ರಾವು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ರಾವು ಪಂಡ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ನಿರೆಲ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ರಾವುಗುಳಿಗ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭೂತೊ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ. ಈ ಭೂತೊಗು ಬಾರೀ ಬಡವು ಅಂಚನೆ ಅಂಗತ್‍ನೆ. ಆಕಾಸೊಡು ರಾಪುನ ಭೂತೊಲೆನ ನಿರೆಲ್‍ನ್ ರಾವುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಮಾಟಮಂತ್ರೊಡು ಪಟ್ಟ್‌ಡ್ ಸೈತ್‍ಂಡ ರಾವುದ ಪಟ್ಟ್‌ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ರಾವು ನರಮಾನ್ಯನ್, ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರ್ಪುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಸೈತಿನಕುಲು ರಾವುದ ಕೈಟ್ ಸೇರೊನುವೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪದಿನಾಜೆಡ್ ಬಲಸ್ಸ್‌ಂಡಲಾ ಪ್ರೇಜನೊ ಆಪುಜಿ. ಏರಾಂಡಲ ರಣಕಟ್ಟ್‌ದ್ ತಿನ್ಪುನಕುಲೆನ್ ನಿಕ್ಕ್ ದಾನೆ ರಾವು ಪತ್ತ್ಂಡಾಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ರಾವುಗು ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಸಂಬಿಲೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೋರಿದ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್ಸುವೆರ್.

1891ಟ್ಟ್‍ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿ ಅದಿತ್ತಿ ಆಗಸ್ಟ್‍ ಮೆನ್ನರ್‍ ಬರೆತಿ ತುಳುವೆರೆಡ್ ನಡಪು ಭೂತ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುಡು ರಾವುಗು ಇಂಚ ಬರೆತ್ಂಡ್. ರಾವು ಇನ್ಪಿನೆಕ್ ನಿರೆಲ್, ಘಾಳಿ ಆಂದ್‍ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಕಾಶೊಡು ಭೂತೊಳು ಸಂಚಾರ ಮಳ್ಪುನಗ, ಭೂಮಿಗ್‍ ತೋಜುನವು ನಿರೆಲ್‍ಗ್ ರಾವು ಇನ್ಪೆರ್. ಪಾಕ ಮಂದೆ ಒಂರ್ಬ ನಕ್ಷಯತ್ರೊಲೆಡ್ (ನವಗ್ರಹ) ಒಂಜಾದುಪ್ಪು ರಾಹು ನಕ್ಚತ್ರ ಆಂದ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ನನ ಪಾಕ ಜನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರೊಡು ಸೈತಿ ಅತ್ಮೊಲು ಆಂದ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಅಂಡ ತುಳು ಜನ ಪನ್ಪಿ ರಾವು ಇನ್ಪಿ ಶಬ್ದೊಡು ಬಹಳ ಆಂಗ್‍ ತೊಡು ಉಂಡು ಇನ್ಪಿನೆನ್‍ ತೂನಗ, ತಿಂದಿನಾತ್‍ಲಾ ಇಯಾವಂದಿ ಭೂತೊಲು ಉಲ್ಲ ಇನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್. ಉಂದತ್ತಂದೆ ರಾವು ಕಡೆಕ್‍ ಶೇರಿನಕುಲೆಗ್‍ ಪಿದಯಿ ಬಲಸುನಿ ಇನ್ಪಿನೆನ್‍ಲಾ ರಾವು ತೊರ್ತಿ ನೆಲ ಬೇತೆ ಭೂತೊಳು ತೊರ್ಪಯ ಆಂದ್‍ದ್‍ ಬನ ನೆನೆಪುನೆನ್‍ಲಾ ರಾವುಡ ಕಡೆಟ್ ಶೇರಿಯೆ ಇನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊನುಲಾ ಅಲೋಜನೆ ಮಳ್ತ್‍ಮಡ್, ರಾವು ಇನ್ಪಿನವು ಮಾತಾ ತರತ ಭೂತೊಲೆಗ್‍ಲಾ ಕುಳೆಕುಳೆಗ್‍ಲಾ ಮಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅದುಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಅತ್ಮ ಆಂದ್‍ದ್‍ಲಾ ಪಣೊಲಿ. ರಾವು, ಎರು ಕೈಕಂಜಿನ್

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾವು&oldid=59168"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು