ಮುಚುಕುಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮುಚುಕುಂದೆ ಸೂರ್ಯವಂಸೊದ ಒರಿ ರಾಜೆ. ಮಾಂಧಾತನ ಜೋಕುಲೆಡ್ ಒರಿ. ಪುರುಕುತ್ಸ ಬುಕ್ಕ ಅಂಬರೀಷೆರ್ ಮುಚುಕುಂದನ ಮೆಗ್ಯ ಪಳಯರ್ಲು. ಮುಚುಕುಂದೆ ಸತ್ಯಯುಗೊ, ತ್ರೇತಾಯುಗೊ ಬುಕ್ಕ ದ್ವಾಪರಯುಗೊ- ಮೂಜಿ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬದ್‌ಕ್‌ದಿತ್ತೆ.

ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೊಗು ತಾರಕಾಸುರೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ಪಡೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರಕ್ಕಸೆರ್ ಬುಕ್ಕ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಏತ್ ಕಾದಿಂಡಲಾ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಯುದ್ಧ ಗೆಂದರ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಭೂಮಿಡ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮುಚುಕುಂದನ್ ದೇವಸೈನ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ತೆ ವಹಿಸೊನೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಇಂದೆಕ್ ಒಪ್ಪಿನ ಮುಚುಕುಂದೆ ದೇವಸೈನ್ಯೊದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದ್ ಲಡಾಯಿ ದುಂಬರ್ಪಾವೆ. ಕಡೆಕ್ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆ ಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ದೇವಸೇನೆದ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯನ್ ವಹಿಸೊಂದು ತಾರಕಾಸುರನ್ ವಧೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಲಡಾಯಿ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ[೧].

ಸ್ವರ್ಗೊದ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊ ಭೂಮಿದ ೩೬೦ ವರ್ಸೊಗು ಸಮ ಪನ್ಪೆರ್. ದೇವಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದ್ ಮುಚುಕುಂದೆ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ೧ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುವೆ. ಲಡಾಯಿ ಆನಗ ಭೂಮಿಡ್ ಮುಚುಕುಂದನ ಕುಟುಮೊದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಾ ತೀರ್ದ್ ಪೋದಿಪ್ವೆರ್. ಮುಚುಕುಂದನ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯೊನು ತೂಯಿನ ಸ್ವರ್ಗೊದ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕ್ ದಾದ ವರ ಬೋಡು ಕೇನುವೆ. ಅಪಗ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತ್ ಕಾಲ ಸಂದಿನವೆ ಗೊತಾಯಿಜಿ, ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಮೊದಕ್ಲ್ ಮಾತಾ ತೀರ್ದ್ ಪೋತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ನಿದ್ರೆ ಬೋಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಏರಾಂಡಲಾ ಎನ್ನ ನಿದ್ರೆಗ್ ಭಂಗ ಕೊರಿಯೆರ್ಂಡ ಅಕುಲು ಅಪಗನೇ ಪೊತ್ತುದು ಬೊಣ್ಯ ಆವೊಡು ಪನ್ಪೆ. ಇಂದೆಕ್ ಇಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪುವೆ, ಮುಚುಕುಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ನಿದ್ರೆಗ್ ಜಾರುವೆ.

ನಿದ್ರೆಗ್ ಬಂಗ ಆಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ ಯಾದವ ಅರೆಸೆರ್ ತನ್ಕುಲೆ ಗುರು ಆಯಿನ ಗರ್ಗ ಮುನಿಕ್ಕ್ ತಮಾಸೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗರ್ವೊಡು ಗರ್ಗಮುನಿ, ಯಾದವೆರೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಗನ್ ಪಡೆವೊಡು ಪಂದ್, ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆನ್ ಎನ್ನ್‌ದ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಡೆಕ್ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಸರೆಡ ಸೇರ್‌ದ್ ಒರಿ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಈ ಮಗೆನೆ ಕಾಲಯವನ. ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆನ ವರಬಲೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರೆಗ್ಲಾ ಕಾಲಯವನನ್ ಸೋಪಾವರ ಆಯಿಜಿ[೨].

ವರ ಜರಾಸಂಧೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲಯವನೆ ಇರುವೆರ್ ತನ್ಕುಲೆ ಪಡೆಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಾವೊಂದು, ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಮಥುರೆದ ಮಿತ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆನ ವರಬಲೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರ ಕಾಲಯವನನ್ ಸೋಪಾವರ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್, ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೃಷ್ಣೆ ಕಾಲಯವನನ ಎದುರುಡೆ ತನ್ನ ತೇರ್ಡ್‍ದ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪಾರುವೆ, ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಕಾಲಯವನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಿ ಪತ್ತುವೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಮಾಟೆದುಲಾಯಿ ಪೋಪೆ. ಅಲ್ಪ ಮುಚುಕುಂದೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಡ್ ಇಪ್ಪುವೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ತನ್ನ ಮೈತ್ತ ಮಿತ್ ಇತ್ತಿನ ಉತ್ತರೀಯ-ಕುಂಟುನು ಆಯಗ್ ಪುದೆಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಾಯ ಆಪೆ.

ಮಾಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಯವನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕುಂಟು ಪುದೆತ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಮುಚುಕುಂದನ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದ್ ಆಯಗ್ ತೊರ್ತುದು ನಿದ್ರೆಗ್ ಬಂಗ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಡುಲಾ ಬಯಂಕರ ನಿದ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮುಚುಕುಂದೆ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಾಲಯವನನ್ ಗರ್ವೊಡು ತೂಪೆ. ಇಂದ್ರೆ ಕೊರ್ನ ವರತ್ತ ಪ್ರಕಾರೊಡು, ಒಂಜೇ ಘಲಿಗೆಡ್ ಕಾಲಯವನೆ ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಆಪೆ.

ಕಡೆಕ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಮುಚುಕುಂದಗ್ ತನ್ನ ವಿಷ್ಣುರೂಪೊನು ತೋಜಾವೆ. ಮುಚುಕುಂದೆ ಜೆತ್ತಿನಾತ್ ಕಾಲೊಡು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅವೆನ್ ತೋಜಾವರ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟುವೆ. ನಡತಿನ ಮಾತೆನ್ ತೋಜಾದ್ ಕಡೆಕ್ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತೊಗು ಬುಕ್ಕ ಬದರೀಕಾಶ್ರಮೊಗು ಪೋದು ತಪಸ್ ಮಲ್ಪರ ವಿಷ್ಣುದೇವೇರ್ ಮುಚುಕುಂದಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ತಪಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮುಚುಕುಂದೆ ಮೋಕ್ಷೊಗು ಸಂದುವೆ.

ಇಂದೆನ್‌ಲಾ ಓದುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಕಾಲಯವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಮುಚುಕುಂದ". surahonne.com. ಸುರಹೊನ್ನೆ. Retrieved 9 February 2024.
  2. "ಕಾಲಯವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಮುಚುಕುಂದ". surahonne.com. ಸುರಹೊನ್ನೆ. Retrieved 9 February 2024.