ಸುಶಾಂತಿ ದೇವಾಲಯ, ಮಡಿಕೇರಿ ಗುಡ್ಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸುಶಾಂತಿ ದೇವಾಲಯ Sushanthi Church Mercara Hill, Mangalore ಉಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ದೇವಾಲಯ. ಕುಡ್ದದ ಬಲ್ಮಠೊಡ್ದು ಕದ್ರಿಗ್ ಪೋನಗ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಡ್ದ್ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಉಲಯಿ ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಗೆನೇ ಮಡಿಕೇರಿ ಗುಡ್ಡೆ.

ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕದ್ರಿ ಶಿವಬಾಗ್ ರಸ್ತೆಡ್ದ್ ಬಲ ಮರ್ಗಿಲ್ ತೂನಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ. ಆಂಡ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ದಲ್ಪ ತೂಂಡ ಅಂಚ ತೋಜೂಜಿ. ಮಡಿಕೇರಿಡ್ದ್ ಕಾಪಿದ ಬಿತ್ತ್ ನ್ ದಿಂಜಾವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಲು ಉಂತುನು ಈ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಡ್. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ೧೨೦ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶೊಡು. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ದ ನೆಯಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್

ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಮಠದ ಶಾಂತಿ ದೇವಾಲಯೊಗು ಪೋಪಿ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ, ಬೆಂದೂರು, ಕದ್ರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಕುಲಶೇಖರ, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ನಂತೂರು, ಬೊಂದೆಲ್, ಕಾವೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪರಿಸರೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂತೂರುದ ತಾರೆ ತೋಟೊಡು ಸುಮಾರ್ ೮೦ ಕುಟುಂಬೊಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ್ ಜಾಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದು ವಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮೊಕುಲು ಮಾತೆರ್ ದೂರದ ಬಲ್ಮಠ್ ದೇವಾಲಯೊಗೇ ಆರಾಧನೆಗ್ ಪೋವೊಂಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ೧೯೫೭ ಟ್ಟ್ ಮುಲ್ಲ ಪಿರವುಡೇ ನಡವೊಂದಿತ್ತಿ ಶಾಲೆಡೇ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ೧೯೭೭ ಟ್ಟ್ ಬೇತೆನೇ ಪೊಸತ್ತ್ ದೇವಾಲಯೊ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್.

ಚಟುವಟಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು, ಶನಿವಾರ ಪೊಂಜೋವುಲೇ ಕೂಟ ನಡಪುಂಡು, ಐತಾರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐತಾರ ಶಾಲೆ ನಡಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೈಬಲ್ ಅಬ್ಯಾಸ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಪರಿಸರೊಟ್ಟು ೧೮೯೦ ಡ್ ಜವನೆರೆ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ೧೦೦ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುಗಾದ್ ರಂಗ ಪಂಟಪ ರಚನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಜವನೆರ್ ಈ ರಂಗ ಪಂಟಪೊಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಕ್ಕುಕಲೆನ್ ನಡಪಾವೆರ್.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]