ಕೌಸಲ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಶರಥೆ ಆಯನ ಬುಡೆದಿಯಲ್ಲೆಗ್ಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ

ಕೌಸಲ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಪ್ಪೆ. ದಶರಥನ ಸುರುತ ಬುಡೆದಿ. ಅಂಚನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಮಹಾರಾಣಿ - ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ. ಕೋಸಲ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ತ್ಯಾಗೊಗು, ಪ್ರೀತಿಗ್ ಪುದರಾಯಿನಾಲ್ ಕೌಸಲ್ಯೆ. ದಶರಥಗ್ ಕೌಸಲ್ಯೆ, ಸುಮಿತ್ರ, ಕೈಕೇಯಿ ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬುಡೆದಿಯಲ್ಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಮುಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅವೆತ ಪ್ರಸಾದೊನು ಅರ್ಧ ಕೌಸಲ್ಯೆಗ್‌ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧೊನು ಕೈಕೇಯಿಗ್‌ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕೌಸಲ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕೇಯಿ ಅಕುಲೆನ ಪಾಲ್‌ದ ಪ್ರಸಾದೊಡ್ದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಸುಮಿತ್ರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೆ ಕೌಸಲ್ಯೆನ ಮಗೆಯಾದ್, ಭರತೆ ಕೈಕೇಯಿನ ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸುಮಿತ್ರೆನ ಜೋಕುಲಾದ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್. ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿದಾನಿ (ರಾಮನವಮಿ)ದಾನಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ ರಾಮಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕೇಯಿ ಭರತಗ್‌ಲ ಸುಮಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶತ್ರುಘ್ನಗ್‌ಲ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಬಾಲಕಾಂಡೊದ್ದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದ ಸುರು ಮುಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣೊಡು ಕೌಸಲ್ಯೆನ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ದಶರಥೆ ಪುತ್ರ ವಿಯೋಗೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆತ ಘಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಕೌಸಲ್ಯೆನೊಟ್ಟುಗು ಅಲೆನ ಅರಮನೆಡೇ ಕಾಲ ಕರಿಪೆ.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]