ಸೀತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸೀತೆನ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ

ಸೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮನ ಬೊಡೆದಿ. ಜನಕರಾಜನ ಮಗಲ್. ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆರ್ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್, ರಕ್ಕಸೆರೆ ದಮನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕನ ಮಗಲಾಯಿನ ಸೀತೆನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪವೆರ್. ರಾಮನೊಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ ಬರ್ಪಲ್.

ಸೀತೆನ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಿಥಿಲೆದ ಅರಸು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕರಾಯಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಸುಮಾರ್ ಸಮಯ ಆಂಡಲಾ ಜೋಕುಲ್ ಆಪುಜಿ. ಐಕ್ ಬೊಡಾದ್ ಆಯೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲಾ ಸುಮಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆ.

ಕಂಡನ್ ದಪ್ಪುನಗ ಜನಕ ರಾಜಗ್ ತಿಕ್ಕ್‌‍ನಾಲ್ ಸೀತೆ.

ರಾಮನ ಅಮ್ಮೆರ್ ದಶರಥ ರಾಜನ ಮೂಜಿನೆ ಬೊಡೆದಿ ಕೈಕೇಯಿನ ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮೆ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಪೋವಡಾಪುಂಡ್. ಅಪಗ ಬೊಡೆದಿ ಸೀತೆಲಾ ರಾಮನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‍ಗ್ ಪೋಪಲ್. ಕಾಡ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನಪಗ ರಾಮನ್ ತಿನೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಸೂರ್ಪನಕಿ ರಾಮನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡುಂದು ಕೆನ್ನಪಗ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಕಪತ್ನಿ ವೃತಸ್ಥೆ, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಲೆನ ಬೆರಿಟ್ಟ್ 'ಮೋಲು ರಕ್ಕಸಿ ಅಲೆನ ಮೂಂಕುನುಲ, ಮೀರೆನ್‌ಲಾ ಕೊಯಿದ್ ಕಡಪುಡುಂದು' ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡುವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಯಿನ ಕೋಪೊಗು ಅಣ್ಣೆ ಆಯಿನ ರಾವಣಡ ದೂರು ಪನ್ಪಲ್. ನಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಸೀತೆನ್ ಕನಯೆರೆ ಪೋಯೆ ಅಪಗ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದ್. ಆಯಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾದ್ ರಾವಣೆ ಸೀತೆನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪುವೆ. ರಾಮೆ ರಾವಣನ್ ಕೆರ್ದ್ ಸೀತೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪೆ. ಸೀತೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು, ಒರಿ ಮಡ್ಯೆಲೆ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತ್‌ನೆಕ್ 'ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಪಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಸೇರಾಯೆರೆ ರಾವಣೆ ಲಂಕೆಗ್ ಕೊನೆಯಿನ ಸೀತೆನ್ ಪಿರ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಸೇರಾಯಿನ ರಾಮೆ ಅತ್ತ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ರಾಮಗ್ ತೆರಿದ್ ಸೀತೆನ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬುಡ್‌ದ್ ಬರಿಯೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಡ ಪನ್ಪೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Sita Kalyanam in the Valmiki Ramayana

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೀತೆ&oldid=133257"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು