ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ
ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನ ದೇವಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ
ದೇವನಾಗರಿब्रह्मचारिणी
Affiliationಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಅವತಾರ
ಮಂತ್ರದಾಧನಾ ಕರ್‌ ಪದ್ಮಭಯಮಕ್ಷಾಮಾಲಾ
ಕಮಂಡಲೋ
ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದಿತು ಮಯಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯನುತ್ತಮ
ಚಿಹ್ನೆಜಪ ಮಾಲೆ, ಕಮಂಡಲು ,
ತಾವರೆ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ
ಪಟ್ಯೊಶಿವ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಅವತಾರ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ್ ಒಲಿಸಾರೆ ಕಠೋರವಾಯಿನ ತಪ್ಪಸ್ಸ್ನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ತಪಸ್ವಿ ರೂಪೊಗು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ದೇವೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರೆನ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಡ್ಂಡ ತಪಸ್ವಿನ ರೂಪ. ಈ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಭಗವತಿ, ದುರ್ಗಾ, ಶಿವ ಸ್ವರೂಪ, ಗಣೇಶ ಜ್ಞಾನಿ, ನಾರಾಯಣಿ, ವಿಷ್ಣುಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲಾ ಉಂಡು. ನವರಾತ್ರಿದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಈ ದೇವಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ದೇವಿನ ರೂಪೊ.

ದೇವಿನ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾರ್ವತಿಯಾದ್ ದೇವಿ ಹಿಮವಂತೆನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ್ ತನ್ನ ಕಂಡನೆಯಾದ್ ಪಡೆವೊಡ್ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ನಾರದನ ಉಪದೇಶೊದಂಚನೆ ದೇವಿ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸ್ ನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೇವಿಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕಾಲಿ ಪೂ-ಪರ್ಂದ್ , ಇರೆನ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ಲಾ ತಿನೊಂದಿತಿಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೇವಿನ್ ಅಪರ್ಣಾ ಪಂದ್ಲಾ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೇವಿನ ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತ್ ದ್ ದೇವಿನ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವಿನ ನಿಷ್ಠಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಅರೆನ ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಒಲಿವೆರ್. [೧]

ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆದ ಮಹತ್ವ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹೊತ್ತ ಅಧಿಪತಿ. ತನ್ನ ಭಕ್ತೆರೆಗ್ ಅದೃಷ್ಟನ್ ಒದಗಿಸಾದ್ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೋಭೆನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ನೆಮ್ಮದಿನ್ ಒದಗಿಸಾವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು. ಜಾತಕೊಡು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತಾನೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಪುದರ್‍ದ ಅರ್ಥ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಪನ್ಪಿನವ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊದ ರಡ್ಡ್ ಬೇರ್ಲೆರ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದೊತ್ತ ಅರ್ಥ "ಒಂಜಿ ಸ್ವ-ಅಸ್ತಿತ್ವೊದ ಆತ್ಮ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ವಾಸ್ತವವಾಯಿನ, ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನ". ಚಾರಿಣಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಚರ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪದೊತ್ತ ಸ್ರೀ ರೂಪ. ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಪದೊತ್ತ ಅರ್ಥ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೊನ್ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ಥ.

ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಂ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯೇ ನಮಃ
ದಾಧನಾ ಕರ್‌ ಪದ್ಮಭಯಮಕ್ಷಾಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೋ
ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದಿತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯನುತ್ತಮ
[೨]

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಕವಚ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತ್ರಿಪುರ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಪಟು ಲಾಲಟೇ ಪಟು ಶಂಕರಾಭಾಮಿನೀ
ಅರ್ಪಣಾ ಸದಾಪ್ತು ನೇತ್ರೋ, ಅರ್ಧಾರೀ ಚ ಕಪೋಲೋ
ಪಂಚದಶೀ ಕಾಂತೇ ಪಟು ಮಧ್ಯದೇಶೇ ಪಟು ಮಹೇಶ್ವರೀ
ಷೋಡಶೀ ಸದಾಪ್ತು ನಭೋ ಗೃಹೋ ಚ ಪದಾಯೋ
ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಾ ಸತತ ಪಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಪಶ್ಚಾರಿಣಿ ತ್ವಂಹೀ ತಾಪತ್ರಯಾ ನಿವಾರಿಣಿಂ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧಾರಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ನಮಾಮ್ಯಹಂ
ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ತ್ವಂಹೀ ಭುಕ್ತಿ- ಮುಕ್ತಿ ದ್ಯಾಯಿನೀ
ಶಾಂತಿದಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ

ದೇವಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಸ್ತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುನ ದೇವಿ. ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿ ಆಯಿನ ಈ ದೇವಿನ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್ ಜಪಮಾಲೆ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಕಮಂಡಲ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಿಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಪ ಪಂಡ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಂಚಾದ್ ನವರಾತ್ರಿದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂನ್ ಗಲಸ್‍ದ್ ಅಯ್ತ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೩]

ನವರಾತ್ರಿದಾನಿ ಪಠನೆ ಮಲ್ಪಿನ ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭುತೇಶ್ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ರುಪನೆ ಸಂಸ್ಥಿತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸಾಯಿ ನಮಸ್ಟಾಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನವರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಧ್ಯಾನ
ವಂದೇ ವಂಚಿತಾಲಭಯ ಚಂದ್ರಧಾಕೃತ್ರಶೇಖರಂ
ಜಾಪಮಾಲಾ ಕಾಮಂಡಲು ದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಶುಭಾಮ್
ಗೌರವರ್ಣ ಸ್ವಧೀತಾನಸ್ಥಿತ ದ್ವಿತೀಯ ದುರ್ಗಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಧವಾಲಾ ಪರಿಧನಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಪುಷ್ಪಲಂಕರ ಭೂಶಿಂತಂ
ಪರಮಾ ವಂದನಾ ಪಲ್ಲವರಧರಂ ಕಾಂತ ಕಪೋಲಾ ಪಿನಾ
ಪಯೋಧರಂ ಕಾಮನಿಯಾ ಲವಣಯಂ ಶೆರ್ಮಮುಖಿ ನಿಮ್ನಾನಾಭಿ ನಿತಂಬನಿಮ್
[೪]

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಧ್ಯಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಂದೇ ವಂಚಿತಾಲಭಯ ಚಂದ್ರಧಾಕೃತ್ರಶೇಖರಂ
ಜಪಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲು ಧಾರಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಶುಭಂ
ಗೌರವರ್ಣ ಪರಿಧಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕರಾ ಭೂಷಿತಂ
ಪರಮ ವಂದನಾ ಪಲ್ಲವರಧರಂ ಕಾಂತ ಕಪೋಲ ಪೀನಾ
ಪಯೋಧರಂ ಕಾಮನಿಯಾ ಲವಣಾಯಂ ಸ್ಮೆರಾಮುಖಿ ನಿಮ್ನಾನಾಭಿ ನಿತಂಬನಿಮ್‌

ಚಿತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "Navratri 2022 Day 2: ಯಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ..? ಮಂತ್ರ, ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಹೀಗಿದೆ..!". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 20 October 2022.
  2. "ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ". Retrieved 20 October 2022.
  3. "ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿಗ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನವು". Retrieved 20 October 2022.
  4. "ನವರಾತ್ರಿದಾನಿ ಪಠನೆ ಮಲ್ಪಿನ ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ". Retrieved 20 October 2022.