ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸದ್ಬಳಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ ಅಬಿವೃಧ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಫೈಲ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಅಪ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಈ ಕಜ್ಜೊನೀತಿ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗುಂಪುಡು ದಿಂಜ ಬಾಸೆಲೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಲು ಉಲ್ಲೊ. ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಆಯಿನ ಬಾಸೆದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಡತೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ "ಸ್ಥಳೀವಾಯಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್" ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಪನ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಡತೊಲೆನ್ ಆ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಬಾಸೆದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸೊನೊಲಿ.

ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಮಾಹಿತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಮಾಹಿತಿಲು ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ(ಕಾಪಿರೈಟ್) ನೇಮೊಲೆ ನಿರ್ಬಂದನೊಲೆನ್ ಪೊಂದಂದಿನೆಡ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಗಳಸುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಾದ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಉದ್ದೇಸೊ. ಪಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಏರ್, ಏಪೊ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಸೊಗುಲಾ(ಸಂತೊ ಉದ್ದೇಸೊಲೆಗ್) ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಗಳಸೊಲಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಳಕೆಗ್ ಅವಕಾಸೊ ಕೊರಂದಿ ಮಾಹಿತಿನ್ ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಮಾಹಿತಿಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಬಾರತೊದ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ನೇಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರತೊದ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ನೇಮೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಬೂಕು ಬರೆಯಿನಾರ್ ಸೈತ್‌ದ್ ೬೦(ಅಜಿಪ್ಪೊ) ವರ್ಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆ ಬೂಕು ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊಡ್ದ್ ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಆಪುಂಡು. ದಿಂಜದ ವಿವರೊಲೆಗ್ ಬಾರತೊದ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ನೇಮೊನು ಓದೊಲಿ.[೧] ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ನೇಮೊಡ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಆಯಿನೆನ್ ದಾರಾಲೊ ಸೇರಾವೊಲಿ.

ಸದ್ಬಳಕೆ ಕಜ್ಜೊ ನೀತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ್‌ದಪರವಾನಿಗೆ ನೇಮೊ[೨] ಪ್ರಕಾರೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸೊಲಿ. ಆಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊಲು ಉದಾರೊ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಗಳಸುನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಬೊಗು ಅವಕಾಸೊ ಮಾಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯೊಲು ಅಯಿಕಾತ್ರೊ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಲೆನ್ (Exemption Doctrine Policy) ಪೊಂದ್‍ದ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಸೊಲೆಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅತ್ತಂದಿ ದತ್ತಾಂಸೊಲೆನ್ / ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅವಕಾಸೊ ಮಾಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನವೇ ಸದ್ಬಳಕೆ ಕಜ್ಜೊನೀತಿದ ಉದ್ದೇಸೊ ಆದುಂಡು.

ನೇಮೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಬಯಕ್ಕುನ ಕಡತೊ(ಫೈಲ್) ತಿರ್ತ್‍ದ ನೇಮೊಲೆನ್ ಪಾಲಿಪೊಡು.

 1. ಸ್ವತಂತ್ರೊವಾದಿಪ್ಪುನ ಓಲ್ಪಲಾ ತಿಕಾಂದಿನ ಕಡತೊದ - ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ(ಕಾಪಿರೈಟ್) ಪೊಂದ್‍ನ ಕಡತೊನು ತೆರಿಪಾವುನ ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಕಡತೊ ಇದ್ಯಾಂದಿನ ಸಂದರ್ಬೊಡು.
 2. ಸ್ವಂತೊ ಉದ್ದೇಸೊಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಒಡ್ಡಂದಿಪ್ಪುನೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಗಳಸ್‍ನ ಕಡತೊಡ್ದ್ ಮೂಲೊ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ(ಕಾಪಿರೈಟ್) ಪೊಂದ್‍ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡ್ ದುಡ್ಡುದ ವ್ಯವಹಾರೊಡು ನಸ್ಟೊ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 3. ಒಂತೆ ಗಳಸುನೆ
  1. ವಿಸಯೊನು ತೆರಿಪಾಯೆರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಕಡತೊದ ಅಂಸೊಲೆನ್ ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸುನೆ.
  2. ಇಡೀ ಪಟ್ಯೊನು ಗಳಸುನ ಬದಲ್ ವಿಸಯೊಗು ಆಪುನ ಅಂಸೊಲೆನ್ ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸುನೆ.
  3. ಎಚ್ಚಿಗೆದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರೊದ ಬದಲ್‍ಗ್ ಕಡಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‍ದ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಗಳಸುನೆ.
 4. ಪ್ರಕಟೊ ಆಪುನ ಮಾಹಿತಿ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಪಾಡುನ ದುಂಬುಗು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚಿಪ ಬೇತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲೊ ತಾಣೊಡು ಪ್ರಕಟೊ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.
 5. ವಿಶ್ವಕೋಶ ರೂಪೊದ ಮಾಹಿತಿ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಗಳಸುನ ಮಾಹಿತಿಗ್ ಇಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ಅರ್ಹತೆಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಗ್ ಅನ್ವಯಿಸವುಂಡು.
 6. ಅಗತ್ಯೊ - ಈ ರೀತಿಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಕಡತೊನು ಒಂಜಿ ಲೇಕನೊಡಾಂಡಲಾ ಗಳಸ್‌ದಿಪ್ಪೊಡು.
 7. ಅನಿವಾರ್ಯೊ - ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಅತ್ತಂದಿನ/ಮುಕ್ತೊ ಅತ್ತಂದಿನ ಕಡತೊಡ್ದ್ ಲೇಕನೊದ ವಿಸಯೊ ಗ್ರಹಿಕೆಗ್ ಪೂರಕ ಆಪುನಂಚ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕಡತೊ ದಾಂತೆ ವಿಸಯೊಗ್ರಹಿಕೆ ಕಸ್ಟೊ ಸಾದ್ಯೊ ಆಪುನಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸೊಲಿ.
 8. ಚಿತ್ರೊದ ಮಾಹಿತಿ ಪುಟೊ ತಿರ್ತ್‌ದ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೊಡು
  1. ಚಿತ್ರೊದ ಬಗೆತ ಮಾಹಿತಿನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಟೊಡು ಮಾಹಿತಿದ ಮೂಲೊನು ತೆರಿಪಾವೊಡು.
  2. ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ಟ್ಯಾಗ್‌ದ ಮೂಲಕೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಸದ್ಬಳಕೆ ನೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರೊದ ಉದಾರೊ ಉದ್ದೇಸೊಲೆನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ತೆರಿಪಾವೊಡು.
  3. ವಾ ವಾ ಲೇಕನೊಡು ಈ ಚಿತ್ರೊ/ಕಡತೊಲೆನ್ ಗಳಸ್‍ದ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಉಲ್ಲೇಕಿಸದ್ ಅಯ್ಕಯ್ಕ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೇಕನೊದ ಕೊಂಡಿ ಕೊರೊಡು.
 9. ಚಿತ್ರೊಲೆ ಗಳಸುನ ನಿರ್ಬಂದೊ- ಸದ್ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಯನೇಮೊಲೆನ ಅನುಸಾರೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಲೇಕನೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟ್‌ನ ವರ್ಗೊಲೆಡ್ ಮಾತ್ರೊ ಗಳಸೊಲಿ; ಗಾಲರಿಡ್ ಇಂದೆನ್ ಗಲಸುನಂಚ ಇದ್ದಿ.

ಸದ್ಬಳಕೆದ ಸಂದರ್ಬೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವತಂತ್ರೊ ಅತ್ತಂದಿನ/ಮುಕ್ತೊ ಅತ್ತಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಸದ್ಬಳಕೆಗಾದ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ್ ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಬೊಲು:

ಧ್ವನಿ (ಆಡಿಯೋ)

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ ಸಂಗೀತೊನು ವಿವರಿಸಯೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಮಾದರಿದ ಸಂಗೀತೊ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ತೊ ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಗೀತೊದ ಆಡಿಯೋಲೆನ್ ಸೇರಾವುನೆ.
 • ಪುದರ್ ದೆತೊನುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್‍ದ ಪಾತೆರೊ ಅತ್ತಂಡ ಓದ್‍ನ ಆಡಿಯೋ.
 • ಪುದರ್ ದೆತೊನುನ ಕಾವ್ಯೊನು ಓದುನ(ಗಮಕೊ) ಆಡಿಯೋ.
 • ಪುದರ್ ದೆತೊನುನ ಸಂಗೀತೊ (ಗಾಯನೊ ಅತ್ತಂಡ ವಾದನೊ), ಹರಿಕತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆರೆ ಗಾಯನೊ (ಓದುನ), ಅತ್ತಂಡ ಸಂಗೀತೊದ ತುನುಕುಆಡಿಯೋ.

ಚಿತ್ರೊ ಸೇರಾವುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಬೂಕುಲೆ ಮೋರೆಪುಟ (ಕವರ್ ಪೇಜ್) ಜತೆಟ್ ಸಾಂದರ್ಬಿಕೊ ಆದ್ ಲೇಕನೊಗು ಪೂರಕವಾದ್ ಬೋಡಯಿನಂಚಿನ ಪೇಪರ್/ಬೂಕುದ ತುಂಡು (ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್).
 • ಕಂಪೆನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ, ಸರಕಾರಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅರೆಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಲಾಂಚನೊ (ಲೋಗೋ)
 • ಅಂಚೆಚೀಟ್‌ದ ಚಿತ್ರೊ (ಫೋಟೋ)
 • ನೋಟುದ (ಕರೆನ್ಸಿ) ಚಿತ್ರೊ (ಫೋಟೋ)
 • ಸಿನಿಮೊ, ಸಂಗೀತೊ, ಪದೊ ಇಂಚಿತ್ತಿಲೆ ಕೇನುನ (ಆಡಿಯೋ) ಅತ್ತಂಡ ತೂಪುನ (ವಿಡಿಯೋ) ಸಿ.ಡಿ. ಅತ್ತಂಡ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ.ದ ಕವರ್ ಚಿತ್ರೊ
 • ಸಿನಿಮೊಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್
 • ನಾಟಕೊ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಲೇಸ್‍ದ ಪೋಸ್ಟರ್
 • ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರೊ (ಪೈಂಟಿಗ್) ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಕಲಾಚಿತ್ರೊಲು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮೆರೆ ಚಿತ್ರೊಲು
 • ತೀರ್ದ್ ಪೋತಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಜೂವೊಡುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಚಿತ್ರೊ ಅಂಚನೆ ಬಾವೊಚಿತ್ರೊಲು
 • ಕಲಾಪ್ರಕಾರೊಲೆ ನಟನೆದ ಬಾವಚಿತ್ರೊಲು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನೊ, ನಾಟಕೊ, ಬೂತಾರಾದನೆ, ಜಾನಪದೊ ಕಲೆಕ್‍ಲೆ ಬಾವಚಿತ್ರೊಲು
 • ಕೈಬರವುದ ಮಾದರಿಲು, ಅಕ್ಷರೊಲೆ (ಫಾಂಟು) ಚಿತ್ರೊಲು, ದರ್ಮೊ/ಪಂತೊದ ಸಂಕೇತೊಲು, ಚಿನ್ನೆಲು
 • ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಗಟನೆಲೆ/ಲೇಸ್‍ಲೆ ಲಾಂಚನೊಲು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಒಲಂಪಿಕ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು
 • ಕೈಬರವು, ದಸ್ಕತ್ತ್‌ನ್ ತೋಜ್ಪಾವುನ ಚಿತ್ರೊಲು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಪುದರ್ದ ಪಿರಾಕ್‍ದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ, ಲೇಕಕೆರೆ ಪುಟೊಕುಲು

ಬಹು ಮಾದ್ಯಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಹು ಮಾದ್ಯಮೊ ಪಂಡ ಕೇನುನ (ಆಡಿಯೋ), ತೂಪುನ (ವಿಡಿಯೋ), ಸಿನೆಮೊ, ಚಿತ್ರೊಸಂಚಲನೊ (ಅನಿಮೇಶನ್) ಮಾಂತೆನ್ಲಾ ಸೇರುನ ಕಡತೊಲು(ಫೈಲ್‍). ಕೆಲವು ಉದಾರ್ಮೆಲು -

 • ಭೂತಕೋಲ ವಿಡಿಯೋಲು
 • ಯಕ್ಷಗಾನೊ ವಿಡಿಯೋಲು
 • ನಾಟಕೊ ವಿಡಿಯೋಲು
 • ಬಹು ಮಾದ್ಯಮೊ ಕೇನುನ ಆಡಿಯೋ, ತೂಪುನ ವಿಡಿಯೋ. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಪರತ್ ಕನ್ನಡೊ ಕಲಿಕೆದ ಬಹು ಮಾದ್ಯಮೊ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ.ಡ್ದ್ ಸಂಪೊಲಿತ್‌ದ್ ದೆತ್ತಿನ ಕಿನ್ಯ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ.

ಸದ್ಬಳಕೆದ ಮಿತಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸದ್ಬಳಕೆಗಾದ್ ಕಡತೊಲೆನ್(ಫೈಲ್‍ಲೆನ್) ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ್ ಸೇರಾನಗ (ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ) ಕೆಲವು ಮಿತಿಲೆನ್ ಪಾಡೊನೊಡು. ಅವೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾವೊಡು

ಕೇನುನ ದನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ದನಿತ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ೯೦ ಸೆಕೆಂಡ್ಡ್ (ಒಂಜರೆ ನಿಮಿಸೊಡ್ದ್) ಕಡಮೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ
 • ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಅತ್ತಂಡ ಮೋನೋ ಆದಿಪ್ಪೊಲಿ
 • ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ೪೪.೧ kHz ಮುಟ್ಟೊ ಇಪ್ಪೊಲಿ
 • ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ೧೯೨ kbps ಮುಟ್ಟೊ ಇಪ್ಪೊಲಿ

ಚಿತ್ರೊ (ಇಮೇಜ್)

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಬಣ್ಣೊ ೨೪ ಬಿಟ್ ಮುಟ್ಟೊ ಇಪ್ಪೊಲಿ
 • ಚಿತ್ರೊದ ಗಾತ್ರೊ ೧೦೦೦ x ೧೦೦೦ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ
 • ಚಿತ್ರೊದ ರೆಸೊಲೂಶನ್ ೯೬ ಪಿಕ್ಸೆಲ್/ಇಂಚ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ
 • ಕಡತೊದ ಗಾತ್ರೊ (ಫೈಲ್ ಸೈಝ್) ೨ ಮೆಗಾಬೈಟ್‍ಡ್ದ್ (೨೦೪೮ ಕಿಲೋಬೈಟ್) ಕಡಮೆ ಇಪ್ಪೊಡು

ಬಹು ಮಾದ್ಯಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ೯೦ ಸೆಕೆಂಡ್‍ಡ್ದ್ ಕಡಮೆ ಇಪ್ಪೊಡು

ಕಾರ್ಯೊನೀತಿದ ಅನುಸ್ಟಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ಇದ್ಯಾಂದಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಮ್ಮಂದೊದ ಕಡತೊ ತಿಕ್‍ನಗ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ಇಪ್ಪುನ ಕಡತೊ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ಇದ್ಯಾಂದಿ ಕಡತೊನು ಸೇರಾವೊಡು.
 2. ಮಿತ್ತ್ ಅಗತ್ಯತೆ ನೇಮೊಡು ಪಂಡಿನಂಚ, ಸೇರಾವುನ(ಅಪ್ಲೋಡ್) ಕಡತೊನು ಒವ್ವೇ ಲೇಕನೊಡು ಗಳಸಿಜಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಡತೊದ ಬಗೆಟ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಡತೊನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಮಾಜಾವೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬಾರತೊದ ಹಕ್ಕ್‌ಸ್ವಾಮ್ಯೊ ನೇಮೊ Indian Copyright Act 1957
 2. https://wikimediafoundation.org/wiki/Resolution:Licensing_policy