸ್ಯೆರಾದ್ ಇಂದೆಟ್ ಸಂಪೊದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿನು ತೂಲೆ.

ಪೊಸಬೆರೆಗ್ ಉಪಕಾರೋ ಅಪುನಂಚಿನ ಒಂತೆ ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು.(ಈ ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಈರೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು):

ವಿಡಿಯೋ ಸಕಾಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು:

ಈರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಸಕಾಯ ಪುಟೊಕ್ಕೂ ಬರೆಪರುಂಡ, ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೆರಿಪಾಯರ ಬಯಕ್ಕ್‌ಂಡ, ದಯೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಗ್ ಸದಸ್ಯೆರಾಲೆ, ಸಂದೇಸೊ ಕಡಪುಡುಲೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಪಾತೆರೊಕತೆ ನಡಪುನಗ, ಪಾತೆರೊ ಪುಟೊಡು ಬರೆನಗ ಈರೆನ ಸಹಿ ಪಾಡುನೆನ್ ಮರಪೊಡ್ಚಿ.
ಇರೇನಾ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಯರಾ ಇಂಚ ಬರೆಲೆ: ~~~~