ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಳನೇ ವಡ್ಯಂತಿನ ಐಸ್ರೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia-logo-v2-tcy.svg

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಳನೇ ವಡ್ಯಂತಿನ ಐಸ್ರೊ
#twbac #ತುಳು_ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಎಂಕೆಲೆ ಬೇರಿಯೆನೆ ಬಲೆ Twitter Logo Mini.svg Instagram logo 2022.svg
ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು 29 (15 ಜುಲೈ 2022)ತ್ - ಅಟಿ 20 (05 ಅಗಸ್ಟ್ 2022)ಮುಟ್ಟ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂಜಿ ಸೊಸಂತ್ರೊ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಜಗತ್ತ್‌ದ ದಿಂಜ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಉಂಡು, ಉಂದ್‌‌ವೆ 06.08.2022ನೇ ಸನಿವಾರೊಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆದ್ ಆಜಿ ವರ್ಸೊ ದಿಂಜಿದ್ ಏಳನೆ ವರ್ಸೊಗ್ ಕಾರ್‌ದೀಡುಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬುಲೆಚಿಲ್‌ಗ್ ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನ ಪಂತೊ ಉಂಡು. ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ತುಳು ಬಾಸೆತ ಮಿತ್ತ್ ಮೊಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಏರ್‌ಲ ಪಾಲ್ ಪಾಡೆವೊನೊಲಿ. ಇಂದೆಟ್ಟ್ ನಿಗ್‍ಲ್‌ಲಾ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುಲೆ.

ಅಂಚನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪೋದನೆ ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು 29( ಜುಲೈ 15) 2022ಡ್ದ್ ಅಟಿ 20ಗ್(ಅಗಸ್ಟ್ 05)ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.

ನಿಯಮೊಲು
 • ಇಸಯೊ ಸೇರಾವುನ, ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನೊಡು ಕಡಿಮೆಡ್ ೩೦೦೦ ಬೈಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ೩೦೦ ಸಬ್ದೊಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ವಿಸಯ ಸೇರಾಲೆ ಆಂಡ ಯಂತ್ರಾನುವಾದ ಬೊಡ್ಚಿ. ಪನ್ನಗ, ನಿಗ‌ಲೇ ಸ್ವತಃ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬರೆವೊಡು.
 • ಇಸಯೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಆತ್ತ್ಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಜುಲೈ 15ಡ್ದ್ ಅಗಸ್ಟ್ 5, 2022ತ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಾವೊಡು.
 • ...
ನನಾತ್

ಇನಾಮ್‌ಲು

 • ಮಾತಾ ಸಂಪಾದಕೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುರಿಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
 • ಇನಾಮ್‍ ಆದ್
 1. ಸುರುತ ಇನಾಮು - ರೂಪಾಯಿ. 3000/-
 2. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು - ರೂಪಾಯಿ. 2000/-
 3. ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು - ರೂಪಾಯಿ. 1000/-

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲೆಗ್‌ ಸೂಚನೆ

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲೆಗ್‌ ಸಲಹೆ:

 • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಎಡಿಟತಾನ್ ಜುಲೈ 15 2022ಡ್ತ್ ಅಗಸ್ಟ್ 05 2022ಗ್ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.
 • ನಿಗ್‍ಲೆನಾ ಲೇಕನೊ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೇಕನೊತ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ತ್ ದಿಂಜಾವೊಡು.

ಇರ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುವರಾ?

Google Verified Badge.svg

ಪಾಲ್ ದೆತೊನಿಯರ ಮೂಲ್ ಒತ್ತುಲೇ...

ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‌ಬೊWikipedia-logo-v2-tcy.svg

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಳನೇ ವಡ್ಯಂತಿನ ಐಸ್ರೊ

Twitter Logo Mini.svg Instagram logo 2022.svg