ಯಯಾತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯಯಾತಿ
ಸಿಂಹಾಸನೊಡು ಕುಲ್ದಿನ ಯಯಾತಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಪಟ್ಯೊಮಹಾಭಾರತ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್
ಸಂಗಾತಿದೇವಯಾನಿ, ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ
ಸಂತತಿ
ರಾಜವಂಸೊಚಂದ್ರವಂಶ

ಯಯಾತಿ ಚಂದ್ರವಂಸೊದ ಒರಿ ರಾಜೆ. ಯಾದವೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರ್ನ ವಂಸೊದ ಮೂಲಪುರುಷೆ ಯಯಾತಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಯಯಾತಿಗ್ ರಡ್ ಜನ ಬುಡೆದಿಯರ್ಲು. ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ನ ಮಗಲ್ ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ವೃಷಪರ್ವ ರಾಜನ ಮಗಲ್ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ. ಯಯಾತಿನ ಅಮ್ಮೆ ನಹುಷ, ಅಪ್ಪೆ ವಿರಜಾ. ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಯಯಾತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗಲ್ ಅಶೋಕಸುಂದರಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಯಯಾತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ರಾಜೆ. ದೇಗ್ ಪಂಡ ಇಂಬ್ಯೆ ೧೦೦ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗೊ, ೧೦೦ ಅಶ್ವಮೇಧ, ೧೦೦ ವಾಜಪೇಯ, ೧೦೦೦ ಅತಿರತ್ರ, ೧೦೦೦ ಪುಂಡರೀಕ ಯಾಗೊಲೆನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ.

ವಂಶಾವಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರೆನ ಮಗೆ ಅತ್ರಿ. ಅತ್ರಿನ ಮಗೆ ಚಂದ್ರೆ, ಚಂದ್ರನ ಮಗೆ ಬುಧ, ಬುಧನ ಮಗೆ ಪುರೂರವೆ. ಪುರೂರವನ ಬುಡೆದಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪ್ಸರೆ ಊರ್ವಶಿ ಮಗೆ ಆಯುಸ್, ಆಯುಸ್‌ನ ಮಗೆ ನಹುಷೆ, ಈ ನಹುಷನ ಮಗೆನೇ ಯಯಾತಿ.

ವರ ದೇವಲೋಕೊಡು ಇಂದ್ರಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಸೊಡ್ದಾವರ ಆಯನ ಇಂದ್ರಪದವಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅಲ್ತ ದೇವತೆಲು ನಹುಷಡ ಇಂದ್ರ ಪದವಿನ್ ವಹಿಸೋನರ ಪನ್ಪೆರ್. ನಹುಷೆ ಇಂದ್ರೆ ಆಪೆ. ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಇಂದ್ರನ ಬುಡೆದಿ ಆಯಿನ ಶಚಿದೇವಿನ್ ಸೇರೊಡು ಪನ್ಪಿ ಆಸೆ ನಹುಷಗ್ ಆಪುಂಡು. ಶಚಿದೇವಿಡ ಇಂದೆನ್ ಕೇನ್ನಗ, ಇಸೇಸವಾಯಿನ ವಾಹೊನೊನು ಏರ್‌ದ್ ಬತಂಡ ನಿಕ್ ಒಲಿಪೆ ಪಂದ್ ಶಚಿದೇವಿ ಪನ್ಪಲ್. ಅಂಚನೆ ೭ ಜನ ಋಷಿಕುಲು ಪತೊಂದಿನ ಪಲ್ಲಕಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ನಹುಷೆ ಪಿದಾಡುವೆ. ನಿದಾನ ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಋಷಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಪ ಸರ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪೆ, ಅತ್ತಂದೆ ಪಲ್ಲಕಿನ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತ್‌ದಿತ್ತಿನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಲೆಡ್ ಒರಿ ಆಯಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರೆನ ತರೆಕ್ ತೊರ್ಪುವೆ. ಅಪಗ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯೆರ್ ಈ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಸರ್ಪೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುಲ ಪಂದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್[೧].

ನಹುಷಗ್ ಯತಿ, ಯಯಾತಿ, ಸಂಯತಿ, ಅಯತಿ, ವಿಯತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ವೆರ್.

ಯಯಾತಿನ ಬಗೆಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಯಾತಿನ ಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲಬುದ ಬಗೆಟ್ ಭಾಗವತೊದ ೧೮ ಬುಕ್ಕ ೧೯ನೇ ಸ್ಕಂದೊಡು ಪಂತೆರ್. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇಂದ್ರೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ, ನಹುಷನ ಸುರುತ ಮಗೆ ಯತಿಗ್ ಭೂಲೋಕೊಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಸೊ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಂಡ ಅವೆನ್ ಯತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಾದ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಮಗೆ ಯಯಾತಿಗ್ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಕಿದ ನಾಲ್ ಜನ ಮೆಗ್ಯನಕ್ಲು ಭೂಲೋಕದ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ಇರುವೆರ್ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು. ದೇವಯಾನಿ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಪೊಣ್ಣು, ರಕ್ಕಸೆರೆ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ನ ಮಗಲ್. ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಕುಲೊತ್ತಾಲ್, ರಾಜೆ ವೃಷಪರ್ವನ ಮಗಲ್. ವರ ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ- ಇರುವೆರ್ ಸೇರ್‌ದ್ ಅರಮನೆತ್ತ ಕೈತಲ್ದ ಉಪವನೊಟು ಇಪ್ಪುನ ಕೆದುಕು ಮೀಯರ ಪೋಪೆರ್. ಮೀದ್ ಮಿತ್ ಬನ್ನಗ, ಇಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಾದ್ ಬೀಸುವೆ. ಅಪಗ, ದೇವಯಾನಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ ಕುಂಟು ಅದಲ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಇರುವೆರ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಜಾಂದೆ ಕುಂಟು ಬದಲ್ತ್‌ದ್ ಪಾಡೋಂಬೆರ್. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂಟು ಬದಲಾತಿನ ಇರುವೆರೆಗ್ಲಾ ತೆರಿಯುಂಡು. ಈ ಇಸಯೊಡು ಇರುವೆರ್ನ ನಡುಟು ಲಡಾಯಿ ಆದ್ ಕಡೆಕ್ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ದೇವಯಾನಿನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಗುವೆಲ್‍ದ ಉಲಾಯಿ ನೂಕುದು ಪೋಪಲ್.[೨]

ಬೋಂಟೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಯಾತಿ ರಾಜೆ ಅಲ್ಪ ಗುವೆಲ್‌ಡ್ ಬೂರ್ದಿನ ದೇವಯಾನಿನ್ ತೂದು ಗುವೆಲ್‌ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಕನಪೆ ಬುಕ್ಕ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಿರ ಪೋಪೆ. ದೇವಯಾನಿ ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಘೂರ್ಣಿಕೆನ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ನಡೆ ಕಡಪುಡ್ದು ನಡತಿನ ಇಸಯೊನು ಪೂರ ಪನರ ಪನ್ಪಲ್. ಇಸಯ ತೆರಿಯಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವೊಡು ವೃಷಪರ್ವನ ಅರಮನೆಕ್ ಪೋಪೆ. ಅಲ್ಪ ರಾಜನ್ ತೂದು ರಾಜಡ, ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ದೇವಯಾನಿಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯೊ ಅಪಮಾನೊನು ಪಂಡ್‌ದ್, ಎಂಕ್ ಮಗಲ್ ದೇವಯಾನಿನ ಸಂತೋಸನೇ ಮಲ್ಲ. ಒಲ್ಪ ಮಗಲೆಗ್ ಅವಮಾನ ಆಂಡ, ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲಾ ಉಂತಾಯೆ ಪನ್ಪೆ[೨].

ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆನಕ್ಲೆಡ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತ್ ತೀರಿನ ರಕ್ಕಸೆರೆಗ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಜುವ ಕೊರ್ದು ಬದುಕಿಸವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಕುಲೊಟ್ಟು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ಂಡ್. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಗರ್ವೊಡು ಆಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಪನ್ನಗ ವೃಷಪರ್ವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್. ರಾಜೆ ಬಗೆಬಗೆಟ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರೆಡ ನಟ್ಟಿಯೆ. ಕಡೆಕ್, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್- ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ್ ದೇವಯಾನಿನ ದಾಸಿಯದ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರೊಡು. ಆಲೆನ್ ಒಡೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆನಾ ಅಡೆಗ್ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ಪೋವೊಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನೊಡು ಇಪ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಸಾದಿದಾಂತೆ ವೃಷಪರ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಒಪ್ಪುವೆರ್, ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಬುಡ್ದು, ದೇವಯಾನಿನ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರುವಲ್[೨].

ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ ಬೋಂಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ರಾಜೆ ಯಯಾತಿ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಅಲ್ಪ ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆನ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಕೇನ್ಬೆ. ದೇವಯಾನಿ ದುಂಬು ನಡತಿನ ಇಸಯೊಲೆನ್ ಮಾತ ಯಯಾತಿಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೊಲ್. ಇರುವೆರೆಗ್ಲಾ ಪರಸ್ಪರ ಮೋಕೆ ಆಪುಂಡು. ದೇವಯಾನಿ, ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ್ ಯಯಾತಿನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆರ್. ಮದ್ಮೆ ಆವರ ದುಂಬು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಯಯಾತಿಡ, ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೊಗುಲಾ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆಡ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಶರ್ತ ಪಾಡುವೆರ್. ಅವೆನ್ ಒಪ್ಪುದು ಯಯಾತಿ ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ[೨].

ಶಾಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಯಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಯಯಾತಿ ಇರ್ವೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ, ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆಗ್ ಬೇತೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಬೇತೆನೆ ದೀಪೆ. ಯಯಾತಿಗ್ ದೇವಯಾನಿಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಆಪೆರ್. ಅಕುಲು ಯದು, ತುರ್ವಸು ಬುಕ್ಕ ಮಾಧವಿ.

ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನೊಟ್ಟುಗು ಯಯಾತಿ ಮದ್ಮೆ ಆನಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಸುರುಟು ಪಂದಿಪ್ಪುವೆರ್- ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದ್. ಆಂಡ, ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆಗ್ ತನ್ಕ್ಲಾ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಪಂದ್ ಮನಸಾಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆ ಯಯಾತಿಡ ಪನ್ಪಲ್. ಇಂದೆಕ್ ಒಪ್ಪಿನ ಯಯಾತಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ್ ಸೇರ್ದ್ ಆಲೆಗ್ಲಾ ಜೋಕುಲು ಆಪ. ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ ಜೋಕುಲು- ದ್ರುಹ್ಯು, ಅನುದ್ರುಹ್ಯು, ಬುಕ್ಕ ಪುರು[೨].

ರಾಜೆ ಯಯಾತಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿನ ಇಸಯೊ ದೇವಯಾನಿಗ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಗರ್ವೊಡು ಆಲ್ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ನಡೆ ಪೋದು ದೂರು ಪನ್ಪಲ್. ದೇವಯಾನಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಗರ್ವೊಡು ಯಯಾತಿಗ್- ನಿನ್ನ ಜವನತಿಗ್ ನಷ್ಟ ಆವಡ್, ಜವನೆ ಪೋದು ಪರಬೆ ಆಲ ಪಂಡ್ದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕೇಂಡಿನ ಯಯಾತಿ ಪೋಡಿದ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರೆಡ ಈ ಶಾಪೊಗು ಪರಿಹಾರ ಕೇನುವೆ. ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ್ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿಯಗ್ ನಿನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯೊನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಜವನತಿಗೆನ್ ದೆತೊನೊಲಿ. ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ದುಂಬಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜೆ ಆಪೆ ಪಂದ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪೆರ್[೨].

ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಯಾತಿ ತನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯೊನು ದೆತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಜವನತಿಗೆನ್ ಕೊರ್ರ ಕೇನುವೆ ಆಂಡ, ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ ಮಗೆ ಪುರು ಒರಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಯಯಾತಿನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯೊನು ದೆತೊನರ ಕೇನುಜೆರ್. ಅಮ್ಮೆರೆನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯೊನು ಪುರು ತಾನ್ ದೆತೊಂದು ತನ್ನ ಜವಾನತಿಗೆನ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದೆಕ್ ಕುಸಿ ಆಯಿನ ಯಯಾತಿ ನನ ನಿನ್ನ ವಂಸೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಕ್ಲು ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ರಾಜೆರ್ ಆಪೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ವರ ಕೊರ್ಪೆ, ಅಂಚನೆ ಮಗೆ ಕೊರ್ನ ಜವನತಿಗೆನ್ ದೆತೊಂದು ಸಾರ ವರ್ಸೊ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಅನುಬವಿಪುವೆ. ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯೊನು ದರ್ಮೊದ ಸಾದಿಡ್ ಆಳುವೆ[೨].

ಸಾರ ವರ್ಸೊ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಪುರು ಕೊರ್ತಿನ ಜವನೊನು ಪುರುಕ್ಕು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ. ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯೊನು ಪಿರ ದೆತೊಂಬೆ. ಅತ್ತಂದೆ, ಪುರುಕ್ಕು ಪಟ್ಟಕಟ್ಟ್‌ದ್ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆದ್ ನೇಮಿಸಾವೆ. ಕಾಲ ಸಂದಿಬೊಕ್ಕ ಯಯಾತಿ ತೀರುವೆ. ತಾನ್ ನರ ಜನ್ಮೊಡು ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯೊಡ್ದಾವರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೊಗು ಪೋಪೆ[೨].

ಯಯಾತಿನ ಸಂತತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಯಯಾತಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವಯಾನಿನ ಜೋಕುಲು
  1. ಯದುಡ್ದು ಯದುವಂಸೊ
  2. ತುರ್ವಸುಡ್ದು ಯವನವಂಸೊ ದುಂಬರಿಪುಂಡು.
  • ಯಯಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಷ್ಟೆನ ಜೋಕುಲು-
  1. ದ್ರುಹ್ಯುಡ್ದು ಭೋಜವಂಸೊ,
  2. ಅನುದ್ರುಹುಡ್ದು ಮ್ಲೇಚ್ಛವಂಸೊ ಬುಕ್ಕ ಮಗೆ
  3. ಪುರುಡ್ದು ಕೌರವೆರ್(ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಟು ಪೌರವೆರ್ ಇಂದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್) ಬುಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರ್ನ ವಂಸೊ ದುಂಬರಿಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಅಜಗರನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನಹುಷನನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಶಾಪಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿದುದು". vyasaonline.com. B.M. Ramesh. Retrieved 19 January 2024.
  2. ೨.೦ ೨.೧ ೨.೨ ೨.೩ ೨.೪ ೨.೫ ೨.೬ ೨.೭ "ಯಯಾತಿ". vyasaonline.com. Retrieved 19 January 2024.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯಯಾತಿ&oldid=164392"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು