ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಲಂಕಿಣಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹನುಮಂತನ್ ಎದುರಿಸಪಿನ ಲಂಕಿಣಿ

ಲಂಕಿಣಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸಿ . ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರ್ ಆಳೆಗ್ ಲಂಕೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಒಪ್ಪಿಸದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್[೧]

ಪುರಾಣ

ಪುರಾಣದ ಕಥೆಕುಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಕಿಣಿ ದುಂಬುಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಪನ್ಪಿ ಯಕ್ಷಿನಿಯಾದಿಪ್ಪುವಳ್.ಪರಮ ಶಿವನ ಶಾಪೊಡ್ದಾತ್ರ ರಕ್ಕಸಿಯಾಪಲ್.ಶಾಪ ಪಡೆಯಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಶಿವನ್ ಪರಿ ಪರಿಯಾದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್.ಅವೆಕ್ ಶಿವದೇವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಾಲಾಂತರೊಡು ಏನ್ನ ಅಂಶೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನ ದಯಾಮಯನೊಟ್ಟಿಗೆದ ಕಾದಾಟೊಡು ನಿನ್ನ ಶಾಪ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ್ಯ ಆಯೆರೆ ಅಪಗ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಲಂಕೆದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಗರಾಧಿದೇವತೆ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರ್ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿಡ ಕರುಣೆ ತೋಜಾದ್ ಆಳೆನ್ ಲಂಕೆದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರ್ ಲಂಕಿಣಿನ್ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊ ಲಂಕಿಣಿ ಲಂಕೆದ ರಕ್ಷಕಿಯಾದುಪ್ಪುವಲ್.

ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ

ರಾವಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಲಂಕೆನ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಲಂಕಿಣಿಗ್ ಮರ್ಕಟ(ಮಂಗ)ವಂಶೊದಾಯನೊಟ್ಟುಗು ಕಾದಾಟ ಆದ್ ಆಯಡ ಸೋತ್‌ನ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಂಕೆದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಧರ್ಮ ಕಾರಣವಾಪುಂಡು ಆ ದಿನೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿಯಾಪುಂಡುಂದು ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಉಪದೇಶೊ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಂಕೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಹನುಮಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಡಾಯಿಡ್ ಸೋತ್‌ದ್ ಲಂಕಿಣಿ ಆಳೆನ ನಿಜ ರೂಪ ಪಡೆಪಳ್.[೨]ನಿಜ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ಲಂಕಿಣಿ ಪನ್ಪಳ್ ಎಂಕ್ ಈ ಏರ್ಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ನಿನಡ್ ಎನ್ನ್ ತಾಮಸ ಗುಣೊಟು ವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೆ ಎನನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಶಿವಾಂಶೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮರ್ಕಟಡ್ದ್ ಯಾನ್ ಸೋತ್‌ದ್ ಪಾವನೆಯಾತೆ ಈ ಲಂಕೆನ್ ನನ ದುಂಬುಗು ಧರ್ಮೊನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಅನು ಕೊರ್ಲ ಪಂದ್ ಬಿನ್ನಯಿತ್‌ದ್ ಮಾಯ ಅಪಲ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲಂಕಿಣಿ&oldid=114661"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು