ಬೆದ್‍ರ್ ರಾಜನ್ ಪೋಪುನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬೆದ್‍ರ್‍ದ ಅರಿ

ಬೆದ್‌ರ್‍ ಪುಟ್ಟುದು 40 ಡ್ದ್ 80 ವಷೊದ ಉಲಾಯಿ ಪೂ ಬುಡ್ದು ಸೈಯರ್‌ಎ ತಯಾರಾಪುಂಡು ನೆನ್ ರಾಜನ್ ಪೋಪಿನಾಂದು ಪನ್ಪೆರ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುವೆರೆನ ಬದ್ಕ್ ಡ್ ಬೆದ್ ರ್ ನಿತ್ಯೊಲಾ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಬೆದ್ ರ್ ದ ಪುಂಡೆಲ್ ಗ್ ಐವ ಒರ್ಸ ಆಯ್ಯುಸೊಗೆ . ಬೆದ್ ರ್ ಬುಲೆವರ್ ಈಟ್ ದಾಲಾ ಬೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ . ಅವು ಐವ ಒರ್ಸೊ ಆನಾಗ ತನ್ನ ಉಡಲ್ ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಿತ್ತ್ ನ್ ಬೂಮಿಗ್ ಪಾಡ್ ದ್ ತನ್ನ ವಂಶಾಭಿವ್ರುದ್ದಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸೈಪುಂಡು.[೧] ಬೆದ್ ರ್ ಡ್ ಪಾಯಿ ಆಪುನೈಕ್ ರಾಜ೦ದರಿ[೨] ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅರಿದಾಂತಿನ ಕಾಲೊಡು ರಾಜ೦ದರಿನ್ ಬೆಯಿಪಾದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತಿನೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಬೆದ್ ರ್ ಪೂ ಬುಡ್ರ ತಯಾರಾಯಿನದ ಪುಂಡೆಲ್ದ ಅಡಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಕುತ್ತಿ ನ್ ಕೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜೆ ಸಮತಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ ದ್ ದೀಪಿನವುಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ರಾಜನ್ ಅರಿನ್ ಪೂಜರ ಸಲಭ ಆಪುಂಡು.ಒಂಜಿ ಬೆದ್ ರ್ ದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ನಾಲೈನ್ ಮುಡಿ ಅರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಬೆದ್ ರ್ ದ ಅರಿನ್ ಬೈಪಾವರ ಬಲ್ಲಿ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾದ್, ಕಲ್ಲ ಗುರಿಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಜ್ಜೆರ್ ಡ್ ಕುಟ್ಟುದು ಅರಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ರಾಜನ್ ದ ಅರಿ ಎಲ್ಯಗೋದಿದ ಆಕಾರ ಉಂಡು. ಈ ಅರಿನ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ.ಕೆಲವೆರ್ ರೊಟ್ಟಿ ನನ ಕೆಲವೆರ್ ದೋಸೆ ಅಮ್ಚನೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿನಲಾ ಉಂಡು.ತಿರ್ತ್ ಬೂರ್ದಿನ ಬೆದ್‌ರ್‌ದ ಬಾರ್‍ನ್ ಪೂಜಿದ್ ಕೊಂಡೋದು ಮೆತ್ತ್‌ದ್ ಅರಿ ಮಲ್ತೀಪೆರ್‍.ಏತೋ ವರ್ಷೊ ಮುಟ್ಟಲಾ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಲಾಯಿನ ಈ ಅರಿ ಉಣರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್‌ಗಾಪುಂಡು.ಉಂದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅತ್‌ತ್.ಅನಾದದಿ ಕಾಲೊಇಡ್ದಿಂಚ ಉಂದೆತ್ತ ಅರಿನ್ ತಿನೊಂದು ಇತ್ತೆರ್‍.ಉಂದೆಡ್ದ್ ದಾಲ 10-60ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡುಂದ್ ಪಣ್ಪದೆರ್‍ ತಿಂಡಿದಕುಲು.

ಅರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರೋಗ್ಯದ ದಿಟ್ಟಿ ದ್ ಈ ಅರಿನ್ ತಿನಸ್ ದ ರೂಪೊಡು ತಿಂದ್ಂಡಾ ಎಡ್ಡೆ.ಬೆದ್‌ರ್‌ದ ಅರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವಾದುಂಡು.ಉಂದೆಟ್ಟ್‌ ಮೈ ಬುಳೆಪ್ಪಾವುನ ಅಂಶ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. 'ಎ' ಬೊಕ್ಕ 'ಸಿ' ಜೀವಸತ್ವಲಿಪ್ಪುನೈಡ್ದಾತ್ರ ಚರ್ಮ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿದ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ತಿನಸ್ ಉಂದು.ಎಲು ತರೆವುನೈನ್ ಉಂದು ಉಂತಾವುಂಡು.ಗಂಟ್ ಬೇನೆದಕುಲು ಉಂದೆತ್ತ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೆತ್ತದ ನೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗತ್ತ ನೆಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಪರೊಡುಂದ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಪುಂಡು.ಬಲ ದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್,ಬಂಜಿನವು ಪೊಂಜೊವದೆಲೆಗ್,ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅರಿತ್ತ ನುಪ್ಪು,ಅಡ್ಯೆ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ.ಅದಿವಾಸಿಲುನಕುಲು ಅಕ್ಲಡೆಗ್ ಬಿನ್ನೆರ್‍ ಬತ್ತೆರ್‍ಂದಾಂಡ ಈ ಅರಿತ್ತ ಗಂಜಿಗ್ ಸಿಗತ್ತ ನೆಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ಪುನುಗೆ.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆದ್‌ರ್‍ ಪೂ ಬುಡುಂಡ ಬರೆಗ್ಗಾಲ ಬರ್ಪುನುಗೆ'

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಚೋಮು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು ಶಿಶಿಲ ಸಂದರ್ಶನೊದ ಅಜತ್‍ನ ಪಾತೆರೊಲು
  2. http://www.tulusiri.com/channels.asp?id=638&catg=story