ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೀರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
salisiva ಸೀರೆ

ಸೀರೆ ಪೊಂಜೊವುನಕ್‍ಲೆಗ್ ದೇಕಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುತೈತ. ಸೀರೆ ಪೊಂಜೆನಕುಲು ತುತ್ತುನ ಪೊಲ್ಲಂದಿನ ಕುಂಟುದ ಒಂಜಿ ವಿಧವಾಯಿನ ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟೆ. ಉಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ೫ ಅಂತ್ಂಡ ೯ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸೀರೆ ಪಂಡ ಆಜಿ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಒಂಜರೆ ಮೀಟರ್ ಅಗೆಲ ಉಪ್ಪುನ ತುತ್ತೆರ ಅಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟು. ಈ ಕುಂಟು ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಶಿಯಾ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಉಂಡು. ಉಂಂದೆನ್ ಸಾಧಾರಾಣವಾದ್ ಸೊಂಟೊಗು ಸುತ್ತೊಂದು, ಒಂಜಿ ಕೊಡಿನ್ ಪುಗೆಲ್‍ದ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪುನಂಚ ಪೊದೆತೊನುವೆರ್. ಅಂಡಲಾ ಉಂದೆನ್ ತುತ್ತುನ ರೀತಿಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್, ದೇಶೊಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆಲ್ ಉಂಡು. ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗೊಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜೇಕಾಲೊಡು ಸೀರೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಂಬುನಂಚಿನ ಸೀರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾದ್ ದೇರ್ತ್ ತೋಜುನವು.

 • ಪತ್ತ್ ಪದ್‍ರಾಡ್ ವರ್ಸೊದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ತುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್‌ನ ಎಲ್ಯ ಅಳತೆದ ಸೀರೆಗ್ "ಕಿರಿಗೆ" ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್.
 • ಸೀರೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆಡ್ ಸಾರಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತೊದ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಪು ಸೀರೆ.[೧] ಈ ಸೀರೆಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದೊಕುಲುಂಡು.

ಸೀರೆದ ವಿದೊಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ [೨]
 2. ಝರಿ ಸೀರೆ
 3. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ
 4. ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ
 5. ನೈಲಾನ್ ಸೀರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಜಿವರಂ ಸೀರೆಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭೊಲೆಗ್ ಕಳೆಕೊರ್ಪು೦ಡು ಬನ್ನ ಬನ್ನದ ಸೀರೆಲು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀರೆಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕುಲೆಗ್ ತುತ್ತುನೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡಲ ಸೀರೆ ಭಾರತೀಯ ಪೊಂಜೊವುನಕ್‍ಲೆನ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಆದ್ ಉಂದು.
 6. ಮಸಿಲಿನ್ ಸೀರೆ ಪಂಡ ಉಂದೆನ್ ಸೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ದೀದ್ ಕೊನೊವೊಲಿಗೆ. ಆತ್ ನಾಜೂಕುದ ಸೀರೆ ಅವು.
 7. ಪೇಪರ್ ಸೀರೆ ಪೇಪರ್ ದಲೇಕ ಒಂತೆ ದೊರಗ್ಗ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೀರೆ.
ಕೇರಳದ ಸೀರೆ

ಸೀರೆ ತುತ್ತುನ ರೀತಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
1928 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನ ಶೈಲಿಲು, ಗಾಗ್ರ ಚೋಲಿ & ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಭಾರತ ದೇಶೊದ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಪೊಂಜೊವ್‌ಲ್ ತುತ್ತುನ ಸೀರೆದ ಬಗೆಕುಲು.

ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ಎನ್ಪ್ ಬಗೆಟ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುವೆರ್. Ṛta Kapur Chishti ಜವುಳಿ ವ್ಯಾಪರಸ್ಥೆ ೧೦೮ನೇ ರೀತಿಡ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಲಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ‘Saris: Tradition and Beyond’ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕ್‌ಡ್ ಬರೆತೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನ ರೀತಿ, ಸೀರೆದ ಒಂಜಿ ಕಡೆನ್ ಸೊಂಟೊಗ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ್‌ದ್ ಎದುರ್‌ಡ್ ಸೀರೆನ್ ಮಡ್ತ್‌ದ್ ನೆರಿ ಪತ್ತ್‌ದ್ ನಡುಟ್ ಸೊಂಟದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾವೆರ್. ಪಿರ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆನ್ ಸೊಂಟೊಗ್ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತುದ್ ಮಡ್ತ್‌ದ್ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಎದುರ್‌ರ್ದ್ ಪಿರವುಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಕೊಡಗ್‌ಡ್ ನೆರಿನ್ ಪಿರವುದ ಮೈಟ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ತಿಕ್ಕಾವೆರ್, ಬೊಕ್ಕ ಸೆರಂಗ್‌ನ್ ಪಿರವುರ್ದ್ ಎದುರ್‌ರ್ದ ಮೈಕ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಗೊಂಡೆರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊದ ಕಂಬಿ ಕಂಬಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾಜಿದಿಲೆಕ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸೀರೆನ್ ಸುತ್ತುವೆರ್, ಸೆರಂಗ್‌ನ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ದ ಸರೊಕ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.

ಕೊಡವ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಸೀರೆದ ಪೊರ್ಲು

‘ಗಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ನಾಡು, ದಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಸೀರೆ’... ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊ ಸೀರೆದ ಬಗೆಟ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂಡು.

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆಗ್, ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಅಪು ಅತ್ತಂದೆ 'ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನವು'. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟೊಡು ಪೊಂಜೆನಕುಲೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ನ್ ಸೂರೆಮಲ್ತ್‌ನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ (ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ) ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಮನಮೋಹಕವಾಯಿನ ಸೀರೆಲೆಗ್ 'ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ಯ ಮುದ್ರೆ' (ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್)ನ್ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆದ ಸಂಕೇತ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಿರೂಪಿಸದೆರ್. 'ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ'ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ್ಂಡ, ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇ.೧೦೦ % ದಾತ್ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ್ ದ ಜರಿತ್ತ ಬಳಕೆ (ಶೇ.೬೫% ದಾತ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇ.೩೫% ದಾತ್ ಬಂಗಾರ್ ನ್ ಗಳಸ್‍ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನವು ಬಂಗಾರ್ ದ ನೂಲುಲು)

ಮೈಸೂರು ಅರಸುನಕುಲೆನ ಕೊಡುಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸನ್, ೧೯೧೨ ಟ್ ಮೈಸೂರುದ ಮಹಾರಾಜೆರ್, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ರೇಷ್ಮೆ ಗಿರಣಿಡ್ ತಯಾರಾವೊಂದು ಇತ್ತ್‌ನ ಸೀರೆಲ್. ಅಪಗ ಮಹಾರಾಜೆರ್ 'ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲೆಂಡ್'ರ್ದ್ ೩೨ ಯಂತ್ರೊ ಮಗ್ಗೊಲೆನ್ ಆಮದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಗಿರಣಿನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಸನ್, ೧೯೮೦ ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆನ್ 'ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ' ದ ಆಡಳಿತೊದ ವಶಕ್ಕ್ ಒಪ್ಪಿಸಯೆರ್. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರ್ ೧೫೯ ಮಗ್ಗೊಲು ಉಂಡು. ಸರಕ್‍ದ ದುರುಪಯೋಗನ್ ತಡೆಯೆರೆ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರಿಸವುನ ಪ್ರತಿ ಸೀರೆದ ಮಿತ್ತ್‌ಲಾ ಅಯಿತ್ತ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಲೆನ ತಯಾರಿಕೆಡ್ ಇಂಚಿಪದ ದಿನೊಕುಲೆಡ್ 'ಕಸೂತಿ ಚಿತ್ರಿಕೆ'ಲೆನ್ 'ದಪ್ಪದ ನೇಯ್ಗೆದ ಸೆರಂಗ್', ಬಂಧಿನಿ ತಂತ್ರದ ಉಲಯಿ ಪೊಲ್ಲಿಗೆದ ಜೊತೆಟ್ 'ಲೈಲಾಕ್ ಪೂತ ಬಣ್ಣ', 'ಕಾಫಿ ಕಂದು' ಬೊಕ್ಕ 'ಆನೆದ ಮೇಲ್‍ದ ಬೂದು ಬಣ್ಣ'ದ ಉಪಯೋಗ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ಉತ್ಪಾದನೆತ ಕ್ರಮೊಕುಲೆನ್ ದೆತೊಂದೆರ್.

ಮೊಳ ಕಾಲ್ಮೂರು ಸೀರೆ

ಆರು ವಾರಿ ಸೀರೆ

ಎಂಟು ವಾರಿ ಸೀರೆ

ಗಜ ಗಾತ್ರದ ಸೀರೆ

ಮಣ ಭಾರದ ಸೀರೆ

ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಯಿನ ಭರ್ಜರಿ ಸೀರೆ

ಇತಿಹಾಸೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತೊನು ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಆಳೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‍ದ ರಾಣಿಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಢಾಕಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಸೀರೆನ್ ತುತಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡಪುಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಗೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯೊಗು ವಾ ಆಧಾರಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಕುಂಟುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಇತ್ತೆನೆ ಅಂದ್. ಪರ್ತಿರ್ದ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯೊಗು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಸ್ತುಲು ಆದ್ ಇತ್ತೊ. ಉಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿನನ್ ನಾರಿಗ ಸಾಮಗ್ರಿಲೆಗ್ ಹೊಂದೊಂದು ಇತ್ತ್‌ನ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡ್‍ನೆಟ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಿ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತ ವಿನ್ಯಾಸ:

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿನ್ಯಾಸ:

ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ವಿನ್ಯಾಸ:

ಪುರ್ವ ಭಾರತ ವಿನ್ಯಾಸ:

ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ವಿನ್ಯಾಸ:

ವಿದೇಶಿ ವಿನ್ಯಾಸ:

ಭಾರತ ರಾಜ್ಯೊಲೆನ ಸೀರೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ವೆಂಕಟಕಿರಿ ಸೀರೆ ಗಡ್ವಾಲ್ ಸೀರೆ ಗುಂಟೂರ ಸೀರೆ ನಾರಾಯಣ ಪೇಠ್ ಸೀರೆ ಮಂಗಲಮುರಿ ಸೀರೆ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೀರೆ : ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಈರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ (ಕಾಡು ರೇಷ್ಮೆಯ ಸೀರೆ ):ಅಸ್ಸಾಮ್ ತುಸ್ಸರ್ ಸಿಲ್ಕ ಸೀರೆ:ಬಿಹಾರ್ ():ಚತ್ತೀಸ್‍ಗಢ ():ಗೋವ ತಾರಿನ್ ಜೋಯಿ ಬ್ರೋಕೇಡ್ಪ,(ಪಟೋಲಾ) ಟೋಲಾ ಸೀರೆ, ಬಾಂಧಣಿ ಸೀರೆ, ಭಂದೇಜ ಸೀರೆ :ಗುಜರಾತ್ ():ಹರ್ಯಾಣಾ ():ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ():ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ():ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೈಸೂರ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ, ಮೋಳಕಾಲ್ಮುರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ :ಕರ್ನಾಟಕ ಬಕರಾಂಪುರಂ ಸೀರೆ : ಕೇರಳ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸೀರೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸೀರೆ :ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಪೈಠಣಿ ಸೀರೆ, ನವ್ವಾರಿ ಸೀರೆ (ಒಂಬತ್ತು ವಾರಿ ಸೀರೆ), ಮದ್ರಾಸಿ ಸೀರೆ (Madrasi): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಣಿಪುರ ಸೀರೆ :ಮಣಿಪುರ ():ಮೇಘಾಲಯ ():ಮಿಜೋರಮ್ ():ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ಕಟ್ ಸೀರೆ, ಸಾಮ್ಬಲ್ಪುರಿ ಸಿಲ್ಕ ಸೀರೆ, ಕೊತ್ಕಿ ಸೀರೆ: ಒಡಿಶಾ ():ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀರೆ, ಕೊತಾ ದೊರಿಅ ಸೀರೆ :ರಾಜಸ್ಥಾನ ():ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಕಾಂಚೀಪುರ ಸೀರೆ, ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೀರೆ, ಅರನಿ ಸೀರೆ, ಮಧುರೈ ಸೀರೆ, ಚಟ್ಟಿನಾಡು ಸೀರೆ, ಛಿನ್ನಲಪತ್ತಿ ಸೀರೆ, ಕೊಯಂಬತ್ತೋರ ಸೀರೆ :ತಮಿಳುನಾಡು ():ತ್ರಿಪುರ ():ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ (ಬಫ್ಟಾ ಮತ್ತು ಅಮೃ ಶ್ಯಲಿ) , ಶಾಲು ಸೀರೆ, ಕಿಂಕಾಬ್ ಸೀರೆ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಮ್ದಾನಿ’ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ದ ಕುಸುರಿ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜರಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ಲಿನ್ ಸೀರೆ, ಬಿರ್ ಭೌಮ್ ಸೀರೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಧಾನಿಖಾಲಿ ಪರ್ತಿ, ಬುಲುಛರಿ, ಫುಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದ್ರಗಡತ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೀರೆಲು ಢಾಕಾ ಜಾಮ್ದಾನಿ, ಢಾಕಾ ಕಾಟನ್, ಢಾಕಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಐನ್ ಗ್ರಾಂ ಸೀರೆ, ಕೈಯಿರ್ದ್ ನೇಯಿದ್ ಮಲ್ತಿನ ಫೂಲಿಯಾ, ತಾನ್‌ಚೂಡಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಬಾಪಾ ಬುಟ್ಟಿ, ಓಂಕೈ ಕಾಟನ್, ಬನಾರಸಿ, ಟಾಂಗೈ ಬಾಲುಚೂಡಿ, ಮಲ್‌ಮಲೈ - ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ್ತ ಸೀರೆಲು : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ


ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ಟ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ ನ್ ನೇಯ್ದ ಸೀರೆಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಸೆರಂಗ್ :

ನೆರಿ:

ರವಕೆ:

ಕುಂಟುದ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿನ ರೇಷ್ಮೆನ್ ಜತನವಾದ್ ದೀಯೆರೆ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮೊಕುಲು ಉಂಡು:

- ಸೀರೆದ ಬಣ್ಣಗುಂದುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನೆ ಏಪ?

1. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಡ್ ಮುರ್ಕಂಡ.

2. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನೀರ್ ಡ್ ಮುರ್ಕದ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಂಡ, ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊತ್ತುನ ದೊಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉನಿಂಗಿಯೆರೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸೀರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ನ್ ಒರಿಪಾಂಡ.

3. ಕಮ್ಮಿದ ಶಕ್ತಿದ ಸಾಬೂನನು ಗಳಸ್ಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸೀರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಒರಟು ಸಾಬೂನುರ್ದ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ.

4. ಪೊತ್ತುನ ದೊಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉನಿಂಗಿಯೆರೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಪರೀತ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಸ್‍ದ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ.

5. ಎಣ್ಣೆ, ಸೆಂಟ್, ಟೀ ಪಾನೀಯೊಲು, ಬೆಗರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಸೀರೆಗೆ ಅಂಟೊಂಡ.

6. ಓವ್ವೊವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಡ್ರೈಕ್ಲೀನರ್‌ಗ್ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಂಡ.

- ಜರಿ ಏಪ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ?

1. ಬಂಗಾರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಜರಿ ಉಪ್ಪುನ ಸೀರೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲೊಡು ದೀಡ್ಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಮಾತ್ರೆಲೆನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಡ.

2. ಎಣ್ಣೆ, ಸೆಂಟ್, ಟೀ ಪಾನೀಯೊಲು ಬೆಗರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೀರ್ ಲ್ ಜರಿಕ್ ಅಂಟೊಂಡ.

3. ಜರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಸೀದ ಸಾಬೂನುರ್ದು ಉರ್ದ್ಂಡ.

4. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಸ್‍ದ್ ಜರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ.

ರಾಜ್ಯೊದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಸ್ತಿಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್‌

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ ನಿಗಮ(ಕೆಎಸ್‌ಐಸಿ) ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್‌ನ ಕೆಎಸ್‌ಐಸಿಗ್ ಸರಕಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೊರಿಯೆರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಚೈತನ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡ್ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆನ್ ಉರಿಪಾವೊಂದು ಮಿಂಚೊಂದು ಉಂಡು. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸೀರೆಲೆನ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿ(ಕೆಎಸ್‌ಐಸಿ) ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು.

ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಷೋರೂಂಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೀರೆಯೆರೆನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರಲಾ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆದ ಖರೀದಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊರ್ಲುದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಅಸಲಿಯೇ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಕಲಿಯೇ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಇತ್ತೆ ಜರಿ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.

ನೇಕಾರೆರೆನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರರ್ದ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯಿನ ಬಳಕೆಗ್ ಸಿದ್ಧವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಮಗ್ಗದ ವಿನ್ಯಾಸಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ[dead link]

ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ: ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆನ್ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ತುತ್ತ್‌ಲೆ

ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಯಿನ ಭರ್ಜರಿ ಸೀರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಬುನ ಆ ಸೀರೆನ್ ಬಮಗಾರ್, ವಜ್ರ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ ಸೇರಾದ್ ನೇಯಿತೆರ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಲಾಯಿನ ತಮಿಳ್‍ದ ನೇಕಾರೆರ್. ಆ ಸೀರೆದ ಮನಮೋಹಕ ಪಲ್ಲು ಉಲಯಿ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ತೈಲಚಿತ್ರದ ಕಲೆ ಒಪ್ಪವಾದ್ ಅರಲ್‍ದ್ಂಡ್. (೪೦ಲಕ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್) ಸೀರೆನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ನಿಕುಲೆಗ್ ತೋಜಾಬೆರ್. ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡ್ ದಾಖಲಾದ್ ಈಪಾಟಿ ಭಾರೀ ಸೀರೆ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರುನ ಛಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ೩೦ನೇಕಾರೆರ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲುದಾತ್ ಕಾಲ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದ್ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್‌‍ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಈ ಸೀರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಮ ಕೆಜಿ ದಿನ್ನೊ ಉಂಡು.

ಖಣ (ರವಕೆದ ಕುಂಟು)

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಖಣ, ಚಂದ್ರಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಲ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನವು. ಕುಪ್ಪುಸದ (ರವಿಕೆ) ಕುಂಟುಡು ಕಡುನೀಲಿ (ಇಂಡಿಗೋ) ಬಳಕೆಗ್ ಆದ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ.

ಚಿತ್ರೊಲೆನ ಗ್ಯಾಲರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತಿಹಾಸದ ಚಿತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೀರೆ (ತುತೈತ)

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಗ:ತುತೈತ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆ ಸೀರೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ
 1. https://www.mirraw.com/store/sarees
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2022-02-11. Retrieved 2022-02-21. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೀರೆ&oldid=163243"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು