ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ

ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೮, ೧೮೬೭ - ನವೆಂಬರ್ ೧೧, ೧೯೧೧) ವಿದೇಶೊಡ್ದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೊನು ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯೆರೆನ ಸೇವೆಗ್ ಅವೆಟ್‌ಲ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಜಾಗೃತಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ತನನ್ ಅರ್ಪಿಸಾವೊಂದಿನ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಪೊಂಜೊವು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆನ ಪ್ರಭಾವೊಡ್ದು ನಿವೇದಿತಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಧರ್ಮದ ಆದರ್ಶದಂಚನೆ ತಾನ್ ಬಾಳುವೆ ಮಲ್ತ್‌ದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾದ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್‌ಗಾದ್ ಇರ್ಲ್ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂದಿನಾರ್.

ಸುರುತ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆನ ಮುಖ್ಯ ಅನುಯಾಯಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೮, ೧೮೬೭. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮಗಳಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಳತಿನ ವಾತಾವರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ದಿಂಜಿದಿತ್ತಿ ವಾತಾವರಣ. ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಸಬೆಲ್, ಅಮ್ಮೆರ್ ಸಾಮ್ಯುಅಲ್. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೋಬೆಲೆರೆನ ಅಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ವಾಣಿಲೆನ್ ಅಂಚನೆ ಬೈಬಲ್‌ದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಕತೆಕ್‌ಲೆನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ನಿವೇದಿತನ ಅಮ್ಮೆರ್ ದೇವರೆನ ಸೇವೆ – ದೇಶ ಸೇವೆ ರಡ್ಡೆಕ್‌ಲ ತನ್ನನ್ ತಾನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಅಜ್ಜೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಪ್ರಖರಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿ. ಅಂಚಾದ್ ನೊಬೆಲ್ಲರೆಗ್ ಎಲ್ಯಡ್ದೆ ದೈವಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ರಡ್ಡ್‌ಲ ಅರೆನೊಟ್ಟುಗು ಬೈದ್ಂಡ್.[೧]

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆನ ಪ್ರಭಾವೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯೆಡ್ದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭಾವನೆಲೆನ್ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಉಲಯಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ಲೆರೆಗ್ ಲಂಡನ್‌ಡ್ ಸುರುಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ದರ್ಶನವಾಂಡ್. ಅರೆನ ಗಂಭೀರ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಅರೆನ ಪಾತೆರೊ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ಲೆರೆನ ಉಡಲ್‌ಗ್ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್. ಬುದ್ಧಿನ್ ಚುರುಕು ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಸತ್ಯದ ಬೊಲ್ಪುದಂಚಿನ ಅರೆನ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರೊಗು ದಂಗಾದ್, ತನ್ನ ‘ಗುರುದೇವ’ ಆರೆ ಪಂದ್ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂದೆರ್[೨]

ಸ್ವತಿಂಕೆ ಸ್ವಭಾವೊದ ಈ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲೆರೆಗ್ ತನ್ನನ್ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದ್ ಗುರುಕುಲೆನ ಪಾದೊಗು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಸಮಾಜಸೇವೆಗಾತ್ರ ಭಾರತೊಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗ್ ಕಾಕಜಿ ಬರೆವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ತನ್ನ ಉಡಲ್‌ದ ಆಸೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅರೆಗ್ ಒರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೆರ್: “ಎನ್ನ ದೇಶದ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೊಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್”. ಪಂದ್ ಬರೆಯೆರ್. ಈ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮುಲ್ಪದ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅಜ್ಞಾನೊಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ‍ಅಕುಲೆನ ಉದ್ಧಾರೊಗಾತ್ರ ಬೆನೊಡು ಪನ್ಪಿ ನಿರ್ಧಾರೊನು ಮಲ್ತೆರ್. ವಿವೇಕಾನಂದೆರ್ ಕಾಕಾಜಿಡ್ ದುಂಬುವರಿತ್‌ದ್ ಇಂಚ ಬರೆಪೆರ್. “ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟೊಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಕಟ ,ಮೂಢನಂಬಿಕೆ – ಉಂದು ಮಾತೆನ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮೇತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಂಡ ಭಾರತೊಗು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯೊಡು ನಿಕ್ಕ್ ಉಜ್ವಲವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮನೋಭಾವ – ಈ ಮಾತ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊವು ಈಯೆ ನೆಕ್ಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನಾಳ್ ಪಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವುಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಸಹಿಸೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ಈ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ಸ್ವಾಗತ, ನೂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ.” ಭಾರತೊದ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಸೇವೆಗ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನೊಬೆಲೆರೆಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂಚ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಏರೆನ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸವಂದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ದುಂಬೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನೆದೊಟ್ಟುಗು “ಈ ಭಾರತೊಗು ಏತ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಬೆನ್ಲ, ಮುಲ್ಪದ ವೇದಾಂತೊನು ನಂಬು ಅತ್ತ್ಂಡ ನಂಬಂದೆಪ್ಪು, ಯಾನ್ ಸಯಿಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆರಿ ಸಹಾಯೊಗು ಉಲ್ಲೆ” ಪನ್ಪಿ ಭರವಸೆದ ಪಾತೆರೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಭರವಸೆದ ಪಾತೆರೊ ನೋಬೆಲೆರೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಧೈರ್ಯವಾದ್ ಒರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ ತನ್ನ ಊರು ಬುಡ್ದು ಭಾರತೊಗು ಬರಿಯೆರೆ ಕಪ್ಪಲ್‌ಡ್ ಪಿದಡುವೆರ್.

ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಆಯಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲ್ಲರೆನ ಜೀವನೊದ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪಂಡ ೧೮೯೮, ಮಾರ್ಚ್ ೨೫ ಶುಕ್ರವಾರ. ಆ ದಿನತಾನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೆನ್ ದೇವೆರ್ ಕೋಣೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊನು ಆರೆಗ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ಪಾದಪದ್ಮೊಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದ ಸೇವೆಗ್ಂದ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ‘ನಿವೇದಿತಾ’ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್.

ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಿತ್ತಿನ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾರತೊಡುಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು, ಆಶ್ರಮವಾಸಿಲೆಗ್ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೊನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ತಂಕುಲೆನ ಚಾತಿರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ, ಸಮಾಧಾನೊಡು ಅಂಚನೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಡ್‌ಲ ದುಂಬರಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತನ ಜೀವನೊಡು ತೂದು ತೆರಿಯೊಲಿ. "ಏತೇ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯೊಲು ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪಂದ್ ಯಾಪಲ ಪನಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿತ್ಯಲ ನಡಪೊಡು” ಪಂಡಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾತೆರೊನು ಅರೆನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೊಡು ಪಾಲಿಸವೊಂದು ಬೈದೆರ್.

ನಿವೇದಿತಾ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಡ್ ಶಾಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನಗ ಕಾಶಯಡಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹರೂಪೊಡು “ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲು ನಿನ್ನಡೆಗ್ ಬರಡ್! ಜಗನ್ಮಾತೆನೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಕೈಕುಲಾವಡ್. ಅನಂತಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತಶಾಂತಿ ನಿಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ” ಪಂದ್ ಕಾಕಜಿ ಬರೆದ್ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೮೯೯ಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೊಟ್ಟುಗು ಅಮೆರಿಕಗ್ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗ್ ಪೋಯೆರ್, ನಿವೇದಿತಾಗ್ ಶಿಕಾಗೋಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಕೊರಿಯೆರ್. "ದಾದಾಂಡಲ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗ , ಓಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋನಗ, ‘ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ’ ಪಂದ್ ಪನ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನನ್ ಮಾತ ಅಪಾಯೋಡ್ದುಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು” ಪಂದ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿವೇದಿತಾಗ್ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೆರ್.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗ್ ಪೋದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಉಪನ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಭಾರತದ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಲೆನ್, ಅಜ್ಞಾನೊಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಕ್ ಗೇಣೊ ಕೊರ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್, ವೈಚಾರಿಕವಾದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯೆರ್. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾಡ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತ್‌ದುಪ್ಪುನಗ ನಿವೇದಿತಾ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾಕಾರ್ಯೊಲು ಜನೊಕುಲೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ನಾಟುನಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ತಾನ್ ಮಯಿಪು ಪತ್ತ್ತೊಂದು ಅಡಿಪೆರೆಲ ನಿವೇದಿತಾ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರ್. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರೆನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಪೆದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ಪ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಟ್ ರೋಗಿಲೆನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರೀತಿನೀತಿಲೆನ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಉದ್ಧಾರೊಗು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಹಿಂದೂಲೆನ ಗುಡಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರಂದಿತ್ತ್ಂಡಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾವಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತ್‌ಗ್ ಹೊಂದೊಂದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ದಾರಾದಿತ್ತಿನ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆದೇಶದಂಚನೆ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಉನ್ನತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀನದಲಿತೆರೆನ ಉದ್ಧಾರೊಗಾತ್ರ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ತನ್ನ ಕರ್ತ್ಯವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

ವಿದಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ೧೯೧೧ಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಳುಡು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ಡ್ ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಪರ ಲೋಕ ಸೇರಿಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://balapamagazine.blogspot.com/2016/10/blog-post_98.html
  2. https://irelandxo.com/ireland-xo/history-and-genealogy/ancestor-database/margaret-elizabeth-noble-sister-nivedita