ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಲಿಪಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪ್ರಪಂಚೊದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಲಿಪಿಲು

ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಅಪುನ ಸಬ್ದೊಲೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಚಿಹ್ನೆಲೆ ಸಮೂಹೊ. ಧ್ವನಿಸಂಕೇತೊಲು ಬಾಸೆ ಆಂಡ, ಬಾಸೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬರವಣಿಗೆದ ಸಂಕೇತೊಲು ಲಿಪಿಂದ್ ಅನ್ನಿಸವುಂಡು. ಲಿಪಿ ಧ್ವನಿಸಂಕೇತೊಗು ಸಂಕೇತವಾದ್ ವರ್ತಿಸವುಂಡು. ಲಿಪಿನ್ `ಚಾಕ್ಷುಷ ಭಾಷೆ' (ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಚ್) ಪನ್ಪೆರ್. ಬಾಸೆಗ್ ಲಿಪಿ ಅಗತ್ಯೊ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರೊಗು ಪ್ರತೀ ಬಾಸೆಗ್ ಅಯಿತವೇ ಆಯಿನ ಲಿಪಿ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಅತ್ತ್. ಉದಾರ್ಮೆಗ್: ಕೊಡವ, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ಲಿಪಿ ಇದ್ದಿ. ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊಡು ಈ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ಕನ್ನಡೊ ಲಿಪಿನ್ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬಾಸೆಲೆಗ್ ಅಯಿತವೇ ಆಯಿನ ಲಿಪಿ ಇದ್ದಿ. ಅಂಚನೇ ರಡ್ಡ್ ಬಾಸೆಲೆ ಲಿಪಿ ಒಂಜೇ ಆಯಿ ಮಾತ್ರೊಗು ಆ ರಡ್ಡ್ ಬಾಸೆಲಾ ಒಂಜೇ ಅತ್ತ್. ಉದಾ:ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕೊ ಮರಾಠಿ ಬಾಸೆಗ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಅಂಚನೇ ಒಂಜೇ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನೊಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿಲೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಉದಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರುನ ಕನ್ನಡಿಗೆರ್ ಕನ್ನಡೊ ಲಿಪಿನ್, ಗೋವಾದಕುಲು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ತುಳು ಬಾಸೆದಕು ಬರೆನಗ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್/ರೋಮನ್ ಲಿಪಿನ್ ಗಲಸೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ತುಳುಕ್ಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡು, ಅಂಡ ಅಯಿತ್ತ ಬಲಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜನಕುಲೆಗ್ ಅವು ಗಲಸುನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿದ್ ಇಜ್ಜಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಬಾಸೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತಂಚಿ ಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಪ್ರಪಂಚೊದ ಲಿಪಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲಿಪಿ&oldid=138001"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು