ಶಂಖ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Phalium glaucum 01

ಶಂಖ ಪನ್ಪಿನವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ್ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪು. ಶಂಖೊ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣೊಡ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನ ಪವಿತ್ರ ಲಾಂಛನೊ. ಶಂಖೊಡ್ದ್ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವರೊಕ್ಕ್ ಶಂಖನಾದ ಪನ್ಪೆರ್.ಶಂಖ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಡು ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಉಪ್ಪುನ ಪಿದಯಿದಚಿಪ್ಪು.ಉಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರೊಡು ತೋಜುನ ಮಲ್ಲ ಪರಭಕ್ಷಕ ಸಮುದ್ರ ಶಂಬುಕವಾಯಿನ ಟರ್ಬಿನೆಲಾ ಪೈರಮ್‍ದ ಚಿಪ್ಪು. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣೊಡು, ಶಂಖ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂರಕ್ಷಕೆ ದೇವೆರಾಯಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಪವಿತ್ರ ಲಾಂಛನವಾದ್ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂ ಕಲೆಟ್ಟ್ ಶಂಖೊನು ವಿಷ್ಣುನ ಸಂಬಂಧೊಡು ತೋಜಬೆರ್‌. ನೀರ್‌ದ ಸಂಕೇತವಾದ್, ಉಂದೆನ್‌ ಸ್ತ್ರೀ ಫಲವತ್ತತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸವೆರ್‌. ಶಂಖ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನವಾದ್ ಉಂಡು. ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಕೂಡ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಚಿಪ್ಪುದ ವಸ್ತುರ್ದು ತಯಾರಿಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿನ್ ಆಯುರ್ವೇದೊಡು ಬಂಜಿದ ಕಾಯಿಲೆಲೆಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ್ ಬಳಸುವೆರ್.[೧] ಈ ಚಿಪ್ಪು ಪಿಂಗಾಣಿದಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಚಿಪ್ಪುದ ಮೇಲ್ಮೈ ದೃಢ, ಗಟ್ಟಿ, ಹೊಲೆಪುನವ, ಪಿಂಗಾಣಿದಲೆಕೊ ಒಂತೆ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕವಾದ್ ಉಂಡು. ಚಿಪ್ಪುದ ಮುಖ್ಯಕಾಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕಾರ ಆಯತದಂಚ ಅತ್ತ್ಂಡ ಶಂಕುದಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯತ ರೂಪೊಡು, ಉಂದು ನಡುಟ್ಟು ಉಬ್ಬುದ್‍ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ಲಾ ಎಲ್ಯ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಿತ್ತ್‌ದ ಭಾಗ (ಇಳಿಗೊಳವೆ) ಬಿರಡೆ ತಿರುಪುದ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು.ತಿರ್ತ ಭಾಗ (ಶಿಖರ/ಶೃಂಗ) ತಿರುಗೊಂದು ಎಲ್ಯ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಂದವಾದ್ ಇತ್ತ್‌‍ದ್, ಮೇಲ್ಮೈ ಗಟ್ಟಿ, ಭಿದುರವಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತ ಶಂಬುಕ ಚಿಪ್ಪುಲೆತಂಚ, ಉಲಯಿದಭಾಗ ಪೊಳ್ಳಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚಿಪ್ಪುದ ಒಳಮೈಲು ಬಾರಿ ಹೊಳಪು ಉಪ್ಪುನವು ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಂಡ ಪಿದಯಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂತಿರಚನೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸವುಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡು, ಚೂಪಾಯಿನ ಕಡೆಕುಲು ಉಪ್ಪುನ, ಹೊಳಪು ಉಪ್ಪುನ, ಬೊಲ್ದು, ಮೆತ್ತನೆದ, ದಿನ್ನೊದ ಶಂಖಗು ಬಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಶಂಖದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುತ್ತುನ ದಿಕ್ಕ್‌ನ್‌ ಆಧರಿಸಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ್ತ ಶಂಖೊಲು ಉಂಡು: ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಿ ಶಂಖ ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಾವರ್ತಿ ಶಂಖ. ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಿ ಶಂಖ ಈ ಪ್ರಜಾತಿದ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪವಾಯಿನ ಎಡಚ ರೂಪ ಆದ್ ಉಂಡು. ಚಿಪ್ಪುದ ಸುತ್ತುಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಸುರುಳಿಲು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾದ್ ವಿಸ್ತರಿಸುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತ ಶಂಖ ವಿಷ್ಣುನು ಸಂಕೇತಿಸವುಂಡು.

ಶಂಖದ ಶಕ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್‍ ಶಂಖನ್ ಖ್ಯಾತಿ, ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು, ಪಾಪದ ಶುಭ್ರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತ್‌ದ ದೇವತೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ವಿಷ್ಣುನ ಬುಡೆದಿ ಆಯಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಿವಾಸ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುಗರ್‌ದೆರ್. ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗ್ ವಿಧ ವಿಧೊತ ಶಂಖ ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಶಂಖನಾದೊದ ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಶಂಖೊಡ್ದ್ ಪಿದಡುನ ಸ್ವರತ ಅಲೆ ಓಂಕಾರ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಶಂಖ ಉರ್ಪುನವುಲು ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ ಮನೋಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡು.
 • ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿಲಾ ಶಂಖ ಉರಿಪೊಲಿ. ಒತ್ತಾಯ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸಂಧಿಕಾಲ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಶಂಖ ಉರಿಪುನವು ಎಡ್ಡೆ.
 • ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂದೆನ್‍ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಡ್ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರತಂಚ ಗಲಸುವೆರ್.
 • ದುಂಬು ಉಂದೆನ್ ಯುದ್ಧ ಕಹಳೆಯಾದ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.
 • ಶಂಖನಾದೊಡ್ದ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಲಾಭೊಲಾ ಉಂಡು.

ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಮತೆ ವೃದ್ಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಶಂಖೊಡ್ ದೀತಿನ ಪೇರ್ ನ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೊಂದರೆ ದೂರ ಆದ್ ಕಣ್ಣ್ ದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಅದ್, ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಶಂಖದ ನೀರ್ ಪರ್ಂಡ ಮೂಜಿ (ಮಣ್ನ್, ತಾಮ್ರ, ಬೊಳ್ಳಿ/ಬಂಗಾರ) ಧಾತುಲೆನ ಪಾತ್ರೆಲೆಡ್ ಪರ್ಪಿನ ಲಾಭ ಉಂಡು.
 • ನಿರಂತರ ಶಂಖನಾದೊಡ್ದ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲಾ ದೂರಾಪುಂಡು.

ಮನೋಬಲ ವೃದ್ಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಶಂಖ ಉರಿಪರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಜೀವನೊಡು ಎದುರಾಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ಎದುರಿಸಾಯೆರೆ ಮನೋಬಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
 • ಜೀವನೊಡು ಸದಾಚಾರೊಲೆನ್ ಅಳವಡಿಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಒರಿಪಾಯೆರೆ ಉಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾದುಂಡು.

ವ್ಯಾಯಾಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನಿಯಮಿತವಾದ್ ಶಂಖ ಉರಿಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ.
 • ದಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಬೇತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗ್ ಸಂಬಂದಿ ರೋಗೊಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು.
 • ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಬ್ಬಸಲಾ ದೂರ ಆಪುಂಡು.
 • ಶಂಖೊಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಭಿಷೇಕದ ತೀರ್ಥನ್ ದೆತೊಂಡ ಎಲುಬು, ಕೂಲಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Shankh (Shankha) Bhasma". Retrieved 2016-12-29.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶಂಖ&oldid=136979"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು