ರಾಕೆಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಾಕೆಟ್ ಚಿತ್ರೊ

ರಾಕೆಟ್ (ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನೊ ) ಒಂಜಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ವ್ಯೋಮನೌಕೆ, ವಾಯುನೌಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಜಿನ್‍ಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮೋರೆ ಮಲ್ತ್ ಒತ್ತಡೊ ಉಂಡಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾಹನೊ. ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್‍ದ ಪಿದಯಿ ಪೋಪುನವು ರಾಕೆಟ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನೋದನಕಾರಿಡ್ದ್[೧]ಗಳಸೊಂದುಂಡು. ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ದ ಕ್ರಿಯೆಗ್ ತಕ್ಕಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆದ ತತ್ವೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್‍ಲು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿದ ಗಾಳಿತ ಮೂಲಕೊ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಪಿದಯಿ ಪೋಪುನ ರಾಕೆಟ್‍ನ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಪುಂಡು.

ರಾಕೆಟ್‍ ರಾಪಾವುನೆ

ರಾಕೆಟ್‍ಲು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ್ ಕಡಮೆ ತೂಕೊನು ಪೊಂದ್‍ನ ಸಕ್ತಿಸಾಲಿ, ದಿಂಜ ವೇಗೊತ್ಕರ್ಸೊನು ಪಿದಯಿ ಪಾಡುನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿನ್ ಪೊಂದ್‍ನ ದಿಂಜ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊತವು. ರಾಕೆಟ್‍ಲು ಆಕಾಸೊಡು ವಾತಾವರನೊದ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿಸವಂದೆ ದಕ್ಷತೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು. ಚೀನಾ ದೇಸೊಡು ರಾಕೆಟ್‍ಲೆನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬುಕ್ಕೊ ಮನರಂಜನೆದ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ೧೩ನೆತ ಸತಮಾನೊಡು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಚೀನಾಡ್ ಗಳಸ್‍ನ ರಾಕೆಟ್‌ದ ಮಾದರಿ

೨೦ನೇ ಸತಮಾನೊಗು ಮುಟ್ಟೊ ಪಂಡ ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ತ್ ಕಾರ್ ದೀಡುನೇಟ ಮುಟ್ಟೊ ಮಹತ್ವೊದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತರಗ್ರಹೀಯ ಬುಕ್ಕೊ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ರಾಕೆಟ್‍ಲೆನ್ ಗಳಸಿಯೆರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/propulsion/1-what-is-a-propellant.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾಕೆಟ್&oldid=142172"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು