ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊಲು 2022

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊಲು 2022
#tp_2022 #ತುಳು_ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಎಂಕೆಲೆ ಬೇರಿಯೆನೆ ಬಲೆ
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ಡ್ದ್ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2022 ಮುಟ್ಟ

ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊ ಸಾಲ್‌ ಸಾಲ್‌ ಬರೊಂತುಂಡು. ಸುರುಕ್ಕ್‌ ಮಾರ್ನೆಮಿ, ತುಡರ್‌ ಪರ್ಬೊ ಈ ನೆಲೆಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬುಲೆಚಿಲ್‌ಗ್ ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನ ಪಂತೊ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ತುಳು ಬಾಸೆತ ಮಿತ್ತ್ ಮೊಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಏರ್‌ಲ ಪಾಲ್ ಪಾಡೆವೊನೊಲಿ. ಇಂದೆಟ್ಟ್ ನಿಕ್‌‌ಲ್‌ಲಾ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುಲೆ.

ಅಂಚನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪೋದನೆ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ಡ್ದ್ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2022 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.

ನಿಯಮೊಲು
 • ಇಸಯೊ ಸೇರಾವುನ, ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನೊಡು ಕಡಿಮೆಡ್ 5000 ಬೈಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ 350 ಸಬ್ದೊಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ವಿಸಯ ಸೇರಾಲೆ ಆಂಡ ಯಂತ್ರಾನುವಾದ ಬೊಡ್ಚಿ. ನಿಗಕುಲೇ ಸ್ವಂತ ತರ್‌ಜುಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬರೆವೊಡು.
 • ಇಸಯೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನೊಲೆನ್ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ಡ್ದ್ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2022ತ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಾವೊಡು.
 • ...
ನನಾತ್

ಇನಾಮ್‌ಲು

 • ಮಾತಾ ಸಂಪಾದಕೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುರಿಗ್ ಕಿನ್ಯ ಇನಾಮು ಉಂಡು
 • ಇನಾಮ್‍ ಆದ್
 1. ಸುರುತ ಇನಾಮು - ₹3,000/-
 2. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು - ₹2,000/-
 3. ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು - ₹1,000/-

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲೆಗ್‌ ಸೂಚನೆ

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲೆಗ್‌ ಸಲಹೆ:

 • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಎಡಿಟತಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಡ್ದ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2022ಹ್ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.
 • ನಿಗ್‍ಲೆನಾ ಲೇಕನೊ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೇಕನೊತ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ತ್ ದಿಂಜಾವೊಡು.

ಇರ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುವರಾ?

ಪಾಲ್ ದೆತೊನಿಯರ ಮೂಲ್ ಒತ್ತುಲೇ...

ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‌ಬೊಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊಲು 2022 footer