ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಂಡೆ, ಗುರ್ಕೆ, ಪೆದಂಗರೊಡು, ನೀರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಈ ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿನ್ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಂದ್‍ರ್‍ ಮೀಯೆರೆ, ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ತೇಪೆರೆ, ಪರಬೆರೆಗ್ ಕಾರ ಗಂಡ್ ಕೈಗಂಟ್ ಕಾರಗಂಟ್ ಸಾಕ ಕೊರಿಯೆರೆ ಈ ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿದ ನೀರೇ ಆವೊಡು.

ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿ ಮಾನ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಚ್ಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಮಲ್ಲ ತಿಗಲೆದ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಾರಾಯಿನೊಂಜಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕತ್ತಿಡ್ ಬೊಡ್‍ತ್ತಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ರಂಕ ಕಡ್ಪುವೆರ್. ಈ ರಂಕ ಕಡ್ಪುನಗ ತಿಪ್ಪಿ ದರಿಯಂದಿನಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದರ್ತ್‌ದಾಯಿನ ರಂಕೊನು ಪೆರದನೆದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಪೂರಾ ಪೆರೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಆಯಿನ ತಿಪ್ಪಿ ಬೆಂದ್‍ರ್‍ದ ಮಂಡೆಡ್ ನರಮಾನಿಯಾಗ್ ಮೀಯೆರೆ, ಬರಕಲ್‍ಡ್ ಗುರ್ಕದ ಅರ್‍ಕಂಜಿ ತೋಡಿಯೆರೆ, ಈ ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿಯೇ ಬೋಡು.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿದ ಬೈಪನೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮರಯಿಗ್ ಪಾಡಿನ ಅರ್ಕಂಜಿ ತೋಡಿಯೆರೆ ಈ ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿ ಬೋಡು. ಬೊಂಕ್ರ ತಿಪ್ಪಿನ್ ನೀರ್ ಗಲಸ್‍ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನೆ ಪಾಡುವೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಅತ್ತ, ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]