ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ರಾವಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಾವಣ
ಸುರುತಾರ್ಕುಬೇರ
ನನತಾರ್ವಿಭೀಷಣ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್
ಸಂತತಿಇಂದ್ರಜಿತು
Yohmoththa
ಅತಿಕಾಯ
ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ
ದೇವಾಂತಕ
ನರಾಂತಕ
ತ್ರಿಶಿರ
ಮಂಥ
ಪತ್ತ್ ತರೆತ ರಾವಣೆ
ರಾವಣೆ ಸೀತೆನ್ ಕಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ಜಟಾಯು ಅಡ್ಡ ತಲಿಪುನಿ

ರಾವಣೆ ಲಂಕೆಡುಪ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜೆ. ರಾವಣಗ್ ಪತ್ತ್ ತರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ವ ಕೈಕುಲುಪ್ಪುವ. ಬ್ರಹ್ಮಡ್ದ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಪಿನ ವರ ಪಡೆದ್ ರಾವಣೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕೆಯಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಲ ಆದುಪ್ಪುವೆ. . ರಾವಣೆ ಲಂಕೆದ ರಾಜಯಾದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ 'ಲಂಕೇಶ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇರ್ವೆರ್ ತಂಗಡಿನಕುಲು -ಶೂರ್ಪನಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕಿಣಿ, ರಡ್ಡ್ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು-ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣೆ.[೧]

ರಾವಣನ ಪುಟ್ಟು

ಸುಕೇಶಿನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಮಾಲಿ,ಮೌಲ್ಯವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾಲಿ ಪನ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಸೇರ್ಸಾವೊಂದು ಲಂಕೆ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರಾಜ್ಯವಾಳೊಂದು, ದೇವತೆಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್ ಅದಗ ದೇವತೆಲು ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆಗ್ ದೂರು ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ ಆ ಕಾರಣೊಗು ಅಕುಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುದರ್ಶನ ಧಾರಿಯಾಪೆರ್.ಮಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರಕ್ಕಸೆರ್ ಸಯಿಪೆರ್ ಮೌಲ್ಯವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಕಸೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಲಂಕೆನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಪಾತಾಳದ ಗಡಿಟ್ ನೆಲೆಯಾಪೆರ್.ಇಂಚ ಲಂಕೆಗ್ ರಕ್ಕಸೆರ್ಡ್ದ್ ಮುಕ್ತಿಯಾಪುಂಡು.ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ವಾಸ ಉಪ್ಪುಜೆರ್.ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ವಿಶ್ರವಸು ಮುನಿನ ಸುರುತ ಬೊಡೆದಿ ದೇವವರ್ಣಿನ ಮಗೆ ವೈಶ್ರವಣ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಉಪದೇಶೊದಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ತಪಸ್ಸ್‌ಗ್ ಒಲಿದ್ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನೊ ಬೊಕ್ಕ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾಪುಂನಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ವೈಶ್ರವಣೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ತೋಜದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ.ಅಯಿಕ್ ವಿಶ್ರವಸು ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಲಂಕೆ ಮನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋದು ನೆಲೆಯಾದ್ ಶಿವನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಡಾಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ.ಲಂಕೆ ವೈಶ್ರವಣನ ಪಾಲಾದಿಪ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿನ ಕೈಕಸೆನ ಅಮ್ಮೆ ಸುಮಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತಾದಿತ್ತಿನ ಲಂಕೆದ ಸಿರಿತನೊ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಕೈಟುಪ್ಪುನೆನ್ ಸಹಿಸರಾವಂದೆ ಮಗಳ್ ಕೈಕಸೆಡೆ ಪನ್ಪೆ ಮಗಳೆ ಲಂಕೆನ್ ಪಿರ ಪಡೆಪುನ ಕೆಲಸ ನಿನಡ್ದ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತುನು ಪಿರಪಡೆದ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಕುಲೊನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ನಿನಡ್ದ್ ಆವೊಡು ಮಗಳೆ ಪಂದ್ ಕನನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆ .ಅಯಿಕ್ ಕೈಕಸೆ ಎನಡ್ದ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಅವೆಕ್ ತಯಾರ್ ಪಂದ್ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂದು ಪಿದಡಿನ ಕೈಕಸೆ ಸೀದಾ ವಿಶ್ರವಸುನ ಆಶ್ರಮೊಗು ಬರ್ಪಳ್ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿಯಾಯಿನ ಕೈಕಸೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುದ ಅನುಷ್ಠಾನೊಗು ಲಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ರವಸುಗು ಕೈಮುಗಿಪಳ್.ಕೈಮುಗಿದುಂತಿನ ಕೈಕಸೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಾದಂದ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ತನ್ನ ಇಚ್ಚೆನ್ ಪೊರೈಸಾದ್ ಕೊರೊಡುಂದು ಕಾರ್‌ಗ್ ಬೂರ್ದು ಬುಳಿಪುವಲ್.ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಇಛ್ಛೆ ದಾದಂದ್ ಪನ್ ಈಡೇರಿಸವೆಂದ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಸಂತಾನ ಕರುಣಿಸವೊಡು,ಪುತ್ರಭಾಗ್ಯ ಕೊರೊಡುಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಒಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆ .ಅಂಚನೆ ಕೈಕಸೆ ಆ ಆಶ್ರಮೊಡು ರಡ್ಡ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಆ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮೊಡು ಪೆದ್ದುವಲ್.ಸುರುತ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ರಾವಣಗ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನಗನೆ ಪತ್ತ್ ತರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ವ ಕೈಕುಲುಪ್ಪುವ.ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್‌ನೆದ ಬಾಲೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಭಯಂಕರ ಸರೀರೊ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಮೂಜಿನೆದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಉದ್ದೊದ್ದ ಉಗುರು ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಕಾರ ರೂಪೊಡು ಪುಟ್ಟುವೆರ್.ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಪೋಡಿದ್ ವಿಶ್ರವಸುಡ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುವಳ್ ಅವೆಕ್ ವಿಶ್ರವಸು ಪನ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಬೋಡುಪಂದ್ ಬೈದ ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್ ಮುಕುಲು ಲೋಕಕಂಟಕೆರೆ ಆಪೆರ್ ಅನುಭವಿಸವೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ.ಕೈಕಸೆ ವಿಶ್ರವಸುನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಬೋರ್ದ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್ .ವಿಶ್ರವಸು ಕನಿಕೊರೊ ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ವಂಶೊ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಭಕ್ತೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಆಯಿನ ಮಗನ್ ಕರುಣಿಸವೆ ವ್ರತಸ್ಥೆಯಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ರವಸುನ ಅನುಗ್ರಹೊಡು ಮೂಜಿನೆದ ಆಣ್ ಮಗೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಪುಟ್ಟುವೆ.

ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಕೈಕಸೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಪತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಮೊಡು ಉಪ್ಪುವಲ್ ಆಂಡ ರಕ್ಕಸ ಸ್ವಭಾವದ ರಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮೊಗು ಪೊಗ್ಗ್‌ದ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಈ ಭಾದೆ ತಡೆಯರೆ ಆವಂದೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ವಿಶ್ರವಸುಡ ದೂರು ಪನ್ಪೆರ್.ವಿಶ್ರವಸು ಕೈಕಸೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ತಾಂಕ್‌ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಕೇಂಡಿನ ಕೈಕಸೆ ಬೇಜಾರೊಡು ನನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂದ್ ಆಲೋಚನೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಸುಮಾಲಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮಗಳೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಲಿಯಲ್ಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ.ಆಂಡ ಅಕುಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬುಡಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಕೈಕಸೆಡ ಪಂದ್ ಅಕುಲೆನ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ.ರಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ತರೆನ್ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಚೆಲ್ಲ್‌ದ್ ದೇವೆರೆನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ವಾ ಜೀವಿಡ್ದ್‌ಲ ಮರಣ ಬರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಜೀವಿದ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಮಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿಯನ್ ಪನಿಯೆರೆ ಮರಪುವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ವರ ಕೊರ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಅಂಚನೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ನಿರ್ದೇವತ್ವೊನು ವರವಾದ್ ಕೇನೆರೆ ಪೋದು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪುಡು ನಿದ್ರತ್ವ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ದೇವೆರ್ ಆ ವರೊನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಬೀಷಣಗ್‌ಲ ಅಯೆ ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡ್ ಒಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡ್ ದೈವಭಕ್ತಿಯೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಡಲ್‌‌ಡ್ ಯಾಪಲ ಉಪುಲೆಕ್ಕ ವರೊನು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೆಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೆರ್.ಅಂಚನೆ ಚಿರಜೀವಿಯಾದಿಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಪದೇಶ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಫತ್ಕಾಲೊಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ವರ ಕೊರ್ಪೆ. ಕೈಕಸೆ ವಿಚಾರ ತೆರಿದ್ ಖುಷಿಯಾಪಳ್ ಆಂಡ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಪಡೆತಿನ ವರೊಕು ಬೇಜಾರಾಪಳ್ ಅಂಚನೆ ರಾವಾಣೆ ಪಡೆತಿನ ವರೊಕುಲೆನ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು.ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ಸುಮಾಲಿಗ್ ತೆರಿದ್ ತನ್ನ್ ಮಲ್ಲ್ ಪುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಯನೊ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾಲಿ ತನ್ನಕುಲೆನ್ ಪೂರಾ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುವೆ.ಮಾತ ರಕ್ಕಸೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಬತ್ತ್ ಸೇರುವೆರ್ ಮೌಲ್ಯವಂತೆ,ಸುಮಾಲಿ ಸೇರ್ದಿನ ರಕ್ಕಸೆರ್ ಮಾತ ನಮ ಕಳೆವೊಂದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾವಣಗ್ ಅರ್ಥ ಅಪಿಲೆಕ್ಕ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನ್ ಮಲ್ಲ ಶಿಲಾಸನದ್ ಮಿತ್ತ್ ಕುಳ್ಳ‌ದ್ ದಾನವ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ಪಂದ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಕೈಕಸೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಮೌಲ್ಯವಂತನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೆ,ವಿರೂಪಾಕ್ಷೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾಲಿನ ಮಗೆ ಪ್ರಹಸ್ತೆ ,ಅಕಂಪನೆ,ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೆ,ಸುಪಾರ್ಶ್ವೆ, ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲಾಯಿನ ಶುಕ,ಸಾರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಮ ಜನೊ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲೆನ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಉಂದೆಟ್ ಪ್ರಹಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದಿಪ್ಪುವೆ.ಅಪ್ಪೆ ಕೈಕಸೆನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಪೊಡ್ಯ ಪಾಡ್ದ್ ಲಂಕಾ ಪ್ರವೇಶೊಗು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇನ್ವೆ ಆಳ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುವಳ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆನೆ ಯುದ್ಧ ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆ ಸರಿಯತ್ತ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಯಾನೇ ಸುರುಕು ಲಂಕೆಗ್ ಪೋದು ವೈಶ್ರವಣನ್ ತೂದು ಪಾತೆರ್ದ್ ಲಂಕೆನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆನಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ತೆರೆನ್ ಕೂಟೊಂದು ವೈಶ್ರವಣನ್ ಆಸ್ಥಾನೊಗು ಬರ್ಪೆ.ವೈಶ್ರವಣಡ ಪನ್ಪೆ ಉಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ದಾನವೆರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉಂದೆನ್ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಯೆ ರಾವಣಗ್ ತಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಡು ಬುಡುದು ಕೊರೊಡು ಪಂದ್ ರಾವಣನ ಬಲ ಶೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪುವೆ. ವೈಶ್ರವಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನೊಡು ಅಮ್ಮೆರ್ ವಿಶ್ರವಸುನಾಡೆ ಪೋಪೆ ಪೋದು ನಡತಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ .ರಾವಣಗ್ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಡಿಗೆ ರಾವಣೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಯೆಗೆ ಆಯೆನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿರೋಧಿಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬುಡ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ .ಆಂಡ ಅಣ್ಣೆಯಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಗ ಯಾನ್ ಇರೆನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಯನ್ ಎದುರುಪಾಡೊನುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಈರ್ ಪನೊಡು ಈರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಡತೊನುವೆ ಪನ್ಪೆ. ಮಗನ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ರವಸು ಮಗಾ ನಿನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದಿಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುವೆ.ಆಕಾಲೊಡು ಕೈಕಸೆ ಪುತ್ರಾರ್ಥಿನಿಯಾದ್ ಬತ್ತ್‌ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಳೆನ ಬಂಜಿಡ್ ಈ ಲೋಕ ಕಂಟಕೆರೆ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್.ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಆಯಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸುರುತ ಕಂಟಕ ಎಂಕೆ ಬರೊಡಾಯಿನವೇ ಆಂಡ ಯಾನ್ ತಪಸ್ವಿಯಾದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಅನುಭಿಸೆಯೆರೆ ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್ ಮಗ .ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಾತ ವಿಧಿತ ಅಟ .ಲಂಕೆ ರಕ್ಕಸೆರೆನ ನಿಜ ಅವೆನ್ ಅಕುಲು ಬಯಕ್‌ದ್ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನಾಯೆ ಆಂಡಲ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಯನ ಮಿತ್ತ್ ಕೃಪೆ ತೋಜಾಪಿನ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ಲಾಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರಾಜ್ಯೊನು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಯಗ್ ಕೊರ್ದುಬುಡು.ಈ ಸದಾಶಿವನ ಆರಾಧಕೆ ನಿಕ್ಕ್ ಆದೇವೆರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರ್.ಕುಡೊರ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹೊಡು ಬಡೆಕಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಳಕಾಪುರಿ ಪಟ್ಟಣೊನು ಪಡೆದ್ ಕೃತಾರ್ಥೆಯಾಲ ಪಂದ್ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ವೈಶ್ರವಣೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನೊಡು ಲಂಕೆಗ್ ಬರ್ಪೆ.ಅಲ್ಪನೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಹಸ್ತಡ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲೆನ ರಾಜ್ಯವಾದಿತ್ತ್ಂಡ ನಿಕುಲೆಗೆ ಆಂಡ್.ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪಾತೆರದಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಯಗ್ ಲಂಕೆನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಅಪ್ತೆರೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನೊಡು ಬಡೆಕಾಯಿ ಪೋಪೆ.ರಾವಣೆ ದಾನವೆರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಲಂಕೆ ಸೇರೊನುವೆ ೧೮ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಬಲ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ಬೇಗೊನೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಳ್‌ದ ತಾದಿ ಪತ್ತುಂಡು ಲಂಕೆಡ್ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪೋತ ತೋಟ ,ರಾಜಬೀದಿಲು,ವಿಹಾರ ಮಂಟಪ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು.

ರಾವಣನ ಮದಿಮೆ

ರಾವಣೆ ಅಸುರ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಮಾಯಸುರನ ಮಗಳ್ ಮಂಡೋದರಿನಿ ಮದಿಮೆಯಾಪೆ .ಮಂಡೋದರಿ ಲಂಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಪಳ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಯಾಪಲ್ .ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟ್‌ನಗ ತೆಡ್ಲ್‌ದಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಆಕಾಸೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಮೇಘನಾದ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್.

ಅಂತ್ಯ

ರಾವಣನ ತಂಗಡಿ ಶೂರ್ಪನಖಿಗ್ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಡ್ ತಂಗಡಿನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ದ್ ರಾಮನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸೀತೆನ್ ಅಪಹರಿಸದ್, ಅಶೋಕವನೊಟು ದೀದ್,ಆಳೆನ್ ಮನವೊಲಿಸದ್ ಮೋಹಿಸವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೊಡು ಸೋತುದು ಪೋದು ಕಡೆಕ್ ರಾಮನ ಕೈಡ್ದ್ ರಾವಣನ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. https://www.ancient.eu/Ravana/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾವಣ&oldid=173558"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು