ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊಲು
—  ಭಾರತ ದೇಶ
Western Ghats - Sri Lanka MAP.png
  —
ಗುಜರಾತ,ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,ಗೋವಾ,ಕರ್ನಾಟಕ,ಕೇರಳ
ಪರ್ವತ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗಟ್ಟೊಲು
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗಟ್ಟೊಲು
ಚಾರ್ಮಾಡಿ-ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗೊಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನೋಟ
ಚಾರ್ಮಾಡಿ-ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗೊಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನೋಟ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶೊನು ಬಯಲು ಸೀಮೆರ್ದ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಟ್ಟ ಪರ್ವತೊಲೆಗ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಕದಂಬೆರೆನ ಕಾಲೊಡುದು ಇಂಚಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಈ ಪರ್ವತಸ್ತೋಮೊಗು "ಪಶ್ಚಿಮ (ಪಡ್ಡಾಯಿ) ಗಟ್ಟೊಲು"- Western Ghats-ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಉಂದೆಕ್ "ಭಾರತದ ಮಹಾ ಗಟ್ಟೊಲು" -Great Escarpment of India - ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಲಾ ಉಂಡು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಲೆಡ್ ಕೇರಳದ ಎರವಿಕುಲಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನೊತ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊಡುದು ೨೬೯೫ ಮಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆಮುಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಖರ ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ (೧೯೩೦ ಮೀ ಎತ್ತರ)ರಾಜ್ಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆದುಂಡು.

ವ್ಯಾಪ್ತಿ- ವಿಸ್ತೀರ್ಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ಬಡಕಾಯಿದ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯೊಡುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಯೊಲೆಡ್ ಪಟ್ಟೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಸುಮಾರಾದ್ ೧೬೦೦ ಕಿಮಿ. ಉದ್ದೊಗು ಅಂಚನೆ ೧೦೦ ಕಿಮಿ.ದಾತ್ ಅಗೆಲೊಡು ಪರಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತೊ ಸ್ತೋಮ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ- ಪರ್ವತೊದ ಉಗಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದಿತ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಡಾ| ಬಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಸುಮಾರಾದ್ ೨೦ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಡು ಮಿಯೋಸೀನ್ ಯುಗೊಟು ದಖ್ಣಣ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ) ಪೀಠಭೂಮಿಡು ಸ್ತರಭಂಗವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಕರಾವಳಿದ ಭೂಭಾಗ ತಿರ್ತ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಪೋದ್ ಅಂಚನೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆದ ಭೂಭಾಗ ಮಿತ್ತ್ ಲಕ್ಕ್-ದ್ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತೋಮ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿನ ಸಂಶೋಧನೆಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಕ ವಿಬಂಧನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಸಾರ ಭರತ ಖಂಡದ ಭೂ ಫಲಕ ಉತ್ತರ-ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ನಿರಂತರವಾದ್ ನಿಧಾನ ಗತಿಟ್ ಪರಪುನಗ ಹಿಮಾಲಯ-ಸಿವಾಲಿಕ್ ಪರ್ವತೊಲು ಅಸ್ತಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಈವೊಂಜಿ ಫಲಕ ಚಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾದ್ ದುಂಬರಿನಗ, ಭೂ-ಫಲಕ ಚಲನೆದ ಒತ್ತಡ ದಖ್ಖಣ-ಪೀಠಭೂಮಿಗು ಬೂರುದು, (ಇತ್ತೆದ) ಕರಾವಳಿ ಭೂಭಾಗ ಕುಸಿದ್ ತಗ್ಗ್ಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಯಲುಸೀಮೆದ ಭೂಭಾಗ ಮಿತ್ತ್ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಉಂತುಂಡು: ಕರಾವಳಿದ ಕಂತಿನ ಭೂಭಾಗ- ಬಯಲುಸೀಮೆದ ಉಂತಿನ ಭೂಭಾಗೊ ಸೇರುನವುಲು, ಫಲಕ ಚಲನೆದ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಕಾರಣ,ಪರ್ವತೊಲು ಉಂಡಾಯ ಪನ್ಪಿನವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ವಿವರಣೆ.

ಬರ್ಸದ ಪ್ರಮಾಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊಲು ಅಸ್ತಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭೂಭಾಗೊಡು ಬೂರುನ ಬರ್ಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಚ್ಚಿಂಡ್. ಪರ್ವತೊಲು ಬರ್ಸದ ಮೋಡೊಲೆನ್ ತಡೆಪುನ ಕಾರಣ ಪರ್ವತೊದ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಪನ್ನಗ ಕರಾವಳಿ ಭೂಭಾಗೊಡು ಬೂರುನ ಮುಂಗಾರು ಬರ್ಸದ ಪ್ರಮಾಣ ದಿಂಜ ಆಂಡ್.

ತುದೆಕುಲೆನ ಪರಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ವಲಯೊಡು ಬೂರುನ ಬರ್ಸದ ಪ್ರಮಾಣ ದಿಂಜ ಆಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊನೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಬೊಟ್ಟಲೆಡ್ ಪೊಸ ತುದೆಕುಲೆನ ಉಗಮ ಆಂಡ್. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಉಗಮವಾಯಿನ ತುದೆಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಪರತೊಂದು ಪೋದ್ ಅರಬಿ ಕಡಲ್ ಸೇರುನ ನದಿವ್ಯೂಹ ಪದ್ಧತಿ ಸುರುವಾಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಪುಟಿನ ತುದೆಕುಲು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಬಯಲ್ ಸೀಮೆದ ಮೆಯಿಟ್ ಪರತೊಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೇರುನ ರಿವಾಜಿಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಉಗಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೂಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತರಭಂಗ ಆಯಿನ ದಿಸೆಟ್ ಕೆಲವು ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿತ ತುದೆಕುಲು ಬಲವಂತೊಡು ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ತಿರುಗಿದೆನ ಉದರ್ಮೆಲೆನ್ಲಾ ತೂವೊಲಿ.(ಉದರ್ಮೆಗ್: ಶರಾವತಿ ತುದೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಶಿಖರೊಲೆನ ಅಕ್ಷದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಪುಟುಂಡಲಾ ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ತಿರುಗುದು ಹೊನ್ನಾವರದ ಕೈತಲ್ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಅರಬಿ ಕಡಲ್ ಸೇರುಂಡು.)

ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪುದೆತಿದಿನ ಕಾಡುಲೆಡ್ ೭೪೦೨ ವಿವಿಧ ಜಾತಿದ ಸಸ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲಾ ಇಂದ್ ಗಣನೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.ಉಂದೆಟ್ ೫೫೮೮ ಜಾತಿದ ಸಸ್ಯೊಲು ದೇಶಿಯ ಬೊಕ ಒರಿದಿನವು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದವು ಇಜಿಂಡ ಆಲಂಕಾರೊಗು ಬಳಕೆ ಆಪಿನವು ಇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬೈದಿಂಡ್. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈವಿದ್ಯೊಲೆನ ಸಾಲುಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸ್ತೋಮೊಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನವು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಅಂದಾಜಿ ೬೦೦೦ ಜಾತಿದ ಕೀಟೊಲು, ೩೩೪ ಜಾತಿದ ಚಿಟ್ಟೆಲು, ೨೫೮ ಜಾತಿದ ಶಂಕೊಲು, ೨೮೮ ಜಾತಿದ ಮೀನುಲು, ೧೭೯ ಜಾತಿದ ಉಭಯಚರೊಲು, ೫೦೮ ಜಾತಿದ ಪಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ ೧೩೯ ಜಾತಿದ ಸಸ್ತನಿಲು ಈ ಸ್ತೋಮೊಡು ಇಪ್ಪುನೆನ್ ಗುರುತಿಸಾದೆರ್.

ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ವರದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನದಿ ವಿವಾದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಮಂಜರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]