ಲಿಂಬು ಗಿಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಲಿಂಬು ಗಿಡ

ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗದ ಮರ್ದುದ ಗಿಡ ಲಿಂಬು ಗಿಡ. ಲಿಂಬೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದ ಉಂಡು. ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಜ ಲಿಂಬೆ. ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪಂಡ ಲಾಡ್ ದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಗಿಡ 10-15 ಫೀಟ್ ಉದ್ದೊಗು ಬುಳೆವುಂಡು. ಈ ಲಿಂಬೆದ ಚೂಲಿ ತೆಲ್ಪು. ಉಂದೆನ್ ಮಾರಾಟೊಗಾದ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್, ಕಜಿಪುದ ಪುಳಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾನಕ, ಉಪ್ಪಡ್, ಮರ್ದ್ ಗ್ ಉಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪುನಗಲೆಗುಲಾ ಉಂದು ಬೋಡು.ಗಜ ಲಿಂಬೆ ಮಾರಾಟೊಗು ತಿಕ್ಕುನು ಕಡಮೆ ನೆತ್ತ ಗಿಡ ಉದ್ದ ಬುಳೆವಂದೆ ಅಡ್ಡೊಗು ಬುಲೆದ್ ಅಟಾರ ಆಪುಂಡು. ನೆಲಕ್ಕ್ ತಾಗಿ ಗೆಲ್ಲ್ ಬೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದೆಡ್ದ್ ನೆತ್ತ ದೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗಜ ಲಿಂಬೆ ಮುಸುಂಬಿದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಉರುಂಟು ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಚೂಲಿ ದಪ್ಪ. ಪಾನಕ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ. ಉಂದೆನ್ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪಾದ್ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್, ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕೊಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷುಡು ಲೆಮನ್ ಪನ್ಪೆರು. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರು ಸಿಟ್ರಸ್‍ x ಲಿಮನ್. ಈ ಲಿಂಬು ತೂವರೆಗು ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲಿಂಬುಡು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು. ಲಿಂಬು ರಸ ಪಾಡ್ದ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಲಿಂಬು ರಸತ ಪಾನಕ[೧] ತಂಪು. ಲಿಂಬುನು ಮೋನೆಗು ಪಾಡೊಂಡ ಮುದ್ದಾನ ಕಲೆ ಪೋಪುಂಡು. ಮಂಡೆದ ಪೊಟ್ಟು ಕಡಮೆ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಶುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಔಷದಿಗು ಬಳಸುವೆರು.

ಲಿಂಬುತಾ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಗಜಲಿಂಬೆ

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಲಿಂಬು ಪಾನಕ https://www.google.co.in/?gfe_rd=cr&ei=8Y4_VPTCJKHM8geYzoDAAQ&gws_rd=ssl#q=lemon%20juice