ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗೊ:ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಇಲ್ಲ್. ಊರುಗೇ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್. ಈ ವರ್ಗೊಡು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವೊಲಿ.

"ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ್" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಟೊ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು