ಸೂರ್ಪನಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೂರ್ಪನಕಿ
Rama rejects Shurpanakha
Affiliationರಕ್ಕಸಿ
AbodeLanka
Textsರಾಮಾಯಣ and its versions
Personal information
Parents
Siblingsರಾವಣ (brother)
Vibheeshana (brother)
Kumbhakarna (brother)
SpouseVidyutjiva
ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಸೂರ್ಪನಖಿನ ಮೂಂಕು ಕೊಯ್ಯಿಪುನೆ
ಚಿತ್ರದ ತಿರ್ತ ಬಲತ್ತ ಬರಿಟ್ಟ್ ಲಕ್ಶ್ಮಣೆ ಶೂರ್ಪನಖಿನ ಮೂಂಕು ಕತ್ತೆರುನ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡು

ಶೂರ್ಪನಖಿ(ಸಂಸೃತ: शूर्पणखा) ರಾವಣ ತಂಗಡಿ. ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಂಡ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಚೂಪಾಯಿನ ಉಗುರು ಇತ್ತಿನಾಳ್.

ಸೂರ್ಪನಕಿನ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಲೋದ್ಧಾರಕಿ ಬೋಡುಪನ್ಪಿನ ಋಷಿ ವಿಶ್ರವಸು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಬುಡೆದಿ ಕೈಕಸೆನ ಆಸೆದಂಚ ಕಡೆತ ಮಗಳಾದ್ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಪುಟ್ಟುವಳ್. ರಾವಣೆ ,ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪಿ ರಕ್ಕಸೆರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಭಿಷಣೆ ಪನ್ಪಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣತ ಅಣ್ಣನಕುಲೆಗ್ ತಂಗಡಿಯಾದ್ ಪುಟ್ಟುವಳ್. ಆಳೆನ ಪುಟ್ಟುದ ಪುದರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ(ಮೀನ್‌ದಂಚಿನ ಕಣ್ಣ್ ಇತ್ತಿನಾಳ್).

ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂರ್ಪನಖಿನ್ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ(ವಿದ್ಯುಜುಹ) ಪನ್ಪಿ ರಾಕ್ಷಸಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಶಂಭುಕಾಸುರ ಪನ್ಪಿ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಧೋಮುಖಿ ಪನ್ಪಿ ಮಗಳ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್. ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗ್ ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣಾಪುಂಡು ರಾವಣಡ ಲಾಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ರಾವಣೆ ವಿದ್ಯುಜುಹನ್ ಕೆರ್ಪಬೆ. ಆವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ್ ಅಣ್ಣನ ಕೋಪೊಡು ಸೂರ್ಪನಖಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ‌‍‌‍ದ ಕಾಡುಲೆಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುವಳ್. ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಳ್ ಪಂಚವಟಿಡ್ ರಾಮನ್ ತೂದು ಇಷ್ಟ್ ಆದ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುವಳ್. ರಾಮ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತ್ಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಲ ಕೇನಂದೆ ಪೀಡಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಳ್ ಅಂಚಾ ಅಲ್ಪ್ಡ್‌ಡ್ದ್ ಮೆಗ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಡೆ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಯೆಲ ಒಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಿರ ರಾಮನಾಡೆ ಬರ್ಪಳ್ ಆಯೆ ಪಿರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಡೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಪನ್ ಆಯೆ ನಿನನ್ ಖಂಡಿತಾ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಪಂಡ ಒಪ್ಪುಜಳ್ ದಾದಂಡ ಗುರುತ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡಿಯೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುವಲ್. ಅಯಿಕ್ ಗುರುತ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರುಂಡ ನಂಬಯೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಟ್ ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಪನ್ಪೆ. ಆಂಚ ಆಳೆನ ಬೆರಿಟ್ ಅಳೆನ ಮೂಂಕು ಕತ್ತೆರಿಪು ಮೋಳೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವುಂದು ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡುವೆ. ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಮೂಂಕು ಕತ್ತೆರಿಪುವೆ. ಈ ಆವಮಾನ ಸಹಿಸಿಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಅಣ್ಣ ಖರಾಸುರನಾಡೆ ಬತ್ತ್‌‍ದ್ ದೂರು ಪನ್ಪಳ್. ಖರಾಸುರೆ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಡಾಯಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಯಿಪೆ. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಸೀದಾ ಸೂರ್ಪನಖಿ ತನ್ನ ಪಲಯೆ ರಾವಣನಡ ದೂರು ಕೊರಿಯೆರೆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಪಳ್. ರಾವಣಡ ತನ್ನ ಕಥೆನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಸೀತೆನ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುನು ಪುಗರ್ದ್ ರಾವಣೆ ಸೀತೆನ್ ಕಂಡೊಂದು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುವಲ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ರಾವಣೆರೆ ಕಾಳಗೊಡು ಉಂದೆಕ್ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]