ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಲಾಂಬು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಲಾಂಬು ಲೇಖನೊನು ಅಳಂಬುಂದ್ ತೆರಿಯೊನೊಡು ಅಳಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ದೈತ ಲೆಕೊಂದಿನ ಸಸ್ಯೊ ಜೀವಿ.[೧] ಲಾಂಬು ಅತ್ತ್ಂಡ ನಾಯಿಕೊಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಮಣ್ಣ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿತ್ತ ಆಹಾರ ಮೂಲದ ಮಿತ್ತ್ ಫಲಬುಡ್ಪುನ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ತಿರ್ಲ್‍ರ್ದ್ ಕೂಡ್‌ನ, ಬೀಜಕಲೆನ್ ತುಂಬುನ ಪರ್ಂದ್‌ದಂಚಿನ ಶರೀರ. ಲಾಂಬು ಪದೊನು ಬಹುತೇಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಂಡ (ತೊಟ್ಟು), ಶಿರಹೊದಿಕೆ (ಪೈಲಿಯಸ್) ಬೊಕ್ಕ ಶಿರಹೊದಿಕೆದ ತಿರ್ತ ಬಾಗೊದ ಮಿತ್ತ್ ಕಿವಿರುಲೆನ್ (ಪಟಲ) ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಶಿಲೀಂಧ್ರಲೆಗ್ (ಬಸಿಡೀಯೊಮೈಕೋಟಾ, ಅಗ್ಯಾರಿಕೊಮೈಸೀಟೀಸ್) ಅನ್ವಯಿಸಬೆರ್.. ಈ ಕಿವಿರುಲು ನೆಲ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿತ್ತ ನಿವಾಸಿ ಮೇಲ್ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಪರಡಿಯೆರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗ್ ಸಕಾಯೊ ಮಲ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜಕೊಲೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಗ್ಯಾರಿಕೇಲಿಸ್ ವಿಭಾಗೊಡು ಬರ್ಪುನ ಬೆಸಿಡಿಯೋ ಬೀಜಾಣು ವರ್ಗೊಗು ಸೇರ್‌‌‌‌‌ನವು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಸುಮಾರ್ ೧೨೫ ಜಾತಿಲು ೪೦೦೦ ಪ್ರಭೇದೊಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್‌ಲಾ ಪದ್‌ರ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ಎಚ್ಚ ತೇವಾಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಆದ್ರತೆ ಉಪ್ಪುನ ವಾತಾವರೊಣೊಡು ಹುಲುಸಾಗದ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಲಾಂಬುಲು ಸಸ್ಯೊಲೆನಂಚ ಸಾವಯವಯುತ ಮಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ತೆಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬುಳೆಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಸಸ್ಯೊಲೆನ ಲೆಕೊ ಹರಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಲಾಂಬುಲೆನ ರಚನಾಂಗೊಲು ಬಾರಿ ಸರಳ ಆದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಸಸ್ಯೊಲೆರ್ದ್ ಭಿನ್ನವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲಾಂಬುದ ಬೀಜಾಣು ಬಾರೀ ಎಲ್ಯ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೊಲೆನ ಸಕಾಯೊರ್ಹಾದು ತೂವೊಲಿ.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಅಳಂಬು ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರೆಬಾಸೆಡ್ : ಅಳ್ಂಬ್, ಅಣ್ಬೆ
 2. ಕನ್ನಡೊಡ್ : ಅಣಬೆ
 3. ತಮಿಳ್‍ಡ್ : ಅಂಪಿ; ಆಂಪಿ
 4. ತುಳುಟು : ಉಂದೆಕ್ ಅಲಂಬು, ಅಳಂಬುಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.
 5. ಮಲಯಾಳಿ : ಅಳಾಂಬು
Britannica Mushroom Pasture Mushroom

ಅಳಂಬು ಪದೊತ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ನಾಯಿಕೊಡೆ ಪನ್ಪೆರ್.
 2. ಉಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಮಶ್‍ರೂಮ್ (Mushroom). Agaricus campestris(Agaricaceae)[Tulu lexicon vol. one(page:210)]
 3. ಅಳಂಬುನು ಬೂಸ್ಟು; ಬೂಸುರು; ಬೂಸು ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಿನ್ನರಿಯೆರೆ ನೃತ್ಯರಂಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಮಯೊಡು ಬೀಜಾಣು ತಂತುಲು ಉಂಗುರಾಕಾರೊನು ಪಡೆದ್ ಕೊಡಿಟ್ಟ್ ಕವಕಜಾಲೊಲೆನ್ ಪಡೆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಆಕೃತಿಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲ್‍ಡ್ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ್ ಬುಲೆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಕಿನ್ನರಿಯೆರೆ ನೃತ್ಯರಂಗ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಅಲಂಬುದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಂದ್ ಕೊಡೆತಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನವು.
 2. ಮರಿಯಾಲೊಡು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಜವುದ ರಾಸಿಡ್, ಮರೆಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಬುಲೆವರೆ ಇಡೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉದಿಪುಂಡ್.

ಅಳಂಬುದ ವಿಧೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳಂಬು

ಅಳಂಬುದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ ಅವು ಪುಟ್ಟುನ ಜಾಗೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೨]

 1. ಕಲ್ಲಳಂಬು
 2. ನಾಯಿಮಿರೆ ಅಳಂಬು
 3. ಪರೆಲಳಂಬು
 4. ಪೆರ್ಗಳಂಬು
 5. ಪೆರ್ಗುಡೆಳಂಬು
 6. ಪೆಲತ್ತಳಂಬು
 7. ಪೊಯ್ಯೆಳಂಬು
 8. ಬೈತಳಂಬು
 9. ಮರಳಂಬು
 10. ಮೊಟ್ಟೆಳಂಬು
 11. ಸಿಂಗಿ ಅಳಂಬು
 12. ಸುಳಿರಳಂಬು
 13. ತೆಡಿಲ್ ಲಾಂಬು

ಅಳಂಬುದ ಮಿತ್ತ್ ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಈ ತೆಡಿಲ್‍ಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಲಾಂಬು ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆಲಾ ಉಂಡ್. ಲಾಂಬು ಜೋರ್ ತೆಡಿಲ್ ಬನ್ನಗ ಪುಟ್ಟಂಡು.
 2. ಅಳಂಬು ಮೂಡ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ ಆವಾರೊಗು ಆವಂದ್

ಅಳಂಬುದ ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಅಳಂಬು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ ಆಪುಂಡ್.[೩] ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಅಳಂಬುದ ಗುರ್ತ ಸರಿಯಾದ್ ಬೋಡು. ಅಳಂಬುದ ರಂಗ್‍ಡ್ ಅಯಿತ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುವೆರ್. ಬೊಲ್ದು, ಕಂದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಳಂಬು ಉಂಡ್. ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಅಳಂಬುಡ್ ವಿಷ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಕಜಿಪುದ ಅಳಂಬು ಅತ್ತಂದೆ ವಿಷ ಅಳಂಬು, ಕಲ್ಲಿ ಅಳಂಬು, ಮರಲಾಂಬು ಪನ್ಪಿನವು ಉಂಡ್. ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ಮಾಸದ ಕಜಿಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಅಳಂಬುದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಪೆರ್[೪]

ಬೇಸಾಯೊಡು ಅಳಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೭ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಫ್ರೆಂಚೆರ್ ಲಾಂಬುದ ಬೇಸಾಯ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಯುರೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶೊಡು ಮುಖ್ಯ ಬೇಸಾಯ ಆದುಂಡು. ಪತ್ತ್ ಜಾತಿದ ತಿನ್ಪುನ ಅಳಂಬುನ್ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಭಾರತೊಡು ಗುಂಡಿ ಅಳಂಬುನು ಸಿಮ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಾಬ್‌ಡ್ ಬುಳೆಪಾವೆರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡುಲಾ ಲಾಂಬುನ್ ಕೃಷಿಯಾದ್ ಬುಳೆಪಾವೆರ್. ಅಳಂಬು ಬುಳೆಪಾವುನು ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮ ನೆಲ. ಹವಾಮಾನೊಗ್ ಬುಳೆಪಾಯೆರೆ ಆಪುನ ಚಿಪ್ಪು ಲಾಂಬುದ ಬುಳೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚ್‌ಡ್ ಎಲ್ಯ ಜಾಗೆಡ್ ಬುಳೆಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನೊಲು ಆವೊಂದುಂಡು.[೫]

ಅಳಂಬುದ ಕೃಷಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡುನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಲಾಂಬು ಬುಲೆಪುನ ದಿನ ಸಾದಾರಣವಾದ್ ೫ರ್ದ್ ೧೮ ದಿನ ಬೋಡು.

 • ಪಜಿರ್ ನುಂಗುದುಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೈ (ಅರಿತ), ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋರಿದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕುದುರೆದ, ಏಡ್‌ದ ಗೊಬ್ಬರ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಸೇರಾದ್ ಪೊಲಿತಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಡ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ದೀವೊಡು. ಈ ಮಿಶ್ರನ್ ಲಾಂಬುದ ಬುಳೆಕ್ಂದೇ ದೀತಿನ ಕೋಣೆಡ್ ಪಾಡೊಡು.
 • ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ನೀರ್ ತೆಲ್ಪುಡು ಪಾಡ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಲಾಂಬುಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಷ್ಣತೆಡ್ ಬುಳೆಪಾವೆರ್.
 • ಬಿತ್ತ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಗೆ - ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಆಂಡ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (National Horticultural Research and Development Foundation)[೬]
 • ಬಟನ್ ಲಾಂಬು ಬುಳೆಯೆರೆ ೧೫ ರ್ದ್ ೨೫ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಉಪ್ಪೊಡು.
 • ಅಳಂಬುದ ಬೇಸಾಯೊಗು ಬೊಲ್ದುದ ಬಟನ್ ಅಳಂಬು ಎಡ್ಡೆ. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಗುಂಡಿ ಅಣಬೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಒಯಿಸ್ಟರ್ ಲಾಂಬು ಬುಳೆಯೆರೆ ೨೦ರ್ದ್ ೨೮ ಡಿಗ್ರಿ
 • ಬೊಲ್ದುದ ದೂದಿಯಾ ಲಾಂಬು ೩೦ ರ್ದ್ ೪೦ ಡಿಗ್ರಿ

ಅಳಂಬುದ ಕೃಷಿತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳಂಬು ಕೃಷಿಕ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗೆ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಎಲ್ಯ ರೈತೆರ್, ಭೂರಹಿತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಲು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸವೊನೊಲಿ. ಅಳಂಬುಲು ಗೋಧಿದ ಬಾರ್‌ದ ಬೈಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತ್‌ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಹುಲುಸಾದ್ ಬುಲೆಪುನೆರ್ದ್‌ದಾದ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ್ ಗಲಸೊನೊಲಿ. ಇಂದು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಅತ್ ದಾಲ ಪುಷ್ಟಿಕರವಾಯಿನ ಮೇವು ಅತ್ತ್. ಅಳಂಬುಲೆಡ್ ತರಕಾರಿಲೆರ್ದ್ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶೊಲು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್‌ದಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಲುವಾದ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಬುಲೆದ್, ಅಕುಲೆನ ಆಹಾರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆನೆಲೆ ನೀಗಿಸವೊಲಿ. ಅಳಂಬು ಕೃಷಿನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಗೊಳಿಸವೊಲಿ. ಅಳಂಬುದ ಉದ್ದಿಮೆಡ್ ರಸಾಯನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಲೆನಂಚ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಔಷಧೀಯ ಅಳಂಬುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್, ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆರ್ದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತ್‌ನ್ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸವೊನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಲೆನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯಲು ಸೀಮೆಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಅಳಂಬುಲುಲೆನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು ಇತ್ತ್‌ದ್, ಅಯಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಪೊಡಾಂಡ್. ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನೊಲೆನ್ ಕೈಕ್ ದೆತೊಂದು, ಅಳಂಬುಲೆನ ಶೋಧನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ್ ಲಭ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಖಾದ್ಯ ಅಳಂಬು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭೂಪಟೊಡು ಅಳಂಬುಲೆನ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲೆನ್ ಗುರುತಿಸುನಂಚ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊಲೆನ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಅಂಚನೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಅಳಂಬುದ ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಿಲೋಸೈಬೆ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ ಪನ್ಪುನ ಜಾತಿದ ಅಳಂಬು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಕುಲೆಗ್ ಪ್ರಿಯ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನವು. ಈ ಜಾತಿಡ್ ಹಲ್ಲೊಸಿನೊಜೆನಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಉಂಡು. ಈ ವಸ್ತುನು ಮನೋರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್ ಬಳಸುವೆರ್.
 • ಅಮಾನಿಟ ಮಸ್ ಕೇರಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಅಳಂಬುನು ಕೆಲವು ಔಷಧೊಲೆಗ್ ಬಳಸುವೆರ್.
 • ಅಳಂಬುರ್ದು ಹಲವು ಜೀವಿರೋಧಕೊಲೆನ್ ತಯಾರಿಸುವೆರ್.
 • ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಕಂಪೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಪನ್ಪುನ ಲಾಂಬು ವಿಷಮ ಶೀತಜ್ವರ, ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಒತ್ತಡ ಇಂಚಿತ್ತ್‌ನೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ ಉಂಡು.
 • ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಇಗ್ನೇರಿಯಸ್, ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಆಲ್ಬಸ್, ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಯಟಸ್, ಅಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಕಂಪೆಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲಾಂಬುಲೆನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮರ್ದ್ದ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆರ್.

ಅಳಂಬುಡುಪ್ಪುನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಸಾರಜನಕ ಪ್ರೋಟಿನ್ -೩೫%
 • ಖನಿಜ - ಸುಣ್ಣ, ರಂಜಕ,ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ
 • ಐಯನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ,ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿ.
 • ಪಿಸ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಪ್ಪುನಕ್‌ಲೆಗ್ ಉಂದೆನ್ ತಿನೊಲಿ
 • ಚರ್ಬಿದ ಅಂಶ(ಕೊಬ್ಬು) ಇಜ್ಜಿ.[೭]

ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶೊಲು ಅಳಂಬುಡು ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಅಳಂಬುಲೆಡ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಈ ಆಮ್ಲನು ನೆತ್ತೆರ್ ಕ್ಷಯೊರ್ದು ನರಳುನ ರೋಗಿಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ೧೦೦-೨೦೦ಗ್ರಾಂ ಉನ್ಗಂನ ಅಳಂಬುಲೆಡ್ ಒರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತಗ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. (ಸುಮಾರು ೭೨%-೮೨% ಸಾರಜನಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೂಪೊಡು ಉಂಡು)ಪಂದ್ ಪ್ರಯೋಗೊಲೆರ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್.

ಇಸ ಉಪ್ಪುನ ಅಳಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಲಾಂಬುಲೆನ್ ತಿಂದ್‌ಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವೊದ ಅಂಗೊಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜೀವ ಪೊಪುಲೆಕ್ಕ ಆವು.

ಅಮಾನಿಟ ಫೆಲ್ಲಾಯ್ ಡಿಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮಾನಿಟ ಫೆಲ್ಲಾಯ್ ಡಿಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅಳಂಬು ಭಯಂಕರ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ೯೦% ದಾತ್ ಸೈಪುನೆನೇ ಈ ಅಳಂಬುದ ಕಾರಣೊದಾದ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಬೊಲ್ದುದ ತೊಟ್ಟು ಇತ್ತ್‌ದ್, ಪಚ್ಚೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೊಲ್ದುದ ವೃತ್ತಾಕಾರೊದ ಮಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಪದರೊಲು ಲತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಬೊಲ್ದು ಆದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರುಗುಂಡು. ಉಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಅಳಂಬು ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಫೆಲ್ಲಾಡಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಾನಿಟೀನ್ ಪನ್ಪುನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಲೆರ್ದ್ ಈ ಅಳಂಬುನು ತಿಂದ್ಂಡ ಬಂಜಿಬೇನೆ, ಕಕ್ಕುನೆ, ಉರ್ಚುನೆ ಭಯಂಕರ ಬಾಜೆಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ೬-೪೦ ಗಂಟೆದ ಉಲಯಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ೪-೫ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುಂಡು. ತಿಂದ್‌ನಕ್‌ಲ್ ಗುಣಮುಖೆರ್ ಅಪುನೆ ಅಪರೂಪ.

ಅಮಾನಿಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸೆರಿಯಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮಾನಿಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸೆರಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಅಳಂಬುಲಾ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಯಿನವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವು ಆದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಮಂಜಲ್ ಇರೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಪದರೊಲುಲಾ ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಮಂಜಲ್ ಚುಕ್ಕೆಲುಲಾ ಉಂಡು. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಕೂಲಿಲು ಉಂಡು. ದುಂಬು ಈ ಅಳಂಬುನು ರಷ್ಯಡ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಲರನ್ ತಯಾರಿಸಯೆರೆ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಯೂರೋಪುದ ಹಲವು ದೇಶೊಲೆಡ್‌ಲಾ ರಷ್ಯಡ್‌ಲಾ ತಗುಲೆ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟೊಲೆನ್ ಕೆರಿಯೆರೆ ಉಂದೆನ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾದ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆರ್. *ಅಮಾನಿಟ ಪಾಂತರೀನ, *ರುಸುಲಾ ಎಮೆಟಿಕಾ, *ಗೈರೊ ಮಿತ್ರ ಎಸ್ ಕ್ಯುಲೆಂಟಾ, *ಸ್ಟ್ರೊಫೆರಿಯಾ ಸೆಮಿಗ್ಲೊಬೆಲಾ, *ಲಾಕ್ಟೇರಿಯಸ್ ವೆಲ್ಲಾರಿಸ್, *ಲೆಪಿಯೋಟಾ ಎರಿಸ್ ಟೇಟ, *ಮಾರಸ್ಮಿಯಸ್ ಯರೆನ್ಸ್ - ಉಂದು ಪೂರ ವಿಷಕಾರಿ ಅಳಂಬುಲು.

ಅಟಿಲ್‌ಡ್ ಅಳಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಲಾಂಬುದ ಕಚಂಬರ್
 • ಉಪ್ಪುಕರಿ
 • ಪುಲಾವ್‌
 • ಕಜಿಪು
 • ಮಸ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ
 • ಮಸ್ರೂಮ್ ಕರಿ
ಕಲಲಾಂಬು

ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಮುಶ್ರೂಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಲಅಂಬುಲೆದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಲಾಂಬುದ ತರಬೇತಿ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಒದಗಿಸವುಂಡು.

ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲಾಂಬು&oldid=148833"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು