ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಿತ್ರೊ ಬಳಕೆದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಚಿತ್ರೊ ಗಳಸುನ ಕಜ್ಜೊನೀತಿ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ನೇರಾದ್(ಸ್ತಳೀಯವಾದ್) ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಸಯೊಡು ಸಮ್ಮಂದೊ ಇತ್ತಿನ ನೇಮೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ವಾ ತರೊತ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್,ಎಂಚ, ವಾ ನೇಮೊಲೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಕಾಂತ್ರೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ತರೊತ್ತ ಚಿತ್ರೊಲು ಇಂದೆಕ್ ಆವೊಂಡು, ವಾ ಚಿತ್ರೊಲು ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಈ ಕಜ್ಜೊನೀತಿ ನಿರ್ನಯೊ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಗೇನ ದೀವೊಡಾಯಿ ಮುಕ್ಯೊ ನೇಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನಿಕುಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಚಿತ್ರೊದ ಹಕ್ಕ್‌ದ ದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನ ಉಪ್ಪೊಡು
 2. ಚಿತ್ರೊಲೆ ಮೂಲೊನು ಪಂಡ ಅವೆನ್ ದೆತೊಂಡಿನ ವೆಬ್,URL, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಫೊಟೊ ದೆತ್ತಿನಾರೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತೊನ್ನ ವಿವರೊನು ತೆರಿಪಾಲೆ
 3. ಚಿತ್ರೊದ ಬಗೆಟ್ ವಿವರ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಹಕ್ಕ್‌ದ ವಿವರಣೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ
 4. ಹಕ್ಕ್‌ಗ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಇತ್ತಿನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಟ್ಯಾಗ್‌ನ್ ಸೇರಾಲೆ.
 5. ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿವರಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಿತ್ರೊದ ಪುದರ್‍ನ್ ಬರೆಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವ್ವೇ ಪುದರ್ದ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರೊಲು ಇತ್ತ್ಂಡ, ನಿಕಲ್ನ ಪೊಸ ಚಿತ್ರೊ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಚಿತ್ರೊನು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 6. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟೊಕ್ಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‍ದ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಗಳಸುನ ಬದಲ್‍ಗ್ ನಿಕುಲು "ಮಾರ್ಕ್ಅಪ್ ಕೋಡ್" ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಫೈಲ್‍ದ ಗಾತ್ರೊನು ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪಡೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣೊಗಾದ್ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅವಸ್ಯೊ ದಾಂತಿನವು ಪಂಡ್ದ್ ಎನ್ನಿಯೆರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು.
 7. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಕನೊಲೆಡ್, ವಿಸಯೊಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತೊಲೆನ್ ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸ್‍ಲೆ.
 8. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಸ್ತಳೀಕ ವಿಸಯದೊಟ್ಟುಗು ಚಿತ್ರೊನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್‍ಡ, ಅವೆನ್ ಬಾಕಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಕುಲು ಗಳಸ್‍ಯೆರೆ ಅನುಕೂಲೊ ಆಪಿಲೆಕ್ಕೊ ಪಟ್ಯೊ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿತ್ರೊನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.
 9. ಚಿತ್ರೊನು JPEG, JPG ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಚನೊಲು, ಬಣ್ಣದಚಿತ್ರೊಲು, ಚಿತ್ರೊಲು, ನಕ್ಷೆಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಸೊದ ಬಾವುಟೊಲೆನ್ PNGಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. BMP ಚಿತ್ರೊಲು ಹೆಚ್ಚದ ಜಾಗೆನ್ ಗಳಸುನೆಡ್ದಾರೊ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಜಪಡೆ.
 10. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಚಿತ್ರೊಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ವಿವರಣೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ.
 11. ನಿಕಲೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಚಿತ್ರೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಸಂಸಯೊ, ಗಲಿಬಿಲಿ, ದೂರುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಆ ಚಿತ್ರೊಲೆ ಸಂಗತಿಡ್ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಕ್ಕುಲೆಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ.
 12. ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರೊಲೆಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 13. ಚಿತ್ರೊಡು ದೆತ್ತಿನಾಯನ ಪುದರ್/ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಕಜಿ, ಅತ್ತಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ಐತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರ್ದ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತ್‌ಜಿಡ ಅವು ವಿಕಿ ಅಪ್ಲೋಡುಗು ಆಪುಜಿ.
 14. ಲೇಕನೊಲುಲಾ ಚಿತ್ರೊದ ಪುದರ್ಲಾ ಚಿತ್ರೊದ ಬಾಗೊನೇ ಆದುಪ್ಪು. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಚಿತ್ರೊಲೆಗ್ ಈ ನಿಯಮೊಲೆಡ್ದ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊರೊಲಿ
 15. ಚಿತ್ರೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಇತ್ತಿನ ವಿವರೊಲೆನ್ ಚಿತ್ರೊದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪೂಟೊಟ್ಟು ಪನೊಡು.

ಚಿತ್ರೊಲೆ ಹಕ್ಕ್‌ಸಾಮ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಈ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ನಿರ್ದಾರೊ ಮಲ್ಪುಲೆ

 • ಚಿತ್ರೊಲು ನಿಕ್‍ಲೆನ ಸ್ವೊಂತದವು ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೆನ್ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹಕ್ಕ್‌ಸಾಮ್ಯೊ ತಿಕಿದಿನ ಮಾಲಿಕೆರೆ GFDL ಒಪ್ಪಿಗೆದ ನಿಲೆಟ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಒಪ್ಪಿದುಪ್ಪೊಡು.
 • ಹಕ್ಕ್‌ಸಾಮ್ಯೊದ ಸ್ತಿತಿನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಚಿತ್ರೊದ ವಿವರಣೆದ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿನ್ ಸೇರಾಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆಗ್ ಉಲ್ಲೇಕೊಲೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ
 • ಒಂಜಿವೇಲೆ ಚಿತ್ರೊದ ಮಾಲಿಕೆರ್ ಈರೇ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ
  • <<ಈರೆನ ಪುದರ್>> **
  • <<ಚಿತ್ಒರ ದೆತ್ತಿನ ತಾರೀಕ್ >>** ಪಂಡ್ದ್ ಬರೆಲೆ ,
 • ಆಂಚನೆ ಕೇವಲೊ ಯಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಂದ್ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಜಿ.

‘ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್’‍ದ ಅಡಿಟ್ ಚಿತ್ರೊಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಡ್ ತಿಕೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಚಿತ್ರೊತ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ಮೀರ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ಬಲವಾಯಿನ ಸಂಸಯೊ ಇತ್ತ್‌ಂಡ, ಈರ್ ದಯದೀದ್ಡ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಇಪ್ಪುನ ಪುಟೊಕ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರಾಲೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಸದ್ಭಳಕೆ ನಿಯಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸದ್ಬಳಕೆತ ನಿಯಮೊ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಟ ಉಂಡು. ಅಯಿನ್ ತೂಲೆ.
 • ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭೊಡು ನಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಡಿಟ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರೊನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗ್, ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಲೇಖನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಐತ ಮುಖಪುಟೊನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ, ಅತ್ತಂದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ದಾಂತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ವೇ ರೀತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್, ಕಂಪನಿದ ಲೋಗೋಲು, ಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ ಕವರ್ ಅನ್ವಯವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸದ್ಭಳಕೆ ನಿಯಮೊಲು ನಿಖರವಾತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ದುರ್ಬಳಕೆತ ಅಪಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರೊನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪೊಡ್. ಇಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಲು ಸದ್ಭಳಕೆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಟ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ ದಯಮಲ್ತ್ ವರ್ಗೊಗು ಸೇರಾವೊಡು.

ಸದಸ್ಯೆರೆ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬಳಕೆದಾರೆರ್/ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಅಗ್ಲೆ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಅವು ಈ ತಿರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು.

 • ಚಿತ್ರೊ ಉಚಿತೊ ಲೈಸನ್ಸ್‌ತ ಅಡಿಟ್ ಗಳಸ್‍ಯೆರೆ ಮುಕ್ತವಾತ್ ಇಪ್ಪೊಡು, ಅತ್ತಂದೆ
 • GNU Free Documentation License|GFDL ಅತ್ತಂದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಲೈಸನ್ಸ್'ನ್ ಹೊಂದತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು
 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್‍ಟ್ ಪೂರ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಗಳಸ್ಯೆರೆ ಮುಕ್ತ ಪಂಡ್ದ್ ಗೋಸನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಚಿತ್ರೊ ಒಂಜಿಕ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ತಿಕ್‍ನಗ ಐಕ್ GFDL ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್. ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಬಾಗೊಡು ಲೈಸನ್ಸ್ ದೆತೊನೊಲಿ.
 • ಚಿತ್ರೊದ ಹಕ್ಕ್ ಆ ಚಿತ್ರೊನ್ ದೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ವಸ್ತುಗು ಅತ್ತ್. ಒರಿಯೆ ದೆತ್ತ್‌ನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಬೇತೆ ಜನ ಗಳಸ್‍ಯೆರೆ ಅಪುಜಿ. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಮೂಲ ಚಿತ್ರೊತ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಸ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ರಸ್ಟಿಯಾಪುಜಿ. ಚಿತ್ಒರತ ಸ್ರಸ್ಟಿತ ಪಿರವುತ ಕೌಸಲ್ಯಗ್ ಕಾಪಿರೈಟೇ ಬೇತೆ ಅಯಿನ್ ಸ್ರಸ್ಟಿ ಏತ್ ಸಮಯೊ ಪತ್ತುಂದ್ ಪನಿಯಾರೆ ಅಪುಜಿ. ಮೂಜಿ ಆಯಾಮೊತ ಚಿತ್ರೊವೊಂಜಿ ಸ್ರಸ್ಟಿ ಗಳಸ್‍ನ ರಡ್ಡ್ ಆಯಾಮೊದ ಚಿತ್ರೊಗ್ ಇತ್ತೇತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಸ್ರಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಮೂಜಿ ಆಯಾಮೊತ ಚಿತ್ರೊಗು ಪೊಸ ಕಾಪಿರೈಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವ್ವೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್‌ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಆಯಾಮೊತ ಚಿತ್ರೊನ್ ತೂತ್ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಟ್ ಆಯಾಮೊತ ಚಿತ್ರೊ ಸ್ರಸ್ಟಿ ಆ ಪೊಸ ಚಿತ್ರೊಗು ಕಾಪಿರೈಟ್ ತಿಕುಜಿ.
 • ಮುಖ್ಯಪುಟೊ ಅತ್ತಂಡ ಲೇಕನೊಡು ಈರೆನ, ಈರೆನ ದೋಸ್ತಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಈರೆನ ಕುಟುಮ್ಮೊದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಆ ಲೇಕನೊತ ವಿಸಯೊಗ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಇದ್ಯಾಂಡ ದೆತೊನ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಗಳಸುನಂಚ ಇದ್ದಿ. ಈ ಸ್ವೊಂತೊ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸದಸ್ಯಪುಟೊಡು ಗಳಸೊಲಿ. ಮುಖ್ಯಪುಟಡ್ ಈ ತರೊತ ಚಿತ್ರೊನ್ ಗಳಸ್‍ದ್ ಸ್ವೊಂತೊ ಪುಗರ್ತೆನ್ ತೋಜ್ಪಾಪುನಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ತತ್ವೊಗು ವಿರುದ್ದೊ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರೊನ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಅವು ಸಮುದಾಯೊದ ಚರ್ಚೆದ ಮೂಲಕೊ ಮಾಜಾವೊಲಿ.

ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಿತ್ರೊಲೆಗ್ ಉಚಿತ ಲೈಸನ್ಸ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನೆನ್ {{trademark}} ಟ್ಯಾಗ್‍ಡ್ದ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.